Новини
У переліку робіт підвищеної небезпеки, що виконуються на будь-якому підприємстві, особливе місце займають роботи, на які необхідно видавати наряди-допуски. Порушення в організації виконання цих робіт нерідко стають причинами нещасних випадків, більшість з яких має тяжкі наслідки. Якість організації виконання робіт підвищеної небезпеки, а отже, й рівень виробничого травматизму, багато в чому залежать від якості розробки, впровадження, а також: контролю за додержанням вимог відповідного нормативного документа.

Наряд на роботу виписують у двох, а при передачі по телефону, радіо — у трьох примірниках. В останньому випадку працівник, що видає наряд, виписує один примірник, а працівник, що приймає текст наряду у вигляді телефоно- чи радіограми, заповнює два примірники і після зворотної перевірки зазначає на місці підпису працівника, що видав наряд, його прізвище й ініціали, підтверджуючи правильність запису своїм підписом.

В обох примірниках наряду записи виконують чорнилом, кульковою ручкою тощо; вони мають бути чіткими і розбірливими, без виправлень і перекреслювання написаного тексту.

При проведенні вогневих робіт на вибухонебезпечному устаткуванні заходи пожежної безпеки, зазначені в наряді, має погоджувати і візувати (підписувати) у цій же графі наряду відповідальний працівник пожежної безпеки.

Працівник, що видає наряд, зазначає в рядку «Особливі умови» додаткові заходи безпеки, а саме:

• про неприпустимість застосування відкритого вогню;
• про проведення деяких операцій тільки під безпосереднім наглядом керівника робіт;
• про влаштування спеціальних огорож;
• про умови безпечного проведення спільних робіт, виконуваних за нарядами і розпорядженнями;
• про необхідність використання бригадою засобів загального й індивідуального захисту;
• про порядок застосування вантажопідйомних та інших механізмів;
• про послідовність проведення окремих операцій тощо.

Підготовка робочого місця і допуск бригади до роботи полягає в перевірці повноти виконання необхідних заходів щодо підготовки робочих місць, зазначених у наряді. Допуск необхідно проводити після перевірки робочого місця. Допускаючий має провести інструктаж: зазначити межі робочого місця і підходи до нього; показати, яке найближче до робочого місця устаткування залишається під тиском, під дією високої температури, вибухонебезпечне тощо.

Перевірку підготовки робочих місць і допуск до роботи за нарядом необхідно оформляти підписами допускаючого, керівника робіт і виконавця робіт у відповідних рядках наряду.

Перевірку посвідчень членів бригади, інструктаж і допуск до роботи має бути проведено керівником робіт. Якщо виявиться, що у когось із працівників термін чергової перевірки зі знань правил безпеки минув, цих працівників слід вивести зі складу бригади.

Виконавець робіт здійснює допуск до роботи та інструктаж кожного члена бригади безпосередньо на його робочому місці.

З моменту допуску бригади до роботи і під час проведення робіт з метою контролю за дотриманням правил безпеки виконавець робіт здійснює нагляд. Виконавець робіт має увесь час перебувати на місці проведення робіт. Навіть короткочасне залишання членами бригади місця проведення робіт допускається тільки з дозволу виконавця робіт, який до повернення осіб, що пішли, чи до встановлення місця, де вони перебувають, і попередження їх, не має права йти разом з бригадою з місця роботи. Керівник робіт, оперативні працівники зобов'язані періодично, але не рідше двох разів за робочу зміну перевіряти, як члени бригади виконують вимоги правил безпеки.

Зміни у складі бригади слід оформляти в обох примірниках наряду. Оформлення перерв у роботі, її закінчення — строго формалізоване.

При перервах у роботі протягом робочого дня (на обід, за умовами проведення робіт) бригаду необхідно вивести з робочого місця, а наряд залишити у виконавця робіт.

Жоден із членів бригади не має права після закінчення перерви ставати до роботи самостійно. Після закінчення перерви виконавець робіт зобов'язаний повторно перевірити підготовку робочого місця і провести допуск бригади без оформлення в наряді.

Пробне введення в дію устаткування до повного закінчення ремонту дозволяється здійснювати тільки після виведення бригади з місця роботи, повернення керівником робіт наряду відповідальному працівникові зі складу оперативних працівників цеху з оформленням у таблиці щоденного закінчення роботи і зняття тимчасових огорож, замикальних пристроїв і знаків безпеки.

Після закінчення робочого дня місце роботи треба прибрати, а знаки безпеки, огорожі та замикальні пристрої необхідно залишити на місці.

Щоденний допуск до роботи мають оформляти в таблиці наряду власними підписами допускаючий і виконавець робіт.

Після повного закінчення роботи і прибирання робочого місця виконавець робіт зобов'язаний вивести бригаду з робочого місця, поставити свій підпис в наряді і здати його керівникові робіт.

Керівник робіт, приймаючи робоче місце від виконавця робіт після остаточного завершення роботи, має перевірити обсяг і якість її виконання, відсутність сторонніх предметів, належну чистоту робочих місць і після цього поставити свій підпис у рядку «Робота цілком закінчена» наряду, зазначивши дату й час.

Устаткування дозволяється вводити в дію тільки після підпису керівника робіт у рядку наряду про повне закінчення роботи і закриття наряду відповідальним працівником зі складу оперативних працівників, а також після зняття тимчасових огорож, знаків безпеки, замикальних пристроїв і відновлення на місці постійних огорож.

Наряди, роботи за якими повністю закінчені, слід зберігати протягом 30 діб, а наряди на проведення газонебезпечних робіт — протягом одного року з дня їх закриття.

До ведення робіт з підвищеною небезпекою допускаються особи тільки після проходження навчання, перевірки знань і одержання відповідного посвідчення. Підготовка таких працівників здійснюється тільки в установах (професійно-технічні училища, центри підготовки, навчально-курсові комбінати, навчальні центри), що мають відповідну ліцензію та дозвіл на проведення такого навчання.

Детальніше про осіб, відповідальних за безпеку робіт

Відповідальними за безпеку виконуваних за нарядом-допуском робіт є: особа, яка видає наряд-допуск, відповідальний керівник робіт, виконавець робіт, допускач до роботи, спостерігач і члени бригади.

Особою, яка видає наряд-допуск, може бути начальник, заступник начальника структурного підрозділу, де буде виконуватися робота. Право видачі наряду-допуску мають також головні механік, енергетик і технолог підприємства.

Наряд-допуск — це письмове розпорядження, що визначає зміст, час, місце та умови виконання роботи, необхідні заходи безпеки, склад бригади та осіб, відповідальних за безпеку робіт.


Особа, яка видає наряд-допуск (замовник), визначає зміст робіт та умови їх безпечного виконання, призначає відповідального керівника робіт, виконавця робіт, допускача, а за необхідності — спостерігача; заповнює першу частину наряду-допуску в двох примірниках, підписує їх і вручає допускачу.

Забороняється заповнювати наряд-допуск олівцем, а також вносити до нього виправлення і робити підчищення. Особа, яка видає наряд-допуск, відповідає за правильність і повноту заходів безпеки, зазначених у цьому документі, достатню кваліфікацію призначених відповідальних осіб і членів бригади.

Під час провадження робіт невеликого обсягу, в одну зміну, особа, яка видає наряд-допуск, може одночасно виконувати обов'язки допускача до роботи, а відповідальний керівник робіт — обов'язки виконавця робіт. Суміщення в одній особі допускача та виконавця робіт не допускається. Наряд-допуск видається на одне місце (об'єкт) провадження робіт на весь термін виконання завдання.

До наряду-допуску в разі потреби додаються схеми відключення обладнання від діючих агрегатів із зазначенням місць роз'ємів, встановлення заглушок тощо, схеми будови тимчасової вентиляції, освітлення, інші документи, що підтверджують узгодження із зацікавленими особами та організаціями робіт поблизу діючих ЛЕП, викопіювання з виконавчого плану схованих інженерних комунікацій, узгодження намічених робіт із представниками служб, що мають на даній дільниці підземні комунікації (зв'язок, електрокабелі, газопроводи, каналізацію тощо), а також заходів безпеки під час провадження робіт на цих дільницях.

Відповідальний керівник робіт призначається з числа інженерно-технічних працівників (ІТП) цеху, дільниці (начальник зміни, старший майстер, майстер, старший механік, механік, електромеханік). Відповідає за правильність підготовки робочих місць (об'єкта) і достатність вжитих заходів безпеки, а також за повноту інструктажу виконавця робіт.

Виконавець робіт призначається з числа ІТП цеху (наприклад, механік). Ним може бути призначено бригадира. Відповідає за повноту цільового інструктажу з охорони праці членів бригади і правильність оформлення його в наряді-допуску, забезпечення працюючих 313, іншими захисними засобами, правильність їх використання, збереження та використання застосовуваних засобів колективного захисту, тимчасових огороджень, запірних пристроїв, знаків безпеки тощо.

Він також відповідає за роботу членів бригади та додержання ними заходів безпеки.

Допускач до роботи (посадова особа з числа ІТП експлуатаційного персоналу цеху, наприклад, майстер) відповідає за правильність підготовки об'єкта до провадження робіт, правильність і повноту вжитих заходів безпеки під час підготовки до їх проведення.

Спостерігач призначається у випадках, коли роботи ведуться в безпосередній близькості від діючого обладнання, в закритих ємкостях, що становлять небезпеку для працюючих, тощо. Він спостерігає за роботою бригади, станом робочих місць, устаткування з тим, щоб члени бригади чи об'єкт не зазнавали впливу зовнішніх факторів виробництва, зобов'язаний вчасно реагувати на виникнення аварійної ситуації.

Члени бригади. Ними можуть бути особи, які пройшли спеціальне навчання та перевірку знань з питань охорони праці, не мають медичних протипоказань до виконання цієї роботи, досягли встановленого законодавством віку. У складі бригади має бути не менше двох осіб. Члени бригади відповідають за додержання ними вимог безпеки, правильне використання 313 та запобіжних пристроїв.До списку новинВпередНазад