Новини
Служба охорони праці організовуює роботу щодо відповідності документації підприємства з питань охорони праці діючим Законам, нормам і правилам. Її функції:

• Розроблення комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів з охорони праці, запобігання виробничому травматизму, професійним захворюванням та проведення перевірок дотримання працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці.

• Підготовка проектів наказів з питань охорони праці і внесення їх на розгляд роботодавцю.

• Проведення з працівниками вступного інструктажу з охорони праці.

• Ведення обліку та проведення аналізу причин виробничого травматизму.

• Забезпечення належного оформлення і зберігання документації з питань охорони праці, а також своєчасної передачі їх до архіву для тривалого зберігання згідно з установленим порядком, складання звітності з охорони праці.

• Складання переліків професій, посад і видів робіт, на які повинні бути розроблені інструкції з охорони (безпеки) праці.

• Інформування працівників про основні вимоги законів, інших нормативно-правових актів з охорони праці.

Розгляд:
• питань про підтвердження наявності небезпечної виробничої ситуації, що стала причиною відмови працівника від виконання дорученої роботи, відповідно до законодавства (у разі необхідності);
• листів, заяв, скарг працівників підприємства, що стосуються питань додержання законодавства про охорону праці. Організація:
• забезпечення підрозділів нормативно-правовими актами та актами з охорони праці, що діють у межах підприємства, посібниками, навчальними матеріалами з цих питань;
• підготовки інформаційних стендів, кутків з охорони праці тощо;
• нарад, семінарів, конкурсів тощо з питань охорони праці;
• пропаганди з питань охорони праці з використанням інформаційних засобів.

Участь у:
• розробленні положень, інструкцій, розділу «Охорона праці» колективного договору, актів з охорони (безпеки) праці, що діють у межах підприємства;
• організації навчання з питань охорони праці;
• роботі комісії з перевірки знань з питань охорони праці.
• розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві
• складанні санітарно-гігієнічної характеристики робочих місць працівників, які проходять обстеження щодо наявності профзахворювань;
• проведенні внутрішнього аудиту охорони праці та атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці;
• роботі комісій з приймання в експлуатацію закінчених будівництвом, реконструкцією або технічним переозброєнням об'єктів виробничого та соціально-культурного призначення, відремонтованого або модернізованого устатковання в частині дотримання вимог охорони (безпеки) праці;
• складанні переліків професій і посад, згідно з якими працівники повинні проходити обов'язкові попередні і періодичні медичні огляди;

Контроль за:
• виконанням заходів, передбачених програмами, планами щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, колективним договором;
• проведенням ідентифікації та декларуванням безпеки об'єктів підвищеної небезпеки;
• наявністю в підрозділах інструкцій з охорони праці згідно з переліком професій, посад і видів робіт, своєчасним внесенням до них змін;
• своєчасним проведенням необхідних випробувань і технічних оглядів устатковання;
• станом запобіжних і захисних пристроїв, вентиляційних систем;
• своєчасним проведенням навчання з питань охорони праці, всіх видів інструктажу з охорони праці;
• забезпеченням працівників відповідно до законодавства спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального і колективного захисту, мийними та знешкоджувальними засобами;
• організацією зберігання, прання, хімічного чищення, сушіння, знепилювання і ремонту спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту;
• санітарно-гігієнічними і санітарно-побутовими умовами працівників згідно з нормативно-правовими актами;
• своєчасним і правильним наданням працівникам пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці, забезпеченням їх лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними йому харчовими продуктами, газованою солоною водою, наданням оплачуваних перерв санітарно-оздоровчого призначення тощо відповідно до вимог законодавства та колективного договору;
• дотриманням у належному безпечному стані території підприємства, внутрішніх доріг та пішохідних доріжок;
• організацією і атестацією робочих місць у відповідності з нормативно-правовими актами з охорони праці;
• використанням цільових коштів, виділених для виконання комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці;
• застосуванням праці жінок, інвалідів і осіб, які молодші 18 років, відповідно до законодавства;
• виконанням приписів посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці та подання страхового експерта з охорони праці;
• проведенням попередніх (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці, або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічних обов'язкових медичних оглядів осіб віком до 21 року.

Джерело:
Управління держгірпромнагляду по Хмельницкькій області


До списку новинВпередНазад