Новини
Порівняно з іншими працівниками, для працівників, які поєднують роботу з навчанням законодавством встановлено пільги, які стосуються часу відпочинку, робочого часу, оплати праці та ін. Ці пільги визначені в главі 14 Кодексу законів про працю. Види пільг та їх обсяг залежить від форми навчання, виду навчального закладу та курсу перебування.

Організація роботи працівників, які проходять виробниче навчання

Виробниче навчання проводиться для професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників у формі індивідуального, бригадного, курсового та іншого виробничого навчання за рахунок підприємства, організації, установи. Роботодавець повинен створювати необхідні умови для осіб, які навчаються у навчальних закладах без відриву від виробництва та не повинен використовувати працівників на будь-якій іншій роботі, що не стосується спеціальності.

Пам'ятайте!

Виробниче навчання та теоретичні заняття повинні провадитись лише в межах робочого часу, визначеного законодавством про працю.

За час проходження виробничого навчання працівникам виплачується заробітна плата. Після закінчення проходження виробничого навчання законодавством гарантується надання роботи у відповідності із набутою кваліфікацією.

Пільги для працівників, які навчаються в середніх і професійно-технічних навчальних закладах

Для цієї категорії осіб законодавством передбачено право на скорочений робочий тиждень або скорочену тривалість щоденної роботи із збереженням заробітної плати у встановленому порядку; їм надаються також і інші пільги.

Для працівників, які успішно навчаються в середніх загальноосвітніх вечірніх (змінних) школах, класах, групах з очною, заочною формами навчання при загальноосвітніх школах, на період навчального року встановлюється скорочений робочий тиждень на один робочий день або на відповідну йому кількість робочих годин (при скороченні робочого дня протягом тижня). Ці особи звільняються від роботи протягом навчального року не більш як на 36 робочих днів при шестиденному робочому тижні або на відповідну їм кількість робочих годин. При п'ятиденному робочому тижні кількість вільних від роботи днів змінюється залежно від тривалості робочої зміни при збереженні кількості вільних від роботи годин.

Зазначеним працівникам за час звільнення від роботи виплачується 50 % середньої заробітної плати за основним місцем роботи, але не нижче мінімального розміру заробітної плати.

Знайте!

За бажанням зазначених осіб роботодавець може надавати один-два вихідних дні на тиждень, проте за умови, що не буде завдано шкоди виробничій діяльності.

Також цим працівникам надається додаткова оплачувана відпустка на період складання випускних іспитів в основній школі — тривалістю 10 календарних днів; випускних іспитів у старшій школі — тривалістю 23 календарних дні; перевідних іспитів в основній та старшій школах — від 4 до 6 календарних днів.

Працівникам, які складають іспити екстерном за основну або старшу школу, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю відповідно 21 та 28 календарних днів.

Також законодавством передбачено приєднання відпусток до часу проведення робіт, передбачених навчальною програмою(екзаменів, лабораторних робіт тощо).

Працівникам, які успішно навчаються на вечірніх відділеннях професійно-технічних навчальних закладів, надається додаткова оплачувана відпустка для підготовки та складання іспитів загальною тривалістю 35 календарних днів протягом навчального року.

Пільги у вигляді відпустки та одного вільного дня надаються працівникам, які допущені до вступних іспитів і ВНЗ та працівникам, які навчаються на підготовчих відділенях у ВНЗ.

Працівникам, допущеним до вступних іспитів у вищі навчальні заклади, надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу та назад.

Пільги працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах

Працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, надаються додаткові оплачувані відпустки у зв'язку знавчанням, а також інші пільги, передбачені законодавством.

В залежності від виду занять, а також рівня акредитації ВНЗ встановлюється різна кількість днів відпустки:

1) на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на першому та другому курсах у вищих навчальних закладах:

— першого та другого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання — 10 календарних днів,

— третього та четвертого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання — 20 календарних днів,

— незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання — 30 календарних днів;

2) на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на третьому і наступних курсах у вищих навчальних закладах:

— першого та другого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання — 20 календарних днів,

— третього та четвертого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання — 30 календарних днів,

— незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання — 40 календарних днів;

3) на період складання державних іспитів у вищих навчальних закладах незалежно від рівня акредитації — 30 календарних днів;

4) на період підготовки та захисту дипломного проекту (роботи) студентам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання першого та другого рівнів акредитації, — 2 місяці, а у вищих навчальних закладах третього і четвертого рівнів акредитації — 4 місяці.

Тривалість додаткових оплачуваних відпусток працівникам, які здобувають другу (наступну) вищу освіту за заочною (вечірньою) формою навчання у навчальних закладах післядипломної освіти та вищих навчальних закладах, що мають у своєму підпорядкуванні підрозділи післядипломної освіти, визначається як для осіб, які навчаються на третьому і наступних курсах вищого навчального закладу відповідного рівня акредитації.

Працівникам, допущеним до складання вступних іспитів в аспірантуру з відривом або без відриву від виробництва, для підготовки та складання іспитів надається один раз на рік додаткова оплачувана відпустка з розрахунку 10 календарних днів на кожний іспит.

Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів.

Також для складання іспитів або проведення інших робіт, передбачених навчальною програмою таким працівникам надаються вільні від роботи дні.

Працівникам, які навчаються на останніх курсах вищих навчальних закладів, протягом 10 учбових місяців перед початком виконання дипломного проекту (роботи) або складання державних іспитів надається щотижнево при шестиденному робочому тижні один вільний від роботи день для підготовки до занять з оплатою його в розмірі 50 % одержуваної заробітної плати, але не нижче мінімального розміру заробітної плати.

При п'ятиденному робочому тижні кількість вільних від роботи днів змінюється залежно від тривалості робочої зміни за умови збереження загальної кількості вільних від роботи годин.

Протягом 10 навчальних місяців перед початком виконання дипломного проекту (роботи) або складання державних іспитів працівникам, за їх бажанням, може бути надано додатково ще один-два вільних від роботи дні на тиждень без збереження заробітної плати.

Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі, за їх бажанням протягом чотирьох років навчання надається один вільний від роботи день на тиждень з оплатою його в розмірі 50 % середньої заробітної плати працівника.

Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі, протягом четвертого року навчання надається за їх бажанням додатково ще один вільний від роботи день на тиждень без збереження заробітної плати.

Пам'ятайте!

На час додаткових відпусток у зв'язку з навчанням за працівниками за основним місцем роботи зберігається середня заробітна плата.

Забороняється залучати таких працівників до роботи у надурочний час.

Роботодавець оплачує працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, проїзд до місця знаходження навчального закладу і назад один раз на рік на настановні заняття, для виконання лабораторних робіт і складання заліків та іспитів — у розмірі 50 % вартості проїзду.

У такому ж розмірі провадиться оплата проїзду для підготовки і захисту дипломного проекту (роботи) або складання державних іспитів.

Джерело:
Управління держгірпромнагляду по Хмельницкькій області


До списку новинВпередНазад