Новини
Відповідно до вимог статті 30 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» матеріальне забезпечення за страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності застрахованим особам, які працюють на умовах трудового договору (контракту), призначаються та надаються за основним місцем роботи. Допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомога по вагітності та пологах, надаються, за основним місцем роботи та за сумісництвом. Допомога на поховання у разі смерті застрахованої особи, а також членів сім'ї, які перебували на її утриманні надається тільки за основним місцем роботи. Рішення про призначення матеріального забезпечення приймається комісією (уповноваженим) із соціального страхування, що створюється на підприємстві, в установі, організації, на паритетних засадах з представників роботодавця та застрахованих осіб. Роботодавці не наділені повноваженнями визначати увесь склад комісії, і тим більш визначати керівника комісії та його заступника. На першому засiданнi комісія відкритим голосуванням обирає голову та заступника, якi мають представляти рiзнi представницькi сторони.

Комісія (уповноважений) із соціального страхування виконує свої функції відповідно до Положення про комісію (уповноваженого) із страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, яке затверджено постановою правління соціального страхування з тимчасової втрати працездатності Фонду 23.06.2008 N 25. Положення про комісію визначає основні завдання, сферу дії, перелік повноважень, організаційні засади членів комісії (уповноваженого) із соціального страхування. Відповідно до пункту 1.2 вказаного Положення комісія (уповноважений) в своїй діяльності має керуватись, цим Положенням. Одним із принципів соціального страхування є принцип законодавчого визначення умов і порядку здійснення соціального страхування. Тому, не має потреби на підприємстві, чи в установі, врегульовувати діяльність такої комісії (уповноваженого) окремим локальним положенням роботодавця.

Підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності, а в разі роботи за сумісництвом — копія листка непрацездатності, засвідчена підписом керівника і печаткою за основним місцем роботи. Допомога на поховання застрахованої особи призначається сім'ї померлого або особі, яка здійснила поховання, на підставі свідоцтва про смерть, витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання або довідки про смерть. Допомога на поховання члена сім'ї застрахованої особи призначається застрахованій особі на підставі свідоцтва про смерть, та довідки з місця проживання про перебування померлого члена сім'ї на утриманні застрахованої особи.

Документи для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах розглядаються не пізніше десяти днів з дня їх надходження. Допомога на поховання призначається не пізніше дня, що настає за днем звернення.

Допомога по тимчасовій непрацездатності за рішенням комісії (уповноваженого) соціального страхування не надається: у разі одержання застрахованою особою травм або її захворювання при вчиненні нею злочину; у разі навмисного заподіяння шкоди своєму здоров'ю з метою ухилення від роботи чи інших обов'язків або симуляції хвороби; за час перебування під арештом і за час проведення судово-медичної експертизи; за час примусового лікування, призначеного за постановою суду; у разі тимчасової непрацездатності у зв'язку із захворюванням або травмою, що сталися внаслідок алкогольного, наркотичного, токсичного сп'яніння або дій, пов'язаних з таким сп'янінням; за період перебування застрахованої особи у відпустці без збереження заробітної плати, творчій відпустці, додатковій відпустці у зв'язку з навчанням; у разі пов'язання страхового випадку з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням; якщо на розгляд подано листок непрацездатності не встановленої форми, довідка довільної форми видана лікувальним закладом; якщо звернення за призначенням допомоги надійшло пізніше дванадцяти календарних місяців з дня відновлення працездатності.

Допомога по тимчасовій непрацездатності призначається та виплачується застрахованим особам за весь період до відновлення працездатності або по день, що передує дню встановлення МСЕК інвалідності. Встановленні законом перелік умов, за яких допомога по тимчасовій непрацездатності не надається є вичерпний і розширенню не підлягає. Відсутність відомостей про страховий стаж працівника, порушення ним трудової дисципліни та інші обставини не передбачені законодавством, не можуть братись до уваги при вирішенні питання призначення допомоги. Наявність помилок допущених при заповненні листка непрацездатності не є підставою для відмови його оплати. Такий листок підлягає поверненню для здійснення виправлень в установленому порядку лікувальним закладом, що його видав. Якщо у листку непрацездатності зроблено не більше двох виправлень, і вони належним чином засвідчені, цей листок непрацездатності вважається дійсним, і підлягає оплаті. Якщо листок непрацездатності містить більше двох виправлень, його вважають зіпсованим і він підлягає заміні в установленому порядку лікувальним закладом.

Допомога по вагітності та пологах застрахованій особі призначається за весь період відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами з дня виникнення права на відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами. Підставами для відмови у наданні допомоги по вагітності та пологами можуть бути: пропущення строку для звернення виплати допомоги; якщо на розгляд подано листок непрацездатності не встановленої форми; якщо страховий випадок настав до працевлаштування особи на роботу, в період, коли особа була не застрахованою в системі соціального страхування. Допомога по вагітності та пологам компенсує втрату заробітної плати (доходу) за період відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами. Якщо жінка, в період вказаний у листку непрацездатності у зв'язку з вагітністю та пологами продовжувала працювати, допомога надається частково, за фактично надані дні відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами.

Допомога на поховання надається у разі смерті застрахованої особи, а також членів сім'ї, які перебували на її утриманні. Підставами для відмови у наданні допомоги на поховання можуть бути: пропущення строку для звернення виплати допомоги; якщо не підтверджено, що член сім'ї перебував на утриманні застрахованої особи; якщо не підтверджено, що заявник інша юридична чи фізична особа здійснював поховання застрахованої особи. Не вважаються такими, що перебували на утриманні застрахованої особи, члени сім'ї, які мали самостійні джерела засобів до існування (одержували заробітну плату, пенсію тощо).

Повідомлення про відмову в призначенні допомоги із зазначенням причин відмови та порядку оскарження видається або надсилається заявникові не пізніше п'яти днів після винесення відповідного рішення. Відмова в призначені матеріального забезпечення без оформлення відповідного рішення комісією (уповноваженим) обмежує законодавче встановлене право застрахованої особи на оскарження, яке здійснюється до робочого органу вiддiлення Фонду, протягом 5 днiв з моменту отримання повідомлення або безпосереднього звернення до суду.

Роботодавець, як страхувальник, зобов'язаний надавати та оплачувати застрахованим особам у разі настання страхового випадку відповідний вид матеріального забезпечення та несе відповідальність за шкоду, заподіяну застрахованим особам внаслідок невиконання або неналежного виконання обов'язків встановлених законодавством про соціальне страхування. Роботодавцеві забороняється вчиняти будь-які дії, що можуть призвести до прийняття ним разом із застрахованою особою спільного рішення, яке може в подальшому зашкодити цій особі або членам її сім'ї реалізувати своє право на матеріальне забезпечення згідно законодавства.

Державний нагляд у сфері соціального страхування у межах встановлених повноважень здійснює Державна служба України з питань праці та її територіальні органи. Метою нагляду є контроль за додержанням страхувальниками та Фондом законодавства про соціальне страхування. За порушення законодавства про соціальне страхування винні особи притягаються до відповідальності згідно з законодавством.


Сергій Мельничук
головний державний інспектор відділу з
питань додержання законодавства про працю,
зайнятість та інших нормативно-правових актів

Джерело:
Управління держгірпромнагляду по Хмельницкькій області


До списку новинВпередНазад