Статьи

Після прийняття Верховною Радою Закону «Про охорону праці» та надання йому чинності з 24.11.92 р. настав період розробки підзаконних нормативних актів. У числі перших було розроблено Типове положення про навчання, інструктажі та перевірку знань працівників з питань охорони праці, затверджене наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці 04.04.94 р. № 30 (далі — Типове положення).

Зазначеним положенням передбачено проведення з усіма новоприйнятими працівниками, працівниками, які перебувають у відрядженнях, учнями та студентами-практикантами вступного інструктажу з питань охорони праці. У додатку № 5 наведено примірний перелік питань для проведення вступного інструктажу.
Запис про проведення вступного інструктажу робиться у журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.
Відповідно до наведеного примірного переліку питань вступного інструктажу та з урахуванням особливостей виробництва служба охорони праці розробляє програму вступного інструктажу з питань охорони праці з працівниками підприємства. У програмі враховуються в необхідному обсязі питання пожежної безпеки, запобігання аварійним ситуаціям і аваріям, захисту працівників від дії небезпечних і шкідливих виробничих факторів.
У зв’язку з внесенням змін до Типового положення наказом Держнаглядохоронпраці від 17.02.99 р. № 27 воно стало називатися Типовим положенням про навчання з питань охорони праці. Примірний перелік питань вступного інструктажу став називатися Орієнтовним переліком питань вступного інструктажу для працівників.
Наступні зміни до Типового положення були внесені й затверджені наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 р. № 15, тепер воно стало називатися Типовим положенням про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці. При внесенні цих змін з Типового положення було виключено Орієнтовний перелік питань вступного інструктажу для працівників. Вимога ж про розробку програми вступного інструктажу збереглася. Розроблена на підприємстві на базі першої редакції Типового положення програма вступного інструктажу з питань охорони праці з працівниками продовжує діяти дотепер. Її зміна не планується і в подальшому.
Наказом Держгірпромнагляду від 16.11.2007 р. № 273 були внесені незначні зміни і до останньої редакції Типового положення.
14.06.95 р. в. о. головного державного інспектора України з пожежного нагляду — в. о. начальника Управління Державної пожежної охорони МВС України затверджено Правила пожежної безпеки в Україні. Обов’язковий додаток № 2, затверджений наказом МВС України від 22.06.95 р. № 400, містить Типове положення про спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України. До нього (у додатку № 1) додається Приблизний перелік питань, з якими необхідно ознайомити працівників під час проведення вступного, первинного та повторного протипожежних інструктажів. Наведений перелік в основному повторює перелік питань з пожежної безпеки, передбачений під час проведення вступного інструктажу з питань охорони праці. Крім того, положенням допускається поєднання вступного інструктажу з питань протипожежної безпеки з вступним інструктажем з питань охорони праці.
Запис про проведення вступного протипожежного інструктажу передбачається робити в журналі реєстрації всіх 4 видів (вступного, первинного, повторного і позапланового) інструктажів з питань пожежної безпеки, форма якого практично не відрізняється від форми журналу реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.
Минулого року наказом МНС України від 15.08.2007 р. № 557 затверджено Правила техногенної безпеки в сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах і на небезпечних територіях. Пунктами 4.5.1 і 4.5.2 зазначених Правил передбачено навчання та інструктажі новоприйнятих працівників у системі охорони праці відповідно до Типового положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці діям і способам захисту під час виникнення аварійних ситуацій та аварій. Про це в журналі реєстрації вступного інструктажу з питань техногенної безпеки робляться відповідні записи. Перелік питань для проведення вступного інструктажу з питань охорони праці містить і питання про дії працівників і способи захисту під час виникнення аварійних ситуацій та аварій. Форма журналу реєстрації вступного інструктажу з питань техногенної безпеки відповідає формі журналу реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.
Зазначені документи зобов’язують керівників підприємств покласти обов’язки щодо проведення всіх трьох видів вступних інструктажів на відповідних працівників і вести три журнали реєстрації вступних інструктажів, два останні з яких повторюють форму журналу вступного інструктажу з питань охорони праці.
З наведеної інформації видно, що питання для проведення вступного протипожежного інструктажу і вступного інструктажу з питань техногенної безпеки входять до переліку питань для проведення вступного інструктажу щодо питань охорони праці, а це означає, що працівники одержують необхідну інформацію під час проведення вступного інструктажу з питань охорони праці.
На мій погляд, необхідно:
усі три види вступних інструктажів об’єднати в один і покласти обов’язки з його проведення на спеціалістів служби охорони праці;
реєстрацію вступного інструктажу проводити в журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, назву якого доповнити після коми словами: «пожежної і техногенної безпеки», що дасть змогу скоротити кількість документації, встановити нормальний порядок і унеможливить формалізм під час його проведення;
розробку нових нормативних актів з охорони праці, внесення змін і доповнень до них проводити, за можливості додержуючись десятирічного терміну перегляду відповідно до Положення про розробку, прийняття, перегляд і скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 16.03.94 р. № 19 і зареєстрованого в Мін’юсті України 12.05.94 р. під № 94/303, та з урахуванням уже чинних норм, закладених в інших нормативних актах з охорони праці.

В. ПАЛЬНА, провідний інженер відділу охорони праці ОКП «Компанія «Луганськвода»До списку