Статьи
Герб України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 6 січня 2010 р. N 8
Київ
Про затвердження Порядку
відомчої реєстрації та ведення обліку
великотоннажних та інших
технологічних транспортних засобів

Відповідно до статті 34 Закону України "Про дорожній рух" ( 3353-12 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що додається.
2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 31 січня 1992 р. N 47 ( 47-92-п ) "Про затвердження зразків національних та міжнародного посвідчень водіїв і документів, необхідних для реєстрації транспортних засобів" (ЗП України, 1992 р., N 3, ст. 57; Офіційний вісник України, 2004 р., N 49, ст. 3212) та від 23 листопада 2006 р. N 1640 ( 1640-2006-п ) "Про затвердження Положення про Державний комітет з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 47, ст. 3133; 2007 р., N 90, ст. 3306) зміни, що додаються.
\n
3. Державному комітетові з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, іншим центральним органам виконавчої влади привести у тримісячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність з Порядком, затвердженим цією постановою.

   Прем'єр-міністр України              Ю.ТИМОШЕНКО 
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 січня 2010 р. N 8
ПОРЯДОК
відомчої реєстрації та ведення
обліку великотоннажних та інших
технологічних транспортних засобів

Загальні положення
1. Цей Порядок визначає процедуру відомчої реєстрації (далі - реєстрація) та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування.
2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:
1) великотоннажний та інший технологічний транспортний засіб (далі - технологічний транспортний засіб) - великотоннажний автомобіль, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення вантажів, транспортування розкривних порід і корисних копалин на відкритих гірничих розробках чи ґрунту на будівництві, а також інший механічний транспортний засіб, у тому числі обладнаний спеціальними пристроями чи механізмами, або транспортний засіб, призначений для руху тільки у поєднанні з іншим транспортним засобом, який керується машиністом (оператором, водієм) і використовується власником для забезпечення виробничих процесів під час провадження ним господарської діяльності (виготовлення продукції, виконання робіт, надання послуг), а також для переміщення сировини (матеріалів), що обробляється, і відходів виробництва;
2) дослідження ідентифікаційних номерів - проведення експертного обстеження з використанням фізичних методів контролю з метою встановлення ідентифікаційних номерів вузлів і агрегатів, якщо неможливо встановити їх під час візуального огляду;
3) матеріально-технічне забезпечення реєстраційних дій, взяття на облік та зняття з нього технологічних транспортних засобів (далі матеріально-технічне забезпечення реєстрації) - закупівля бланків, що використовуються під час реєстрації, державних номерних знаків (далі - номерні знаки), канцелярського приладдя;
4) перереєстрація технологічного транспортного засобу - проведення реєстраційних дій у разі настання обставин, у зв'язку з якими виникла потреба у внесенні змін у реєстраційні документи;
5) реєстраційні дії - дії, пов'язані з реєстрацією, перереєстрацією або тимчасовою реєстрацією технологічного транспортного засобу на певний строк;
6) реєстрація технологічного транспортного засобу - здійснення комплексу заходів, пов\'язаних із перевіркою документів, які є підставою для здійснення реєстрації, звіркою та за необхідності дослідженням ідентифікаційних номерів вузлів і агрегатів та оглядом транспортного засобу, оформленням і видачею реєстраційних документів та номерних знаків;
\n
7) технічний огляд технологічного транспортного засобу - комплекс робіт з контролю технічного стану, що здійснюється як візуально, так і з використанням органолептичних методів і засобів вимірювальної техніки, номенклатуру яких встановлено нормативними документами, та з випробування технологічного транспортного засобу;
8) тимчасова реєстрація технологічного транспортного засобу - видача реєстраційних документів обмеженого строку дії на технологічний транспортний засіб у разі його тимчасового ввезення на територію України під зобов'язання про зворотне вивезення або довгострокової передачі транспортного засобу в оренду (лізинг).
3. Реєстрація, перереєстрація, тимчасова реєстрація, взяття на облік та зняття з нього технологічного транспортного засобу здійснюється територіальними органами Держгірпромнагляду.
4. Матеріально-технічне забезпечення реєстрації, перереєстрації, тимчасової реєстрації, взяття на облік, зняття з нього та технічний огляд технологічних транспортних засобів здійснюються експертно-технічними центрами, що належать до сфери управління Держгірпромнагляду (далі - експертно-технічні центри), у порядку, що встановлюється Держгірпромнаглядом.
5. Територіальні органи Держгірпромнагляду на підставі письмового запиту судів, органів прокуратури, СБУ, внутрішніх справ, державної податкової служби, державної виконавчої служби, митних органів, підрозділів Державтоінспекції МВС, інших територіальних органів Держгірпромнагляду, інспекцій державного технічного нагляду Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій видають довідки про проведені реєстраційні дії щодо зареєстрованих технологічних транспортних засобів і їх власників.
Реєстрація технологічних транспортних засобів
6. Юридичні і фізичні особи, іноземні фізичні і юридичні особи, особи без громадянства (що перебувають в Україні на законних підставах), які є власниками технологічних транспортних засобів чи використовують їх на законних підставах, або уповноважені ними особи (далі - власники) зобов'язані зареєструвати зазначені транспортні засоби протягом 10 днів після придбання або виникнення інших законних прав на їх використання, у тому числі у разі тимчасового ввезення на територію України.
У такий же строк власники зобов'язані перереєструвати технологічні транспортні засоби у разі настання обставин, у зв'язку з якими виникла потреба у внесенні змін у реєстраційні документи.
7. Технологічний транспортний засіб, що належить юридичній особі, реєструється за місцезнаходженням органу управління юридичної особи, а той, що належить фізичній особі, - за місцем проживання або перебування фізичної особи.
Допускається реєстрація технологічного транспортного засобу за місцем його експлуатації, у тому числі того, що перебуває у постійному користуванні або оренді юридичної чи фізичної особи.
8. Експлуатація незареєстрованих технологічних транспортних засобів забороняється.
9. Перед реєстрацією кожного технологічного транспортного засобу проводиться його державний технічний огляд (далі - технічний огляд), про що складається акт технічного огляду і видається талон, зразок якого затверджується Держгірпромнаглядом.
Технічний огляд технологічних транспортних засобів проводиться щороку відповідно до порядку проведення державного технічного огляду великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, який встановлюється Держгірпромнаглядом.
На технічно несправні технологічні транспортні засоби талони про проходження технічного огляду не видаються. Видача талона про проходження технічного огляду може бути здійснена тільки після усунення несправностей і повторного проведення технічного огляду.
10. Реєстрація технологічного транспортного засобу здійснюється на підставі письмової заяви власника за зразком згідно з додатками 1 і 2, до якої додаються копії:
\n
свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичної особи), паспорта (для повнолітньої фізичної особи та особи віком від 16 до 18 років), свідоцтва про народження (для осіб віком до 16 років);
документів, що підтверджують правомірність придбання технологічного транспортного засобу;
наказу про призначення посадової особи, відповідальної за безпечну експлуатацію та технічний стан технологічного транспортного засобу (для юридичної особи);
експлуатаційної документації;
документів, що підтверджують оплату вартості бланків, номерних знаків, виданих під час реєстрації, та послуг за проведення технічного огляду;
сертифіката відповідності, свідоцтва про визнання відповідності, декларації про відповідність для технологічного транспортного засобу, на який розповсюджуються відповідні вимоги.
До заяви додається також акт технічного огляду та позитивний висновок експертизи, проведеної фахівцями експертно-технічного центру, на відповідність технологічного транспортного засобу нормативно-правовим актам з охорони праці України (для технологічних транспортних засобів, виготовлених за межами України чи переобладнаних або самостійно зібраних).
Якщо відповідно до законодавства копії документів, зазначених в абзацах другому - шостому цього пункту, не потребують нотаріального або іншого засвідчення, такі копії можуть бути виготовлені з оригіналів працівниками територіальних управлінь Держгірпромнагляду у порядку, встановленому Держгірпромнаглядом.
11. Правомірність придбання або використання технологічного транспортного засобу, вузлів і агрегатів, які мають ідентифікаційні номери, може бути підтверджена будь-якими з наведених документів:
\n
довідкою-рахунком, яка видана підприємством-виготовлювачем або іншим суб'єктом господарювання, що реалізує технологічний транспортний засіб, за формою, встановленою постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. N 1388 ( 1388-98-п ) "Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 36, ст. 1327; 2009 р., N 101, ст. 3521);
актом приймання-передачі, виданим підприємством-виготовлювачем технологічного транспортного засобу чи його вузлів і агрегатів або в інших випадках, передбачених законодавством;
договором купівлі-продажу, міни, дарування, лізингу, позички, застави, біржовою угодою, договором про спільне володіння, користування і розпорядження майном, що перебуває у спільній частковій власності;
документами, що підтверджують реалізацію технологічного транспортного засобу на аукціоні;
\n
договором оренди майна із зазначенням у ньому домовленості між сторонами щодо реєстрації технологічного транспортного засобу за орендарем та доручення на право керування і використання цього транспортного засобу;
вантажною митною декларацією на технологічний транспортний засіб, що ввозиться, або посвідченням митного органу про реєстрацію ввезених на митну територію України технологічних транспортних засобів, вузлів і агрегатів (на технологічний транспортний засіб, реалізований на митній території України одним суб'єктом господарювання іншому суб'єкту господарювання, вантажна митна декларація для взяття на облік не надається);
рішенням уповноваженого органу про відчуження технологічного транспортного засобу;
\n
виконавчим написом нотаріуса про витребування від боржника майна;
рішенням суду про визначення права власності на технологічний транспортний засіб;
договором про спільне володіння, користування у разі отримання технологічних транспортних засобів кількома громадянами в рахунок майнових паїв у зв\'язку з виходом або виключенням їх із кооперативу, рішенням органу управління господарського товариства, засвідченим в установленому порядку, про повернення засновникові (учасникові) товариства у зв\'язку з його виходом або виключенням з товариства технологічного транспортного засобу, переданого ним у власність або для користування;
\n
іншими документами, що встановлюють право власності або користування технологічним транспортним засобом.
Відповідальність за достовірність поданих на реєстрацію документів або їх копій несе власник технологічного транспортного засобу згідно із законодавством.
12. Для реєстрації технологічного транспортного засобу, що тривалий час (більше п'яти років) експлуатується суб'єктом господарювання та на який відсутні документи, що встановлюють право власності або користування, та про попередню його реєстрацію, надається копія інвентарної картки обліку основних засобів або витяг з балансової відомості, у яких зазначається дата введення в експлуатацію технологічного транспортного засобу, скріплені підписом посадової особи суб'єкта господарювання та печаткою.
13. Для реєстрації технологічного транспортного засобу, що раніше експлуатувався і перебував на обліку, подається разом з документами, зазначеними у пункті 10 цього Порядку, свідоцтво про реєстрацію великотоннажного транспортного засобу або іншого технологічного транспортного засобу (далі - свідоцтво про реєстрацію) з позначкою про зняття з обліку.
14. Технологічний транспортний засіб, який належить кільком юридичним або фізичним особам на праві спільної власності, що підтверджується одним із документів, зазначених у пункті 11 цього Порядку, за письмовою згодою співвласників реєструється за одним із них. У графі "Особливі примітки" свідоцтва про реєстрацію щодо іншого співвласника робиться запис:
"_________________________________________________________________ 
(найменування юридичної особи або прізвище,

__________________________________________________________________
ім'я та по батькові фізичної особи)

є співвласником".
15. Технологічні транспортні засоби, отримані власником у разі злиття, приєднання, поділу, перетворення суб'єкта господарювання, реєструються за новим суб'єктом господарювання на підставі запису в статуті про правонаступництво та передавального акта (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу).
16. Технологічний транспортний засіб, який належить малолітній або неповнолітній особі, реєструється за нею за заявою одного з батьків (усиновлювачів) або опікуна чи піклувальника.
У реєстраційному документі такого технологічного транспортного засобу зазначаються прізвище, ім'я та по батькові батьків (усиновлювачів) малолітньої чи неповнолітньої особи або її опікуна чи піклувальника і робиться відмітка про заборону зняття з обліку технологічного транспортного засобу без їх згоди, погодженої з органами опіки і піклування. У графі "Особливі примітки" свідоцтва про реєстрацію робиться запис "Без права відчуження та керування без згоди батьків (усиновлювачів), опікуна чи піклувальника до досягнення повноліття".
Після досягнення зазначеною особою 18-річного віку здійснюється перереєстрація технологічного транспортного засобу на підставі її заяви та надання відповідного свідоцтва про реєстрацію технологічного транспортного засобу.