Статьи

Продолжение приложения 1
Ориентировочный перечень нормативных документов, которые устанавливают порядок содержания
жилищного хозяйства (по состоянию на 01.04.2007 г.)

№ Наименование нормативного Кем утвержден нормативный документ
п/п документа (дата утверждения или регистрационный №)

7. Нормативно-технические документы, устанавливающие порядок эксплуатации инженерных сетей
7.1. Водопроводно-канализационное хозяйство
7.1.1. Внутренний водопровод и канализация зданий СНиП 2.04.01-85
7.1.2. Внутренние санитарно-технические системы СНиП 3.05.01-85
7.1.3. Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання НПАОП 41.0-1.01-79*
та водовідведення населених місць
7.1.4. Правила технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації Наказ Держжитлокомунгоспу № 30 від 05.07.1995 р.
населених пунктів України із змінами 2005 р. (КДП 204-12Укр.242-95)
7.1.5. Правила користування системами комунального водопостачання Наказ Держжитлокомунгоспу № 65 від 01.07.1994 р.
та водовідведення в містах і селищах України із змінами від 04.01.2005 р.
7.1.6. Правила приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи Наказ Держбуду України №37 від 19.02.2002 р.
каналізації населених пунктів України
7.2. Энергетическое хозяйство (электроустановки)
7.2.1. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98*
7.2.2. Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок НПАОП 40.1-1.32-2001*
7.2.3. Правила експлуатації електрозахисних засобів НПАОП 40.0-1.07-2001*
7.2.4. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів Наказ Міністерства палива та енергетики України
№ 258 від 25.07.2006 р.
7.2.5. Правила улаштування електроустановок Наказ Міненерго СРСР від 06.07.1984 р.
7.2.6. Правила охорони праці при експлуатації електронно-обчислювальних машин НПАОП 0.00-1.31-99*
7.2.7. Правила користування електричною енергією Постанова Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України, у редакції постанови
№ 910 від 17.10.2005 р.
7.2.8. Правила приєднання електроустановок до електричних мереж Постанова Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України № 1137 від 14.12.2005 р.
7.2.9. Электрооборудование жилых и общественных зданий ВСН 59-88
7.2.10. Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений РД 34.21.122-87
7.3. Энергетическое (газовое) хозяйство
7.3.1. Газопостачання ДБН В.2.5-20-2001
7.3.2. Правила безпеки систем газопостачання України НПАОП-0.00-1.20-98*
7.3.3 Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт НПАОП 0.00-5.11-85*
7.3.4. Положення про технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем Наказ Державної акціонерної холдингової компанії
газопостачання житлових будинків, громадських будівель, підприємств побутового «Укргаз» № 35 від 30.08.1997 р.
та комунального призначення
7.4. Энергетическое хозяйство (системы теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха)
7.4.1. Отопление, вентиляция и кондиционирование СНиП 2.04.05-91
7.4.2. Тепловые сети СНиП 2.04.07-86
7.4.3. Електрична кабельна система опалення ДБН В.2-5-24-2004
7.4.4. Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском НПАОП 0.00-1.07-94*
7.4.5. Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води НПАОП 0.00-1.11-98*
7.4.6. Правила будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари НПАОП 0.00-1.26-96*
не більше 0,07 МПа (0,7кг/м2), водогрійних котлів і водопідігрівачів
з температурою нагріву води не вище 115°С
7.4.7. Правила технічної експлуатації теплових установок і мереж Наказ Міністерства палива та енергетики України № 71 від 14.02.2007 р.
7.4.8. Типова інструкція для операторів (машиністів) парових та водогрійних котлів НПАОП 0.00-5.10-96*
7.4.9. Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів НПАОП 0.00-1.08-94*
7.4.10. Правила техніки безпеки під час експлуатації тепловикористовуючих установок ДНАОП 0.00-1.22-72
і теплових мереж
7.4.11. Правила користування тепловою енергією Наказ Міністерства енергетики та електрифікації СРСР № 310 від 06.12.1981 р.
7.4.12. Рекомендації з проектування дахових, вбудованих і прибудованих котельних Наказ Державного комітету України у справах
установок та установлення побутових теплогенераторів, що працюють містобудування та архітектури № 35 від 20.09.1994 р.
на природному газі
7.5. Сети освещения, связи, телекоммуникаций, охранной сигнализации и защиты
7.5.1. Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна автоматика будинків і споруд ДБН В.2.5-13-98
7.5.2. Правила безпеки при роботах на кабельних лініях зв’язку і проводового мовлення НПАОП 64.2-1.07-96*
7.5.3. Правила охорони праці при роботі щодо установлення, ремонту і технічного НПАОП 52.72-1.09-97* (НПАОП 93.0-1.09-97*)
обслуговування побутової радіоелектронної апаратури
7.5.4. Инструкция по монтажу сооружений, устройств связи, радиовещания и телевидения ВСН 600-81
7.5.5 Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования ВСН 60-87
жилых и общественных зданий. Нормы проектированияДо списку