Статьи

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАУКОВО-ТЕХНІЧНУ РАДУ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ,
ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ

Затверджено наказом Держгірпромнагляду 30.08.2007 р. № 193*

1. Загальні положення
1.1. Науково-технічна рада Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (далі — Науково-технічна рада) створюється відповідно до Положення про Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2006 р. № 1640, для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо основних напрямів діяльності Держгірпромнагляду України, для обговорення найважливіших проблем та інших питань застосування досягнень науки і техніки у сфері охорони праці, безпечного ведення робіт, промислової безпеки, використання надр, забезпечення додержання вимог законодавства з цих питань, навчання з питань охорони праці, удосконалення державного нагляду за охороною праці та станом промислової безпеки, визначення науково-технічних засад розвитку науки і техніки, спрямованих на поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.
1.2. У своїй діяльності Науково-технічна рада керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Голови Держгірпромнагляду України, а також цим положенням.

2. Завдання і функції
2.1. Основним завданням Науково-технічної ради є:
сприяння впровадженню в суспільне виробництво науково-технічних досягнень, які підвищують рівень промислової безпеки та охорони праці;
координація робіт щодо проведення наукових досліджень міжгалузевого характеру з питань управління і нагляду за охороною праці.
2.2. З метою виконання поставлених завдань Науково-технічна рада:
розглядає і дає рекомендації та пропозиції з найбільш актуальних питань поліпшення стану промислової безпеки та охорони праці;
оцінює досягнення в розвитку вітчизняної та зарубіжної науки і техніки в галузі забезпечення безпечних умов праці, рекомендує основні напрями наукових досліджень у цій сфері;
розглядає питання розробки нормативно-правової бази з охорони праці та промислової безпеки;
заслуховує доповіді і повідомлення представників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, асоціацій, корпорацій та інших об’єднань, керівників підприємств і організацій, науково-дослідних, проектно-конструкторських та інших організацій з питань, які входять до компетенції Науково-технічної ради;
заслуховує звіт Національного науково-дослідного інституту промислової безпеки та охорони праці про стан виконання бюджетних тем;
розглядає питання перспективного розвитку технічних засобів для забезпечення безпечних умов праці, приймає відповідні рішення і рекомендації;
розглядає та сприяє впровадженню закінчених науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт з питань охорони праці;
розглядає методичні вказівки з організації нагляду за безпечним веденням робіт, пропозиції щодо їх вдосконалення, дає рекомендації щодо вдосконалення державного нагляду за безпечним веденням робіт у суспільному виробництві;
розглядає пропозиції міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, науково-дослідних організацій щодо проведення актуальних наукових досліджень, які належать до компетенції Держгірпромнагляду України.

3. Склад Науково-технічної ради
3.1. До складу Науково-технічної ради входять:
голова Науково-технічної ради — Голова Держгірпромнагляду України, заступник голови Науково-технічної ради — перший заступник Голови Держгірпромнагляду України, заступники Голови Держгірпромнагляду України, начальники галузевих управлінь та самостійних відділів Держгірпромнагляду України, директор Національного науково-дослідного інституту промислової безпеки та охорони праці, секретар Науково-технічної ради.
3.2. Персональний склад і Положення про Науково-технічну раду затверджуються наказом Держгірпромнагляду України.

4. Організація роботи
4.1. Діяльність Науково-технічної ради здійснюється відповідно до річного плану роботи, який затверджується Головою Держгірпромнагляду України.
4.2. Засідання Науково-технічної ради проводяться не рідше одного разу в квартал.
4.3. Рішення Науково-технічної ради приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів ради, присутніх на засіданні.
4.4. Прийняті на засіданнях рішення та рекомендації, за необхідності, направляються заінтересованим міністерствам, іншим органам виконавчої влади, інститутам та іншим організаціям.
4.5. Голова Науково-технічної ради:
керує роботою ради, доручає членам ради виконання окремих завдань, пов’язаних з діяльністю ради, вносить, за необхідності, для розгляду позапланові питання.
За відсутності голови Науково-технічної ради роботою керує заступник голови ради.
4.6. Секретар Науково-технічної ради оформляє підготовлені матеріали до розгляду на засіданнях Науково-технічної ради, організує підготовку проектів планів роботи ради, веде документацію ради, сповіщає членів ради та запрошених осіб про час проведення засідань, направляє їм підготовлені до розгляду матеріали, здійснює оперативний контроль за реалізацією прийнятих рішень на засіданні ради, виконує інші доручення голови ради, пов’язані з діяльністю Науково-технічної ради.
4.7. За дорученням голови Науково-технічної ради члени ради забезпечують підготовку матеріалів до розгляду на засіданні ради.
4.8. Підготовлені структурними підрозділами Держгірпромнагляду, міністерствами, органами виконавчої влади, інститутами, іншими організаціями матеріали, доповіді і проекти рішень до засідань ради передаються секретарю ради за десять днів до засідання.
4.9. Засідання Науково-технічної ради оформляються протоколами.
4.10. Якщо за рішеннями Науково-технічної ради питання необхідно розглянути на колегії Держгірпромнагляду України, секретар ради за десять днів до засідання подає відповідні матеріали секретарю колегії.

5. Права
Для вирішення поставлених завдань і виконання покладених обов’язків Науково-технічній раді надається право:
5.1. Залучати в установленому порядку до участі в підготовці питань, які підлягають розгляду на засіданні Науково-технічної ради, працівників центрального апарату і органів Держгірпромнагляду України, а також представників міністерств, інших органів виконавчої влади, науково-дослідних інститутів, вищих закладів освіти, організацій-виробників устаткування та окремих спеціалістів за узгодженням з їх керівниками.
5.2. Отримувати від управлінь, територіальних управлінь Держгірпромнагляду України, експертно-технічних центрів, інших підприємств і організацій матеріали, пропозиції та проекти рішень з питань, що підлягають розгляду на засіданнях Науково-технічної ради, а також інформацію щодо виконання рішень ради.
5.3. Скликати наради з питань, які входять до компетенції Науково-технічної ради, а також утворювати тимчасові комісії і призначати експертів для підготовки висновків з питань, що розглядаються.
5.4. Ставити питання про затвердження наказів Держгірпромнагляду України за рішеннями Науково-технічної ради.
5.5. У разі необхідності направляти матеріали, які розглядаються на засіданнях ради, для публікації в засобах масової інформації.До списку