Статьи

Image00020.jpgЗбільшення обсягів виробництва, прагнення вітчизняних товаровиробників до використання сучасного високопродуктивного устаткування (як правило, закордонного виробництва) ставлять підвищені вимоги до уповноважених державою наглядових органів та експертних організацій, які дають дозволи на виконання тих чи інших видів робіт та експертні оцінки про стан безпеки промислових виробництв, здійснюють сертифікацію імпортованих в Україну технологій та обладнання щодо їх відповідності вітчизняним нормативно-правовим актам з охорони праці.
Починаючи з 1996 р. цими важливими напрямами працеохоронної діяльності в Харківській області займається ТОВ «Центр діагностики, сертифікації «ТИСК». За десять років спеціалістами організації накопичено великий досвід з надання спеціалізованих послуг, комплексного вирішення питань підвищення рівня промислової безпеки. Про досягнуті результати, наявні можливості та плани ЦДС «ТИСК» розповідає його директор Е. СЕРДЮКОВ.

Сьогодні функціонування механізму експертно-технічної підтримки державного нагляду відбувається в умовах, коли роботодавців у першу чергу цікавлять проблеми, пов’язані з прагненням до більш високої рентабельності виробництва, у тому числі і за рахунок зменшення обсягів коштів, що виділяються на фінансування заходів з промислової безпеки та охорони праці.
Відомо, що рівень виробничого ризику та аварійності зростає багаторазово, якщо порушення закладаються (з тих або інших причин) свідомо на етапі проектування та організації нових технологічних ліній та виробництв. Тому ще на етапі створення ЦДС «ТИСК» були визначені такі пріоритети у його діяльності, завдяки яким послуги, що нами надаються, зробили б неможливими подібні помилки ні на одній із стадій виробництва, на самому високому організаційному та технічному рівні сприяли б своєчасному виявленню та усуненню небезпечних і шкідливих виробничих факторів.
Сьогодні в ЦДС працюють 15 експертів з промислової безпеки з усіх напрямів нагляду. Всі вони є спеціалістами високої кваліфікації, більшість пропрацювала не один десяток років на різних посадах в органах Держгіртехнагляду, Держнаглядохоронпраці. Це має велике значення, оскільки їм добре відомі багато больових точок у питаннях забезпечення безпечної експлуатації об’єктів підвищеної небезпеки.
Впродовж 2006 р. ЦДС надав послуги понад 200 підприємствам. Ця на перший погляд рутинна робота таїть у собі чимало підводних каменів. Взяти, наприклад, питання видачі експертного висновку, який необхідний підприємству для одержання дозволу на початок роботи. Адже для того, щоб якісно обстежити навіть невелике підприємство з персоналом працюючих 10—15 осіб, що використовує не більше десяти одиниць устаткування підвищеної небезпеки, нашому спеціалісту доводиться витрачати багато часу, моральних та фізичних зусиль. По-перше, під час виїзду на місце спеціалістові необхідно особисто перевірити технічний стан наявного устаткування, виробничі приміщення, ефективність діючої на підприємстві СУОП, наявність необхідної технічної та нормативної документації з охорони праці, переконатися у навченості персоналу, який виконує роботи підвищеної небезпеки, посадових осіб, відповідальних за безпечну експлуатацію тих чи інших машин і механізмів (наявність відповідних посвідчень і протоколів перевірки знань правил та інструкцій з охорони праці, проведення інструктажів, наказів про призначення відповідальних осіб, засобів індивідуального та колективного захисту тощо). Таким чином, на обстеження, а потім на приведення до відповідного вимогам нормативно-правових актів стану технічної документації, вирішення тих чи інших організаційних питань невеликого під- приємства витрачається від одного до двох місяців.
У випадках, коли обстежуються підприємства з чисельністю працюючих понад 500 осіб, де експлуатуються сотні найменувань устаткування підвищеної небезпеки, часу витрачається у 2—3 рази більше. Іноді один обсяг технічної документації, який необхідно з усією ретельністю перевірити нашому спеціалісту (по-іншому у нас просто не вміють працювати), становить кілька тисяч сторінок.
Вважаю дуже важливим, що ані найменшого формалізму під час проведення вказаної роботи нашими співробітниками не допускається. Всі вони дорожать своєю репутацією: адже за кожним проведеним ними обстеженням, за кожним документом і підписом — життя і здоров’я людей.
У переліку послуг та робіт, виконуваних у ЦДС «ТИСК», можна назвати також експертизу проектної та конструкторської документації, обстеження та паспортизацію будівель і споруд, технічне діагностування об’єктів підвищеної небезпеки, розробку технічних регламентів і технічних паспортів машин і механізмів, що підтверджують відповідність вимогам безпеки, навчання та перевірку знань з питань охорони праці працюючих.
Сьогодні завдяки створеному на базі ЦДС «ТИСК» навчально-методичному центру ці послуги вийшли на новий, вищий рівень. Навчання та перевірка знань здійснюються в обладнаному сучасною комп’ютерною технікою класі з 16 напрямів працеохоронної діяльності. В 2006 р., наприклад, навчання та перевірку знань у нас пройшли 1178 керівників та провідних спеціалістів підприємств; викладачі, інші співробітники ЦДС брали участь у 5 міжнародних і регіональних технічних виставках і семінарах. Було підготовлено та оприлюднено (під час засідань круглих столів, конференцій, симпозіумів) 53 звіти та виступи з питань промислової безпеки та охорони праці.
Високий рівень теоретичних знань, принциповість та професіоналізм у роботі спеціалісти ЦДС «ТИСК» демонструють і під час виконання експертних робіт. У 2006 р. проведено технічне опосвідчення 185 одиниць парових і водогрійних котлів, посудин, що працюють під тиском, вантажопідіймальних кранів і споруд. Проведено діагностування технічного стану 348 об’єктів (контроль металоконструкцій, зварних з’єднань) газового та теплоенергетичного устаткування. Методами неруйнівного контролю (за допомогою візуально-оптичного контролю, ультразвукової, магнітопорошкової та кольорової дефектоскопії) перевірено 97 об’єктів.
Для якісного виконання таких робіт наші експерти мають у своєму розпорядженні добре обладнану лабораторію неруйнівного контролю, дослідну лабораторію кранового та ліфтового господарства, а також електротехнічну лабораторію.
Одним з найважливіших напрямів діяльності нашого Центру є надання підприємствам-замовникам спеціалізованих послуг із сертифікації теплоенергетичного устаткування. Починаючи з 1996 р. нами накопичено великий досвід у цьому відношенні, встановлено тісні контакти з провідними західними виробниками обладнання.
Тільки в 2006 р. підприємствам видано 510 сертифікатів з правом встановлення теплоенергетичного устаткування західних фірм. Слід зазначити, що кількість підприємств, що бажають замінити фізично та морально застаріле теплоенергетичне устаткування на сучасне, високоефективне, з року в рік збільшується. Зрозуміло, ми, як організація, що видає сертифікат про можливість безпечної експлуатації імпортованого в Україну устаткування, намагаємося усіляко сприяти їх прагненню до технічного переозброєння. Проте є в цьому питанні свої труднощі.
Незважаючи на те, що рівень безпеки імпортного теплоенергетичного устаткування на порядок вищий, все ж нам спільно з його виготівниками доводиться витрачати чимало зусиль для того, щоб адаптувати вироблену ними продукцію до вимог і реалій технологічних процесів наших виробництв. Тому перед заміною застарілого теплоагрегату, що витрачає у 2—3 рази більше енергії, на новий, що відповідає високим світовим стандартам, необхідно насамперед обстежити усі ланки технологічного ланцюга, у якому його буде задіяно, провести його відповідні обстеження, дослідження у реальних та пікових режимах експлуатації, щоб технічні параметри монтованого устаткування чітко відповідали вітчизняним нормативам і вимогам у цій галузі.
Необхідно зазначити, що вже напрацьовано позитивний досвід у рамках співробітництва з вітчизняними підприємствами, що випускають сучасне теплоенергетичне устаткування. Наших спеціалістів добре знають на металургійних підприємствах України: ВАТ «Криворіжсталь» і «Азовсталь». Там нещодавно спільно із спеціалістами «УкрНДІхіммашу» виконувалися експертні роботи із сертифікації нових блоків розділення повітря мартенівського виробництва.
У Харківській області нашими постійними партнерами є ДП «Завод імені В. О. Малишева» (виконання робіт із сертифікації та встановлення нових енергетичних котлів для потреб ливарного виробництва), ВАТ «Турбоатом», «ХТЗ», «ЛКМЗ», Харківське державне авіаційне промислове підприємство, ДП «Електроважмаш» та інші підприємства машинобудування.
Об’єктів для докладання зусиль у працеохоронній сфері з’являється все більше і більше. Враховуючи ж ту обставину, що основні виробничі фонди оновлюються сьогодні далеко не так, як того хотілося б, від нас, технічних експертів, безсумнівно, надалі вимагатиметься вкрай відповідальне ставлення до своєї роботи.

На знімках:
теплоенергетичне обладнання
німецької фірми «VIESSMANN»;
технік з пальників німецької фірми «Dreizler» В. Рауш (ліворуч) і технічний експерт з промислової безпеки
ТОВ «ЦДС «ТИСК» Б. Гур’янов після
завершення випробувань і сертифікації газового устаткування.

Фото В. КОБЦЯДо списку