Статьи

Відповідно до ст. 44 Закону «Про охорону праці» за порушення законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці, створення перешкод у діяльності посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці... винні особи притягуються до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної та кримінальної відповідальності.
Порядок притягнення до дисциплінарної відповідальності встановлюється Кодексом законів про працю України, матеріальної — Цивільним кодексом України, кримінальної — Кримінальним кодексом України.
Проведемо екскурс в адміністративне законодавство, з’ясуємо, хто саме і за яких умов має право притягувати працівника до адміністративної відповідальності за порушення законодавства про охорону праці. І в будь-який час важливо знати: чи правильно та правомірно накладено адміністративне стягнення.

По-перше, і найголовніше,— притягнення до адміністративної відповідальності відбувається у порядку, встановленому Кодексом України про адміністративні правопорушення (КпАП), який визначає підстави, порядок та процедуру накладання адміністративного стягнення.
Напевно, усім відомо, що посадові особи Держгірпромнагляду мають право притягати працівників до адміністративної відповідальності, і таке право передбачено ст. 39 Закону «Про охорону праці». Також це право визначено ст. 231 та 255 КпАП України, де зазначено перелік посадових осіб спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці, які мають право складати протоколи та розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення:
за порушення законодавчих та інших нормативно-правових актів з охорони праці щодо безпечного ведення робіт у галузях промисловості та на об’єктах, підконтрольних органам спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці (таким органом відповідно до постанови Кабінету Міністрів є Держгірпромнагляд), а також невиконання законних вимог посадових осіб Держгірпромнагляду:
державні інспектори — штраф до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
головні державні інспектори, начальники інспекцій та їхні заступники — штраф до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
начальники управлінь і відділів та їхні заступники — штраф до дев’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
Голова Держгірпромнагляду та його заступники — штраф до чотирнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
за порушення законодавства про надра, нормативних актів про зберігання, використання та облік вибухових матеріалів у галузях промисловості та на об’єктах, підконтрольних органам Держгірпромнагляду, а також невиконання законних вимог посадових осіб Держгірпромнагляду:
державні інспектори — штраф до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
головні державні інспектори, начальники інспекцій та їхні заступники — штраф до одинадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
начальники управлінь і відділів Держгірпромнагляду та їхні заступники — штраф до дванадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
Голова Держгірпромнагляду та його заступники — штраф до чотирнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Загальні положення
Ознайомимося з процедурою складання та обліку протоколів про вчинення адміністративного правопорушення працівниками, громадянами та посадовими особами, оформленням справ про адміністративні правопорушення і питаннями ведення обліку результатів розгляду матеріалів про адміністративні правопорушення.
Ці питання мають не тільки правовий аспект, а й економічний. Будь-який роботодавець повинен додержуватися вимог законодавства і в той же час має економити кошти підприємства. А вимоги державних інспекторів повинні бути законними, конкретними, чітко визначеними виключно в правовому полі і відповідно до компетенції органу. Компетенція Держгірпромнагляду — це організація та здійснення державного нагляду за додержанням законів та інших нормативно-правових актів з питань:
охорони праці, промислової безпеки та безпечного ведення робіт юридичними та фізичними особами, які відповідно до законодавства використовують найману працю;
геологічного вивчення надр, їх використання та охорони, а також використання і переробки мінеральної сировини;
промислової безпеки у сфері поводження з вибуховими матеріалами, безпечного провадження робіт з утилізації звичайних видів боєприпасів, ракетного палива та вибухових матеріалів військового призначення.
Компетенція будь-якого органу виконавчої влади визначена відповідним положенням про цей орган. Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду у своїй діяльності керується положенням, затвердженим постановою Кабінету Міністрів від 23.11.2006 р. № 1640.

Оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення
Про вчинення працівником, громадянином чи посадовою особою адміністративного правопорушення в галузі охорони праці щодо безпечного ведення робіт, зберігання, використання та обліку вибухових матеріалів у галузях промисловості та на об’єктах, підконтрольних органам Держгірпромнагляду, про порушення законодавства про надра, а також невиконання законних вимог органів Держгірпромнагляду посадові особи Держгірпромнагляду складають протокол про вчинення адміністративного правопорушення (далі — протокол). Складати протокол мають право державні інспектори, головні державні інспектори, начальники інспекцій Держгірпромнагляду та їхні заступники, начальники управлінь і відділів Держгірпромнагляду та їхні заступники, Голова Держгірпромнагляду та його заступники.
Протокол заповнюється державною мовою розбірливим почерком або друкованим способом за допомогою технічних засобів. Не допускається закреслення чи виправлення відомостей після того, як протокол підписаний особою, відносно якої він складений. У протоколі повинно бути зазначено:
дата і місце його складання, посада, прізвище, ім’я та по батькові особи, яка склала документ;
відомості про особу порушника:
п. 1 — прізвище, ім’я та по батькові;
п. 2 — число, місяць, рік і місце народження;
п. 3 — громадянство;
п. 4 — місце проживання особи на час учинення порушення;
п. 5 — місце роботи;
п. 6 — посада особи-порушника;
п. 7 — чи є порушник посадовою особою.
При викладенні обставин правопорушення зазначаються дата, час та місце його виявлення (підприємство, його підрозділ, дільниця тощо), повна назва та адреса підприємства, суть правопорушення, які саме норми законодавства (із зазначенням пунктів чинних нормативно-правових актів, які належать до компетенції даного органу) не виконані або порушені у галузі охорони праці щодо безпечного ведення робіт, зберігання, використання та обліку вибухових матеріалів у галузях промисловості та на об’єктах, підконтрольних органам Держгірпромнагляду, та законодавства про надра.
Кожне правопорушення обгрунтовується, посилаючись на законодавство.
У даному випадку корисним буде роз’яснення, які саме нормативно-правові акти належать до компетенції зазначеного органу.
Це, по-перше, Закон «Про охорону праці», по-друге, постанови Кабінету Міністрів України, Укази Президента України, і по-третє, це правила, інструкції, положення, стандарти, порядки тощо, які внесено або підлягають внесенню до Державного реєстру нормативно-правових актів з охорони праці відповідно до наказу Держнаглядохоронпраці України від 08.06.2004 р. № 151, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.06.2004 р. за № 778/9377, і є обов’язковими для виконання.
Громадянин, працівник чи посадова особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право: ознайомитися з матеріалами справи; давати пояснення; подавати докази; заявляти прохання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця в галузі права, який за законом має право на надання юридичної допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи; виступати рідною мовою, на якій ведеться справа, і користуватись послугами перекладача, якщо він не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржувати постанову за справою.
Громадянин, працівник чи посадова особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім’ї чи близьких родичів, коло яких визначається законодавством.
Особа, яка склала протокол (посадова особа Держгірпромнагляду або територіального управління), повідомляє порушнику про місце і час розгляду справи щодо адміністративного правопорушення, роз’яснює його права та обов’язки, передбачені ст. 268 КпАП, про що робиться відмітка у протоколі.
Протокол підписується громадянином, працівником або посадовою особою-порушником та посадовою особою, яка його склала. У разі відмови особи-правопорушника від підписання протоколу про це робиться відповідна відмітка.
Протокол складається в усіх випадках вчинення адміністративного правопорушення у галузі охорони праці щодо безпечного ведення робіт, зберігання, використання та обліку вибухових матеріалів у галузях промисловості та на об’єктах, підконтрольних органам Держгірпромнагляду, про порушення законодавства про надра, а також невиконання законних вимог органів Держгірпромнагляду, а постанова про притягнення до адміністративної відповідальності виноситься з урахуванням строків, передбачених ст. 38 КпАП. Цією статтею передбачається, що адміністративне стягнення може бути накладено не пізніше ніж через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні — через два місяці з дня його виявлення.
У разі відмови в порушенні кримінальної справи або закриття кримінальної справи, але за наявності в діях правопорушника ознак адміністративного правопорушення адміністративне стягнення може бути накладено не пізніше ніж через місяць з дня прийняття рішення про відмову в порушенні кримінальної справи або її закритті.
Наприклад, за невиконання законних вимог посадової особи Держгірпромнагляду може бути накладено адміністративне стягнення протягом двох місяців з моменту виявлення, оскільки це триваюче правопорушення (було надано вимогу усунути порушення, але на момент виявлення цього зроблено не було).
Також, наприклад, правопорушення було вчинено 15 вересня 2005 р., отже адміністративне стягнення може бути накладено не пізніше 15 листопада 2005 р.
Якщо адміністративне правопорушення вчинено кількома особами, то протокол складається на кожну особу-правопорушника окремо.
При вчиненні однією особою двох або більше адміністративних правопорушень адміністративне стягнення накладається за кожне правопорушення окремо.
Якщо особа вчинила кілька адміністративних правопорушень, справи про які одночасно розглядаються одним і тим же органом (посадовою особою), стягнення накладається в межах санкції, встановленої за більш серйозне правопорушення з числа вчинених. До основного стягнення в цьому разі може бути приєднано одне з додаткових стягнень, передбачених статтями про відповідальність за будь-яке із вчинених правопорушень.
Громадянин, працівник чи посадова особа, яка вчинила правопорушення, має право дати в протоколі пояснення і зауваження щодо його змісту, а також викласти мотиви своєї відмови від його підписання, подати заяву і клопотання. У разі, коли особа-правопорушник викладає своє пояснення на окремому аркуші, у протоколі про це робиться відповідна відмітка та додається аркуш з поясненнями.
До протоколу в разі необхідності долучаються матеріали, які підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення (акти перевірок, приписи, висновки експертів, письмові пояснення, повідомлення, листування з порушником тощо).
Протокол про адміністративні правопорушення протягом п’яти діб у разі необхідності передається посадовій особі Держгірпромнагляду, яка має право розглядати справи про адміністративні правопорушення.

Продовження див. у наступному номеріДо списку