Статьи

2008-200.jpg Вибухові роботи є однією з основних технологічних операцій у процесі видобування корисних копалин, значною мірою визначають їх економічну ефективність і безпеку. Ці роботи також широко використовуються під час будівництва, руйнування будівель, споруд, обробки матеріалів вибухом тощо.
В Україні щороку використовується понад 100 тис. т вибухових матеріалів більш як 100 найменувань. При цьому кількість організацій і чисельність працівників, які мають справу з вибуховими матеріалами, постійно збільшується і сьогодні досягає кількох десятків тисяч.
Динамічний розвиток вибухових технологій, впровадження значної кількості нових вибухових матеріалів, особливо місцевого виготовлення, і засобів механізації вибухових робіт, що відбувається одночасно з ринковими перетвореннями в економіці, загострили питання про необхідність розробки та впровадження сучасної нормативно-правової бази в сфері поводження з вибуховими матеріалами.

Держнаглядохоронпраці відповідно до Програми діяльності Кабінету Міністрів України спільно з іншими зацікавленими міністерствами, ученими НАН України і фахівцями Міжвідомчої асоціації «Укрвибухпром» розробив Закон «Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення» (далі — Закон), який набрав чинності 23 грудня 2004 р. Цей Закон став основою для побудови єдиної системи нормативних актів, переходу від адміністративного до правового способу регулювання відносин, що виникають у процесі поводження з вибуховими матеріалами (ВМ). При цьому вирішуються актуальні питання, що стосуються:
вдосконалення системи державного нагляду і контролю за безпекою поводження з ВМ; спрощення дозвільної системи; встановлення сучасних вимог до безпечного (на всіх стадіях) поводження з ВМ; сприяння розвитку технічного рівня вибухової справи; створення необхідного рівня безпечних умов праці на всіх стадіях поводження з ВМ; впровадження вимог міжнародних конвенцій та інших міжурядових актів у цій сфері тощо.
На виконання вимог Закону Комітет розробив такі нормативні акти, що вже зареєстровані в Міністерстві юстиції України:
Порядок обліку вибухових матеріалів промислового призначення;
Вимоги до працівників, які здійснюють керівництво вибуховими роботами;
Порядок реалізації надлишків вибухових матеріалів промислового призначення чи таких, потреба у використанні яких відпала;
Порядок знищення вибухових матеріалів промислового призначення;
Порядок затвердження проектно-технічної документації на ведення вибухових робіт;
Порядок включення (виключення) вибухових матеріалів промислового призначення до Переліку вибухових матеріалів промислового призначення, допущених до постійного виробництва та застосування;
Вимоги безпеки до місць зберігання вибухових матеріалів промислового призначення;
Порядок проведення випробувань розроблених, завезених в Україну та конверсійних вибухових матеріалів, обладнання для їх виготовлення, засобів механізації, пристроїв та апаратури для вибухових робіт.
На виконання ст. 10 Закону видано другий наказ Держгірпромнагляду від 26.12.2007 р. № 328 «Про перелік вибухових матеріалів промислового призначення, допущених до постійного виробництва і застосування», складений з урахуванням вимог сертифікації, який у порівнянні з першим наказом від 05.02.2007 р. № 21 збільшився на 24 найменування і складається з 98 ВМ. Перелік містить у собі 26 видів засобів ініціювання, 34 найменування ВМ заводського виготовлення, 24 види ВМ, виготовлених за місцем використання, 6 найменувань детонаторів проміжних, 1 заряд для спецробіт,
7 видів емульсійних ВМ.
Згідно з п. 2 ст. 9 Закону «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.06.2000 р. виробництво ВМ промислового призначення здійснюється за вказаним вище переліком. Для виконання цих вимог Комітет розробив послідовну схему видачі ліцензій на виробництво ВМ промислового призначення. Так, із 17 підприємств-виготівників 13 уже мають ліцензії та 4 подали документи на їх одержання.
Дотепер суб’єкти господарювання, що мають справу з ВМ промислового призначення, користуються Єдиними правилами безпеки під час вибухових робіт (1992 р.). Цей документ дещо застарілий, а окремі його вимоги суперечать чинному законодавству. У зв’язку з цим проводиться робота з розробки проекту Правил безпеки під час ведення вибухових робіт з урахуванням сучасних вимог, впровадженням нових ВМ і технологій ведення вибухових робіт, що замінять існуючі Єдині правила і разом із Законом стануть правовою основою ефективного та безпечного розвитку вибухової справи в Україні.
Також Комітет активно працює над створенням інших нормативних актів, спрямованих на правове врегулювання відносин між суб’єктами господарювання на всіх етапах поводження з ВМ — від їх розробки та виготовлення до використання і знищення.
Загалом в умовах інтенсивного розвитку вибухової справи, з урахуванням постійного збільшення різноманітності ВМ і засобів механізації, залучення до ведення вибухових робіт значної кількості підприємств із різними організаційними формами, створення сучасного правового поля дасть змогу забезпечити необхідний рівень ефективності, технічної та суспільної безпеки в цій сфері.
Розроблено проект постанови «Про затвердження Технічного регламенту для вибухових матеріалів цивільного призначення», що перебуває в стадії узгодження.
Згідно з вимогами ст. 4 Закону «Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення» розроблений і перебуває на розгляді в Кабінеті Міністрів України проект положення про Міжвідомчу раду з вибухової справи. Міжвідомчу раду під головуванням Віце-прем’єр-міністра буде створено як дорадчий орган Кабінету Міністрів з метою розробки пропозицій щодо визначення основних напрямів державної політики в сфері поводження з ВМ та їх реалізації.
Склад Міжвідомчої ради буде сформовано з представників зацікавлених центральних органів виконавчої влади та фахівців підприємств, установ і організацій, що здійснюють роботи, пов’язані з поводженням із ВМ.
Міжвідомча рада сприятиме визначенню пріоритетних напрямів і цільових програм розвитку вибухової справи в Україні та оперативній розробці рекомендацій щодо підвищення рівня суспільної, технічної та екологічної безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами.

Т. ДУДКОВСЬКИЙ, провідний спеціаліст відділу організації державного нагляду в гірничовидобувній промисловості та за вибуховими роботами ДержгірпромнаглядуДо списку