Об организации выполнения Закона Украины 'О питьевой воде и питьевом водоснабжении'


<PRE><br> ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВОЇ<br> ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ<br> Н А К А З<br> <br> N 44 від від 01.03.2002<br> м.Київ<br> <br> Про організацію виконання Закону України<br> "Про питну воду та питне водопостачання"<br> <br> У зв'язку з прийняттям Верховною Радою України Закону України<br>"Про питну воду та питне водопостачання" (10 січня 2002 року<br>N 2918-III ( <A HREF="93486">2918-14</A> ) та на виконання відповідного доручення<br>Прем'єр-міністра України від 07.02.2002 N 1397/3 Н А К А З У Ю:<br> 1. Управлінням і відділам Комітету взяти зазначений Закон до<br>відома і керівництва в роботі та у п'ятимісячний термін<br>забезпечити перегляд і приведення відомчих нормативно-правових<br>актів у відповідність з цим Законом.<br> 2. Управлінню реформування та розвитку<br>водопровідно-каналізаційного господарства (О.Мільнер), Управлінню<br>містобудівної політики (А.Економов), Управлінню економічного<br>аналізу та методологічного забезпечення реформування<br>житлово-комунального господарства (А.Кулеша), Управлінню<br>реформування ціноутворення, методології експертизи та контролю<br>вартості будівництва (П.Губень), Управлінню нормативно-правового<br>забезпечення реформування житлової політики та експлуатації<br>житлового фонду (М.Каплун), Відділу інноваційної політики,<br>нормування та стандартизації (Л.Кравченко), Відділу стратегії<br>розвитку комунальної теплоенергетики (С.Кремена):<br> - у двомісячний термін узагальнити матеріали міністерств та<br>відомств і подати Кабінету Міністрів України пропозиції щодо<br>приведення законів України та нормативно-правових актів Кабінету<br>Міністрів України у відповідність з цим Законом;<br> - забезпечити у встановлені строки розроблення проектів<br>нормативно-правових документів згідно з додатком.<br> 3. Начальникам управлінь Комітету, які відповідають згідно з<br>п.2 цього наказу за підготовку проектів документів, забезпечити<br>розгляд нормативно-правових документів на науково-технічній раді<br>Комітету та узгодити у встановленому порядку з міністерствами та<br>відомствами для подання Кабінету Міністрів України.<br> 4. Управлінню реформування та розвитку<br>водопровідно-каналізаційного господарства (О.Мільнер), Відділу<br>інноваційної політики, нормування та стандартизації (Л.Кравченко),<br>Управлінню фінансування, бухгалтерського обліку та звітності<br>(Т.Щавінська) передбачати фінансування розроблення<br>нормативно-правових актів (згідно з додатком).<br> 5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника<br>Голови Комітету Г.М.Семчука.<br> <br> Т.в.о. Голови Комітету А.Беркута<br> Додаток<br> до наказу Держбуду України<br> від 1 березня 2002 р. N 44<br> Графік підготовки нормативно-правових документів,<br> які необхідно розробити в зв'язку з прийняттям<br> Закону України "Про питну воду та питне водопостачання"<br> ( <A HREF="93486">2918-14</A> )<br> <br>----------------------------------------------------------------------------------------------------<br> N| Назва документа |Стаття| Міністерства та інші | Виконавці | Подання на |Форма подання<br> | |Закону| центральні органи | від | затвердження | документа<br> | | | виконавчої влади - | Держбуду | |<br> | | | виконавці | | |<br>--+-------------------+------+------------------------+--------------+----------------+-------------<br>1.|Порядок підготовки |Ст.11 |Держбуд, МОЗ, |Мільнер О.О. |15.06.2002 р. |Проект<br> |і оприлюднення | |Мінекоресурсів, |Кравченко Л.О.| |документа та<br> |Національної | |Мінекономіки, |Кулеша А.А. | |проект<br> |доповіді про якість| |Держводгосп, |НДКТІ МГ | |постанови КМУ<br> |питної води та стан| |Держстандарт, | | |про його<br> |питного | |Антимонопольний комітет,| | |затвердження,<br> |водопостачання | |Мін'юст | | |погоджені в<br> | | | | | |установленому<br> | | | | | |порядку<br>--+-------------------+------+------------------------+--------------+----------------+-------------<br>2.|Порядок розроблення|Ст.29 |Держбуд, МОЗ, |Мільнер О.О. | 2002 р. |Проект<br> |та затвердження | |Мінекоресурсів, |Кулеша А.А. | |документа та<br> |нормативів питного | |Держводгосп, Мін'юст |Державна | |проект<br> |водопостачання | | |академія | |постанови КМУ<br> | | | |житлово- | |про його<br> | | | |комунального | |затвердження,<br> | | | |господарства | |погоджені в<br> | | | | | |установленому<br> | | | | | |порядку<br>--+-------------------+------+------------------------+--------------+----------------+-------------<br>3.|ДСТ України "Вода |Ст.27 |Держбуд, МОЗ, |Мільнер О.О. | 2005 р. |Державний<br> |питна. Вимоги та | |Держстандарт, |Кравченко Л.О.| |стандарт<br> |контроль за | |Мінекоресурсів, |НДКТІ МГ | |України<br> |якістю" | |Мінекономіки, Мінфін, | | |(ДСТУ)<br> | | |Держводгосп | | |<br>--+-------------------+------+------------------------+--------------+----------------+-------------<br>4.|ДСТ України |Ст.27 |Держбуд, МОЗ, |Мільнер О.О. | 2004 р. |Державний<br> |"Джерела | |Держстандарт, |Кравченко Л.О.| |стандарт<br> |централізованого | |Мінекоресурсів, |Інститут | |України<br> |питного | |Мінекономіки, Мінфін, |колоїдної | |(ДСТУ)<br> |водопостачання" | |Держводгосп |хімії та | |<br> | | | |хімії води | |<br> | | | |НАН України | |<br>--+-------------------+------+------------------------+--------------+----------------+-------------<br>5.|Порядок розроблення|Ст.29 |Держбуд, Мінекономіки, |Мільнер О.О. |10 липня 2002 р.|Нормативний<br> |технологічних | |Мінекоресурсів, |Державна | |акт,<br> |нормативів | |Держводгосп |академія | |затверджений<br> |використання питної| | |житлово- | |наказом по<br> |води підприємствами| | |комунального | |Комітету<br> |питного | | |господарства | |<br> |водопостачання | | | | |<br>--+-------------------+------+------------------------+--------------+----------------+-------------<br>6.|Порядок розроблення|Ст.29 |Держбуд, Мінекономіки, |Мільнер О.О. |10 липня 2002 р.|Нормативний<br> |та затвердження | |Держпідприємництва, |Економов А.О. | |акт,<br> |технічних умов у | |Антимонопольний комітет |Губень П.І. | |затверджений<br> |сфері питної води | | | | |наказом по<br> |та питного | | | | |Комітету<br> |водопостачання | | | | |<br>--+-------------------+------+------------------------+--------------+----------------+-------------<br>7.|Методика визначення|Ст.32 |Держбуд, Мінекономіки, |Мільнер О.О. | 2002 р. |Нормативний<br> |питомих норм | |Держкоменергозбереження |Кулеша А.А. | |акт,<br> |матеріальних і | | |УкркомунНДІ- | |затверджений<br> |енергетичних витрат| | |прогрес | |наказом по<br> |на підприємствах | | | | |Комітету<br> |водопровідно- | | | | |<br> |каналізаційного | | | | |<br> |господарства | | | | |<br>--+-------------------+------+------------------------+--------------+----------------+-------------<br>8.|Зміни і доповнення |Ст.19 |Держбуд, Мінекономіки, |Каплун М.М. |10 липня 2002 р.|Проект<br> |до Правил надання | |МОЗ, Мінфін, |Мільнер О.О. | |документа та<br> |послуг з водо-, | |Держстандарт, |Кремена С.В. | |проект<br> |теплопостачання та | |Антимонопольний комітет,|Кравченко Л.О.| |постанови КМУ<br> |водовідведення | |Мін'юст |Кулеша А.А. | |про внесення<br> | | | | | |змін і<br> | | | | | |доповнень,<br> | | | | | |погоджені в<br> | | | | | |установленому<br> | | | | | |порядку<br>--+-------------------+------+------------------------+--------------+----------------+-------------<br>9.|Пропозиції щодо |Розділ|Держбуд, Мінекономіки, |Мільнер О.О. |7 травня 2002 р.|Лист до<br> |приведення законів | XII |Мінфін, МОЗ, МНС, |Купчук В.Є. | |Кабінету<br> |України та | |Мінпромполітики, |Кремена С.В. | |Міністрів<br> |нормативно-правових| |Мінекоресурсів, |Каплун М.М. | |України з<br> |актів Кабінету | |Держводгосп, |Кулеша А.А. | |пропозиціями<br> |Міністрів України у| |Держстандарт, |Кравченко Л.О.| |щодо<br> |відповідність з | |Антимонопольний комітет,|Губень П.І. | |приведення<br> |Законом України | |Мін'юст, |Економов А.О. | |законів<br> |"Про питну воду та | |Держпідприємництва | | |України та<br> |питне | | | | |нормативно-<br> |водопостачання" | | | | |правових<br> | | | | | |актів<br> | | | | | |Кабінету<br> | | | | | |Міністрів<br> | | | | | |України у<br> | | | | | |відповідність<br> | | | | | |з цим<br> | | | | | |Законом<br>----------------------------------------------------------------------------------------------------<br> <br> Начальник Управління<br> реформування та розвитку<br> водопровідно-каналізаційного<br> господарства О.Мільнер<br> <br> "Інформаційний бюлетень Держбуду", N 3, березень, 2002 р.<br> <br></PRE>