Дома и сооружения учебных заведений ДБН В.2.2-3-97


ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ УКРАЇНИ У СПРАВАХ<br> МIСТОБУДУВАННЯ I АРХIТЕКТУРИ<br> <br> ЗАТВЕРДЖЕНО<br> Наказ Держкоммістобудування<br> України<br> 27.06.1996 N 117<br> ( <A HREF="332396">v0117243-96</A> )<br> <br> <br> Будинки та споруди навчальних закладів<br> ДБН В.2.2-3-97<br> <br> { Вводиться в дію з 1 січня 1998 року згідно з Наказом<br> Державного комітету України у справах<br> містобудування і архітектури<br> N 136 ( <A HREF="332397">v0136243-97</A> ) від 06.08.97 }<br> <br> { Щодо затвердження Зміни N 1 додатково див. Наказ<br> Державного комітету України з будівництва та <br> архітектури <br> N 195 ( <A HREF="183354">v0195509-04</A> ) від 21.10.2004 }<br> <br> { Щодо затвердження Зміни N 2 додатково див. Наказ<br> Міністерства регіонального розвитку та будівництва<br> N 129 ( <A HREF="339248">v0129661-08</A> ) від 18.03.2008 }<br> <br> <br> <br> З введенням в дію ДБН В.2.2-3-97 втрачають силу на території<br>України положення вимог до навчальних будинків СНіП 2.08.02-89<br>"Общественные здания и сооружения" і ДБН 365-92 "Загальноосвітні<br>школи для сільської місцевості України".<br> Державні будівельні норми "Будинки та споруди навчальних<br>закладів" поширюються на проектування нових і реконструкцію<br>існуючих будинків навчально-виховного призначення:<br> загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв та інших середніх<br>навчальних закладів (в подальшому - школи);<br> професійних навчально-виховних закладів (в подальшому -<br>профтехучилища), навчальних закладів професійного навчання та<br>перепідготовки робітників та спеціалістів на виробництві (в<br>подальшому - навчальні комбінати);<br> вищих навчальних закладів;<br> навчальних закладів післядипломної освіти (в подальшому -<br>інститути підвищення кваліфікації);<br> навчальних комплексів (центрів), що включають декілька<br>навчальних закладів одного або різних рівнів освіти, міжшкільних<br>навчально-виробничих комбінатів.<br> Ці норми обов'язкові для організацій та підприємств, які<br>здійснюють проектну, будівельну та інвестиційну діяльність на<br>території України, незалежно від форм власності та відомчого<br>підпорядкування.<br> При проектуванні будинків навчальних закладів поряд з<br>положеннями цих норм слід також керуватися вимогами інших діючих<br>нормативно-інструктивних документів. Список основних нормативних<br>документів, на які є відповідні посилання в цих нормах, наведений<br>у додатку 8.<br> <br> 1 ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ<br> <br> 1.1 При проектуванні спеціальних навчальних закладів для<br>дітей, які мають дефекти у фізичному та розумовому розвитку,<br>будинків навчальних і виховально-трудових центрів, а також при<br>розробці проектної документації на спеціальне обладнання та<br>пристрої для обслуговування дітей-інвалідів в навчальних закладах<br>загального типу окрім цих норм належить враховувати вимоги<br>відповідних нормативних документів (додаток 8, поз. 3). Структура<br>спеціальних навчальних закладів, види обладнання та пристроїв для<br>обслуговування учнів-інвалідів встановлюються завданням на<br>проектування.<br> <br> 1.2 Загальна кількість учнів навчальних закладів, чисельність<br>окремих підрозділів, наповнюваність навчальних груп (класів)<br>визначаються завданням на проектування.<br> <br> 1.3 Розрахункова одночасна місткість будинків навчальних<br>закладів визначається:<br> а) загальноосвітніх шкіл - за загальною кількістю класних<br>груп та учнів;<br> б) профтехучилищ - за кількістю учнів денного відділення, а<br>при суміщенні в одному будинку денного, вечірнього (змінного),<br>заочного та інших відділень (курсів) - за найбільшою кількістю<br>учнів, що навчаються одночасно;<br> в) міжшкільних навчально-виробничих комбінатів та навчальних<br>комбінатів - за кількістю учнів, що навчаються одночасно в<br>максимальну зміну;<br> г) вищих навчальних закладів - за кількістю студентів денної<br>форми навчання і 10% кількості студентів заочної форми навчання.<br>Кількість учнів підготовчих відділень встановлюється завданням на<br>проектування з розрахунку охоплення не більше 20% з тих, хто<br>приймається на перший курс денної форми навчання;<br> д) інститутів підвищення кваліфікації - визначається як така,<br>що дорівнює 20% річного випуску слухачів, що навчаються з відривом<br>від виробництва, а також 4% річного випуску слухачів, що<br>навчаються без відриву від виробництва.<br> <br> 1.4 Навчальні заклади доцільно об'єднувати за відповідних<br>умов у навчальні комплекси одного або різних рівнів освіти шляхом<br>блокування або кооперування окремих функціональних зон або<br>будинків. У сільській місцевості навчальні заклади можуть бути<br>розміщені у складі багатофункціональних будинків<br>культурно-побутового обслуговування. Початкові школи допускається<br>кооперувати з дитячими дошкільними закладами.<br> Структура та загальна місткість навчальних комплексів<br>встановлюється завданням на проектування.<br> <br> 1.5 Рекомендована місткість навчальних закладів для нового<br>будівництва наведена в додатку 1.<br> <br> 2 ВИМОГИ ДО ЗАБУДОВИ ДIЛЯНОК<br> <br> Загальні вимоги<br> <br> 2.1 Розміщення та розміри земельних ділянок навчальних<br>закладів належить приймати відповідно до містобудівних норм<br>(додаток 8, п. 1).<br> <br> 2.2 Будинки загальноосвітніх шкіл розміщуються не ближче 25 м<br>від червоної лінії.<br> При розташуванні будинків шкіл у громадському центрі села цю<br>відстань допускається зменшувати до 10 м за умови забезпечення<br>нормативних санітарно-гігієнічних вимог.<br> <br> 2.3 Відстань від межі ділянок навчальних закладів до стін<br>житлових будинків із входами та вікнами приймається не менше 10 м,<br>від будинків навчальних закладів до житлових та громадських<br>будинків та споруд - згідно з нормами інсоляції, природного<br>освітлення та шумозахисту.<br> <br> 2.4 Для професійно-технічних та вищих навчальних закладів<br>необхідно передбачати відстань від проїзної частини швидкісних<br>доріг та магістралей неперервного руху до будинку, як правило, не<br>менше 50 м від проїзної частини вулиць і доріг місцевого<br>значення - не менше 25 м.<br> В умовах реконструкції допускається зменшення відстані від<br>проїзної частини вулиць при використанні шумозахисних заходів.<br> <br> 2.5 По периметру земельної ділянки навчального закладу слід<br>передбачати захисну зелену смугу (дерева, кущі, газон) завширшки<br>не менше 1,5 м, а з боку вулиць - не менше 3 м.<br> <br> 2.6 Земельні ділянки загальноосвітніх шкіл повинні мати<br>огорожу заввишки не менше 1,2 м. При розміщенні шкіл всередині<br>житлових кварталів допускається застосування живої огорожі з<br>чагарників заввишки не менше 1,0 м.<br> Тип огорожі ділянок профтехучилищ та вищих навчальних<br>закладів визначається завданням на проектування.<br> <br> 2.7 На земельних ділянках необхідно передбачати під'їзди для<br>пожежних машин до будинків, можливість об'їзду навколо будинку, а<br>також відкриті ділянки для стоянки автомобілів та іншого<br>транспорту, враховуючи стоянки спеціалізованого транспорту для<br>учнів-інвалідів згідно з діючими нормами (додаток 8, п. 1).<br> Під'їзди до будинків повинні мати тверде покриття. Слід<br>розділяти пішохідні потоки та автотранспортні шляхи.<br> <br> 2.8 У випадку розміщення вищих навчальних закладів у<br>приміській зоні або за містом за відсутності в радіусі 3 км<br>пожежного депо на їх території слід передбачати пожежне депо<br>згідно з вимогами додатка 8, п. 1.<br> Вимоги до функціональних зон<br> <br> 2.9 На ділянках навчального закладу слід передбачати такі<br>функціональні зони: навчальну, навчально-виробничу,<br>навчально-дослідну, фізкультурно-спортивну, відпочинку,<br>господарську, житлову (при наявності гуртожитків).<br> Розміри зон ділянок навчальних закладів визначаються<br>завданням на проектування. Орієнтовний склад та площі основних<br>функціональних зон шкільних ділянок наведені в рекомендованому<br>додатку 2.<br> <br> 2.10 При суміжному розміщенні декількох навчальних закладів<br>доцільно кооперувати окремі функціональні зони, а також інженерні<br>комунікації та споруди при них. При цьому допускається скорочення<br>сумарного розміру земельної ділянки, але не більше ніж на 20%.<br> <br> 2.11 Навчальна зона включає навчальні корпуси та територію,<br>що прилягає до них.<br> Навчально-виробнича зона охоплює будинки з<br>навчально-виробничими майстернями і лабораторіями, навчальні<br>полігони, дослідні ділянки і т.ін. Виробничі та інші будинки<br>обслуговуючого призначення належить розміщувати з врахуванням<br>вимог нормативних документів для відповідних типів будинків.<br> Навчальні полігони та дослідні господарства допускається<br>розмішувати поза територією навчального закладу, кооперуючи їх, по<br>можливості, з відповідними виробництвами.<br> Площа навчальних полігонів та інших спеціалізованих<br>підрозділів визначається завданням на проектування у відповідності<br>з навчальними та технологічними вимогами.<br> В навчальних закладах, які використовують мобільні засоби<br>навчання, належить передбачати додатково в навчально-виробничій<br>або господарській зонах резервні площі з розрахунку 30 кв.м на<br>один мобільний засіб.<br> <br> 2.12 При розміщенні на ділянках вищого навчального закладу<br>науково-дослідних підрозділів площа додаткової території<br>визначається завданням на проектування.<br> <br> 2.13 Фізкультурно-спортивна зона включає криті та відкриті<br>спортивні споруди та майданчики.<br> Типи та кількість спортивних споруд визначаються завданням на<br>проектування у відповідності з нормативними вимогами до спортивних<br>споруд.<br> <br> 2.14 Фізкультурно-спортивну зону належить розмішувати суміжно<br>з навчальною зоною, але не з боку вікон приміщені, початкових<br>класів будинків шкіл. Допускається розміщувати відкриті спортивні<br>майданчики та споруди з боку інших навчальних та<br>навчально-допоміжних приміщень шкіл за наявності захисних заходів,<br>що забезпечують зниження рівня шуму. Майданчики для ігор з м'ячем<br>та метання спортивних снарядів належить розмішувати на відстані не<br>менше 25 м від вікон навчальних та навчально-допоміжних приміщень<br>будинків (при наявності огорожі заввишки 3 м і завдовжки не менше<br>15 м), а майданчики для інших видів фізкультурно-спортивних<br>занять - на відстані не менше 10 м.<br> При розміщенні спортивних споруд та майданчиків з боку вікон<br>навчальних і бібліотечних приміщень профтехучилищ і вищих<br>навчальних закладів необхідно вживати заходів щодо захисту від<br>шуму за рахунок озеленення, використання рельєфу місцевості та ін.<br> <br> 2.15 На ділянці зі складним рельєфом та складними<br>гірничо-геологічними умовами допускається розміщення<br>фізкультурно-спортивної зони на відокремленій ділянці у відриві<br>від основної території навчального закладу на відстані, що не<br>перевищує 500 м.<br> <br> 2.16 При розміщенні фізкультурно-спортивної зони належить<br>враховувати можливість використання споруд і майданчиків іншими<br>навчальними закладами та населенням суміжної житлової забудови.<br> <br> 2.17 За умовами інсоляції повинно бути забезпечене сонячне<br>опромінення фізкультурно-спортивної зони в період з березня по<br>вересень протягом не менше 3-х годин на день.<br> <br> 2.18 Зона відпочинку містить майданчики активного та тихого<br>відпочинку. Майданчики активного відпочинку можуть прилягати до<br>фізкультурно-спортивної зони, розмішуватись біля входів та виходів<br>з ділянки на вулицю. Майданчики для тихого відпочинку доцільно<br>розміщувати у комплексі з озелененням.<br> <br> 2.19 Площа озеленення земельних ділянок повинна складати<br>45-50% загальної площі ділянки (включаючи озеленені місця<br>відпочинку, ділянки для вирощування овочевих та ягідних культур,<br>захисні смуги та посадки з чагарників по периметру ділянки).<br> При приляганні земельної ділянки безпосередньо до зелених<br>масивів (парків, садів, скверів), а також при розміщенні<br>навчальних закладів у сільській місцевості або за умов<br>реконструкції площу зелених насаджень допускається скорочувати,<br>але не більше ніж до 30%.<br> Високорослі дерева належить висаджувати на відстані не меншій<br>10 м від стін з вікнами навчальних приміщень, а чагарники - не<br>менше 5 м.<br> <br> 2.20 В господарській зоні необхідно розміщувати ремонтні<br>майстерні, склади, гаражі, підсобно-виробничі приміщення,<br>інженерні споруди, навіси, які слід об'єднувати в єдиний блок, а<br>також сміттєзбірники (із підведенням водопроводу та влаштуванням<br>каналізації) або заасфальтовані (бетонні) майданчики для збирання<br>сміття в контейнери на відстані від будинків навчальних закладів<br>не менше ніж 25 м.<br> В господарській зоні загальноосвітніх шкіл і профтехучилищ<br>допускається розмішувати овочесховище, площа якого встановлюється<br>завданням на проектування.<br> Господарська зона повинна мати окремий в'їзд і<br>розташовуватись поблизу навчально-виробничої зони, виробничих та<br>складських приміщень їдальні.<br> <br> 2.21 Житлова зона з розташованими на ній будинками<br>гуртожитків для учнів, студентів, аспірантів, слухачів<br>проектується за нормативними вимогами до житлових будинків<br>(додаток 8, пп. 1, 2).<br> <br> 2.22 Житлова зона повинна мати окремий вхід з боку вулиць та<br>проїздів, ізолюватись від господарської зони. Допускається<br>розмішувати гуртожитки на окремих ділянках за умови<br>транспортно-пішохідної доступності не більше 40 хвилин (крім<br>спальних корпусів шкіл і шкіл-інтернатів).<br> У житловій зоні допускається розміщення житлових будинків для<br>викладачів та обслуговуючого персоналу (на період роботи у<br>навчальному закладі), готелів для короткочасного перебування<br>фахівців у навчальному закладі з влаштуванням окремих під'їздів до<br>житлових будинків з боку вулиць та магістралей, ізольованих від<br>під'їздів до гуртожитків.<br> <br> 2.23 Ділянку навчального закладу не допускається перетинати<br>міськими вулицями та дорогами.<br> <br> { Додатки не наводяться }<br> <br> Додаток 2<br> (рекомендований)<br> <br> <br> Склад та площі зон земельних ділянок<br> загальноосвітніх шкіл<br> <br> <br>-----------------------------------------------------------------------------<br>¦Зони ділянок ¦ Площа ділянки при кількості паралелей і класів, кв.м ¦<br>¦ ¦-------------------------------------------------------------¦<br>¦ ¦Початкові школи¦ Основні школи ¦ Середні школи ¦<br>¦ ¦---------------+---------------+-----------------------------¦<br>¦ ¦ 1 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦<br>¦ ¦-----+----+----+-----+----+----+----+-----------+------------¦<br>¦ ¦4 кл.¦ 12 ¦ 16 ¦9 кл.¦ 18 ¦ 27 ¦ 11 ¦ 22 кл. ¦ 33 кл. ¦<br>¦ ¦ ¦кл. ¦кл. ¦ ¦кл. ¦кл. ¦кл. ¦ ¦ ¦<br>¦-------------+-----+----+----+-----+----+----+----+-----------+------------¦<br>¦1. ¦ 850 ¦1210¦1210¦5450 ¦6140¦7600¦5610¦ 6140 ¦ 7760 ¦<br>¦Фізкультурно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦спортивна, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦тому числі ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦шкільний ¦-----+----+----+-----+----+----+----+-----------+------------¦<br>¦стадіон з ¦ - ¦ - ¦ - ¦4200 ¦4200¦5260¦4200¦ 4200 ¦ 5260 ¦<br>¦круговою ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦біговою ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦доріжкою ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦250 м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦-------------+-----+----+----+-----+----+----+----+-----------+------------¦<br>¦2. Навчально-¦ 180 ¦500 ¦630 ¦1990 ¦960 ¦1080¦3290¦3290(*)/960¦4420(*)/1220¦<br>¦дослідна, в ¦-----+----+----+-----+----+----+----+-----------+------------¦<br>¦тому числі ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 170 ¦280 ¦280 ¦170 ¦170(*)/280 ¦ 170(*)/280 ¦<br>¦теплиця, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦зоокуточок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦-------------+-----+----+----+-----+----+----+----+-----------+------------¦<br>¦3. ¦ 420 ¦1320¦1760¦ 670 ¦1380¦1995¦670 ¦ 1410 ¦ 2115 ¦<br>¦Відпочинку, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦в тому числі ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦ділянки для ¦-----+----+----+-----+----+----+----+-----------+------------¦<br>¦рухливих ігор¦ 120 ¦420 ¦560 ¦ 140 ¦280 ¦420 ¦140 ¦ 280 ¦ 420 ¦<br>¦1-х класів (з¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦тіньовими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦навісами) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦-------------+-----+----+----+-----+----+----+----+-----------+------------¦<br>¦4. ¦ 100 ¦500 ¦600 ¦ 500 ¦600 ¦700 ¦600 ¦ 625 ¦ 750 ¦<br>¦Господарська ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>-----------------------------------------------------------------------------<br>_______________<br> (*) Площа навчально-дослідної зони наведена над рискою - для<br>шкіл в сільській місцевості, під рискою - для шкіл в міських<br>поселеннях.<br> <br> Примітка 1. За місцевими умовами допускається перерозподіл<br>площ елементів зон земельної ділянки, крім фізкультурно-спортивної<br>зони та зони відпочинку.<br> <br> Примітка 2. Для шкіл, кооперованих з іншими закладами, склад<br>та площі елементів зон ділянки визначається завданням на<br>проектування.</FONT></PRE><br>