ДСТУ Б А.2.4-1-95. (ГОСТ 21.206-93). Условные обозначения трубопроводов


ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

------------------------------ -------------------------------

Система проектної документації для Система проектной документации для

будівництва строительства

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ТРУБОПРОВОДІВ ТРУБОПРОВОДОВ

ДСТУ Б А.2.4-1-95 ДСТУ Б А.2.4-1-95

(ГОСТ 21206-93) (ГОСТ 21206-93)

Видання офіційне Издание официальное

Державний комітет України Межгосударственная научно-техническая комиссия

у справах містобудування і архітектури по стандартизации и техническому нормированию

Київ в строительстве

ПЕРЕДМОВА ПРЕДИСЛОВИЕ

1 РОЗРОБЛЕНИЙ | 1 РАЗРАБОТАН

Державним проектним, конструкторським і науко-| Государственным проектным, конструкторским и

во-дослідним інститутом "СантехНДІпроект" та | научно-исследовательским институтом "Сантех-

Центральним науково-дослідним і проектно-екс- | НИИпроект" и Центральным научно-исследовате-

периментальним інститутом по методології, ор- | льским и проектно-експериментальным институтом

ганізації, економіці та автоматизації проек- | по методологии, организации, экономике и авто-

тування (ЦНДІпроект). | матизации проектирования (ЦНИИпроект).

|

2 ВНЕСЕНИЙ | 2 ВНЕСЕН

Держбудом Росії | Госстроем России

|

2 ПРИЙНЯТИЙ | 2 ПРИНЯТ

Міждержавною науково-технічною комісією по | Межгосударственной научно-технической комисси-

стандартизації та технічному нормуванню в | ей по стандартизации и техническому нормирова-

будівництві (МНТКС) 10 листопада 1993 р. | нию в строительстве (МНТКС) 10 ноября 1993 г.

|

За прийняття проголосували: | За принятие проголосовали:

------------------------------------------------ | ------------------------------------------------

Назва держави | Назва | Наименование | Наименование органа

| органу державного | государства | государственного

| управління | | управления

| будівництвом | | строительством

------------------------------------------------ | ------------------------------------------------

Республіка Азербайджан | Держбуд | Республика Азербайджан | Госстрой

------------------------------------------------ | -----------------------------------------------

Республіка Вірменія | Держупрархітектури | Республика Армения | Госупрархитектуры

------------------------------------------------ | -----------------------------------------------

Республіка Бєларусь | Держбуд | Республика Беларусь | Госстрой

------------------------------------------------ | -----------------------------------------------

Республіка Казахстан | Держбуд | Республика Казахстан | Госстрой

------------------------------------------------ | -----------------------------------------------

Киргизська Республіка | Дерархбудінспекція | Кыргызская Республика | Госархстрой-

| | | инспекция

------------------------------------------------ | -----------------------------------------------

Російська Федерація | Держбуд | Российская Федерация | Госстрой

------------------------------------------------ | -----------------------------------------------

Республіка Таджикістан | Держбуд | Республика Таджикистан | Госстрой

------------------------------------------------ | ------------------------------------------------

Україна | Мінбудархітектури | Украина | Минстройархитектуры

------------------------------------------------ | ------------------------------------------------

3. ВВЕДЕНИЙ В ДІЮ | 3. ВЗАМЕН ГОСТ 21.106-78

наказом Держкоммістобудування України N 18 |

від 27 січня 1995 р. ГОСТ 21.106-78 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

================================= ================================

Система проектної документації для

будівництва

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ТРУБОПРОВОДІВ ДСТУ Б А.2.4-1-95

(ГОСТ 21.206-93)

Система проектной документации для

строительства

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ

System of building design documents

PIPELINES, SYMBOLS FOR PRESENTATION

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Чинний з 1995-03-01 Дата введения 1995-03-01

1. Даний стандарт встановлює умовні позначення | 1. Настоящий стандарт устанавливает условные

трубопроводів та їх елементів на кресленнях і схе-| обозначения трубопроводов и их элементов на че-

мах технологічних, тепломеханічних, санітарно-тех-| ртежах и схемах технологических, тепломеханиче-

нічних та інших систем, мереж, комунікацій при | ских, санитарно-технических и других систем,

проектуванні підприємств, будинків і споруд різно-| сетей, коммуникаций при проектировании предпри-

го призначення. | ятий, зданий и сооружений различного назначения.

|

2. Умовне позначення трубопроводу складається | 2. Условное обозначение трубопрова состоит из

з графічного умовного позначення або спрощеного | графического условного обозначения или упрощен-

зображення трубопроводу та літерно-цифрового чи | ного изображения трубопровода и буквенно-цифро-

цифрового позначення, яке характеризує вид середо-| вого или цифрового обозначения транспортируемой

вища, що транспортується, його призначення та па- | среды, характеризующего его вид, назначение и

раметри. | параметры.

Літерою, або першою цифрою позначають вид сере-| Буквой или первой цифрой обозначают вид тран-

довища, що транспортується, наступними цифрами - | спортируемой среды, последующими цифрами - наз-

призначення та (або) параметри середовища, що тра-| начение и (или) параметры транспортируемой сре-

нспортується. | ды.

Приклади | Примеры

1 Т1; Т2; Т3

2 1.1; 1.2; 1.3

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Видання офіційне | Издание официальное

- 2 -

3. Графічні умовні позначення і спрощені зоб- | 3. Графические условные обозначения и упроще-

раження трубопроводів та їх елементів наведені в | нные изображения трубопроводов и их елементов

таблиці 1. | приведены в таблице 1.

|

|

|

|

таблиці 1 | таблицы 1

|

|

таблиці 1 | таблицы 1

|

|

|

4. Видимі ділянки трубопроводів, що проектують-| 4. Видимые участки проектируемых трубопрово-

ся, зображують суцільною товстою основною лінією, | дов изображают сплошной толстой основной лини-

невидимі (наприклад, у перекритих каналах) - штри-| ей, невидимые (например, в перекрытых каналах)-

ховою лінією тієї ж товщини. | штриховой линией той же толщины.

Існуючі трубопроводи зображують відповідно без-| Существующие трубопроводы изображают соотве-

перервною чи штриховою тонкою лінією. | тственно сплошной или штриховой тонкой линией.

|

5. При зображенні трубопроводу на кресленні | 5. При изображении трубопровода на чертеже

(схемі) літерно-цифрові чи цифрові позначення вка-| (схеме) буквенно-цифровые или цифровые обозначе-

зують на полицях ліній-виносок або над лінією тру-| ния указывают на полках линий-выносок или над

бопроводу, а в необхідних випадках - у розривах | линией трубопровода, а в необходимых случаях - в

ліній трубопроводів (рисунок 1). | разрывах линий трубопроводов (рисунок 1).

|

|

-------------------------

* Зображують відповідно до їх дійсної

конфігурації

Изображают в соответствии с их

действительной конфигурацией

- 3 -

6. При спрощених графічних зображеннях трубо- | 6. При упрощенных графических изображениях

проводу (у дві лінії) літерно-цифрові чи цифрові | трубопровода (две линии) буквенно-цифровые или

позначення вказують на полицях ліній-виносок (ри- | цифвовые обозначения указывают на полках линий-

сунок 2) або безпосередньо над графічним зображе- | выносок (рисунок 2) или непосредственно над гра-

нням трубопроводу (рисунок 3). | фическим изображением трубопроводов (рисунок 3).

|

|

|

|

|

7. Кількість літерно-цифрових чи цифрових поз- | 7. Количество проставляемых буквенно-цифровых

начень, що проставляються на лініях трубопроводів,| или цифвовых обозначений на линиях трубопроводов

повинна бути мінімальною, але такою, що забезпечує| должно быть минимальным, обемпечивающим понима-

розуміння креслення (схеми). | ние чертежа (схемы).

|

|

Ключові слова: | Ключевые слова:

креслення, схеми, умовні позначення | чертежи, схемы, условные обозначения

трубопроводів, умовні позначення | трубопроводов, условные обозначения

елементів трубопроводів | элементов трубопроводов

|

|