ДБН А.1.1-3-93. . Порядок проведения экспертизы, согласовании, утверждения, регистрации, издания и отмены нормативных документов


                ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАїНИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      СИСТЕМА СТАНДАРТИЗАЦІї

                   ТА НОРМУВАННЯ В БУДІВНИЦТВІ

 

                  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ,

                    УЗГОДЖЕННЯ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ,

                       РЕЄСТРАЦІЇ, ВИДАННЯ

                          ТА СКАСУВАННЯ

                      НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ

 

                         ДБН А.1.1-3-93

 

                        Видання офіційне

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Міністерство України у справах будівництва і архітектури

                  /Мінбудархітектури України/

                           Київ 1993

 

 

 

 

 

 

 

УДК 69:658.012.224

 

 

  РОЗРОБЛЕНІ:                     Науково-дослідним інститутом

                                  будівельного виробництва

                                  Мінбудархітектури України

                                  (канд. техн. наук Шаврін В.І.,

                                  Полонська С.О., інж. Климен-

                                  ко В.Г., Травінська Т.Л.) за

                                  участю Управління державних

                                  нормативів і стандартів

                                  Мінбудархітектури України

 

  ВНЕСЕНІ ТА ПІДГОТОВЛЕНІ         Управлінням державних норма-

  ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ:                тивів і стандартів Мінбуд-

                                  архітектури України

 

  ЗАТВЕРДЖЕНІ:                    Наказом Мінбудархітектури

                                  України від 27.04.93 N 46

                                  та введені в дію з 01.07.93

 

 

     З введенням в  дію  ДБН  А.1.1-1-93,  ДБН  А.1.1-2-93  та  ДБН

А.1.1-3-93 втрачають силу на території  України  СНиП  1.01.01-82*,

СНиП 1.01.02-83 та СНиП 1.01.03-83*.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАїНИ

 

 ---------------------------------------------------------------

 | Система стандартизації та нормування       ДБН А.1.1-3-93   |

 | в будівництві.                                              |

 | Порядок проведення експертизи, узгод-      Вводяться вперше |

 | ження, затвердження, реєстрації,                            |

 | видання та скасування нормативних                           |

 | документів                                                  |

 ---------------------------------------------------------------

 

     Дані норми встановлюють порядок проведення експертизи,  узгод-

ження, затвердження, державноі реєстрації,  видання  та  скасування

нормативних документів (далі-НД) в галузі будівництва.

 

  1. ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ НД

 

     1.1.Остаточну редакцію проекту НД (або зміни) з  пояснювальною

запискою  та  відгуками  до  нього   ведуча   організація-розробник

направляє  на  експертизу,  яку   проводить   головна   чи   базова

організація /ГО,БО/, або технічний комітет  (ТК)  по  нормуванню  і

стандартизації  в  будівництві,по  закріплених  за  ними  напрямках

діяльності не пізніше 15 днів з дня надходження матеріалів.

 

     1.2. В процесі розгляду документа проводять:

          оцінку науково-технічного рівня;

          технічну експертизу;

          експертизу метрології та стандартів;

          термінологічну експертизу;

          правову експертизу.

 

     1.3. Проект НД (зміни), що пройшов експертизу, але не  поданий

на затвердження протягом 3 місяців з  моменту  проведення  правової

експертизи, подають у тому ж порядку на повторну експертизу.

 

     1.4. Результати експертизи відображують в акті експертизи.

 

  2. УЗГОДЖЕННЯ НД

 

     2.1. Остаточну редакцію проекту НД (зміни) з пояснювальною за-

пискою,  зведенням  відгуків,  а  таком  актом  експертизи   ведуча

організація-розробник   одночасно   направляє   на   узгодження   в

організації за переліком згідно з технічним завданням  на  розробку

НД.

     Залежно від призначення об'єкта стандартизації  та  нормування

НД узгоджують організації, компетенції яких він торкається:

     органи Держнагляду;

     державні та громадські структури, які представляють інтереси

споживачів продукції будівельного призначення;

     виробники продукції будівельного призначення /концерни, корпо-

рації, фірми, асоціації та ін./.

 

     2.3. Узгоджують проект НД /зміни/ організації в строк,  що  не

превищує 15 днів з дня надходження проекту документа.  Необхідність

зміни вказаного терміну узгодження повинна бути обгрунтована у кож-

ному конкретному випадку.

 

                                             ДБН А.1.1-3-93 С.2

                                             ------------------

 

     Від кожноі узгоджуючої організації лист  про  узгодження  /або

узгоджений  проект   НД/   повинен   бути   підписаний   керівником

організації або його заступником. Підписи на проекті НД засвідчують

печатками.

 

     2.4. У випадку неузгодження проекту НД на адресу  ведучої  ор-

ганізації-розробника подається лист за формою згідно з додатком 1.

 

     2.5.  Якщо  по  проекту  НД  мають   місце   розбіжності   між

організацією-розробником і узгоджуючою організацією, сторони  скла-

дають  протокол  розбіжностей   (додаток   2)   та   подають   його

організації-

замовнику НД для прийняття остаточного рішення.

 

     2.6. Зміни до НД слід узгоджувати з організаціями, які  раніше

узгоджували НД і компетенції яких вони торкаються.

 

     2.7. Узгоджені проекти державних  НД  (змін)  організація-роз-

робник подає у  відповідні  галузеві  підрозділи  Мінбудархітектури

України,  які  восять  НД  для  затвердження  (після  узгодження  з

Управлінням державних нормативів і стандартів).

     Проекти відомчихх та регіональних будівельних норм  (далі-ВБН,

РБН) і технічних умов (далі - ТУ ) або змін до них до  затвердження

погоджують заступники Міністра за належністю питань після узгоджен-

ня їх відповідними галузевими підрозділами та Управлінням державних

нормативів і стандартів.

 

  3. ЗАТВЕРДЖЕННЯ НД

 

     3.1. ДСТ, ДБН та зміни  до  них  затверджує  Мінбудархітектури

України.

     ВБН, РБН, ТУ та зміни до них  затверджує  організація-замовник

документа.

 

     3.2. Для затвердження НД (змін)  ведуча  організація-розробник

подає замовнику:

     1) проект НД або зміни (5 примірників) з  супровідним  листом;

     2) пояснювальную записку до  остаточної  редакції  проекту  НД

(змін);

     3) копію технічного завдання на розробку  НД  (змін);

     4) акт науково-технічної  і  правової  експертизи  проекту  НД

(змін);

     5) протоколи науково-технічних (вчених, технічних)рад  ведучої

організації-розробника та організації, що вносить проект НД  (змін)

для затвердження;

     6) оригінали документів, що підтверджують  узгодження  проекту

НД (змін);

     7) зведення відгуків на проект НД (зміни) з копіями  відгуків.

 

     3.3.Організація-замовник забезпечує розгляд проекта НД  (змін)

з відповідними матеріалами в строк, що не перевищує двох місяців  і

приймає рішення про затвердження НД або повернення його на  доопра-

цювання.

 

     3.4. У документі про затвердження вказуют срок введення в  дію

НД, а також замість якого документа  вводиться  НД,  кому  доручено

його видання і розповсюдження.

     НД затверджуються без обмеження  терміну  дії,  якщо  інше  не

встановлюється замовником.

                                             ДБН А.1.1-3-93 С.3

                                             ------------------

 

     3.5. Після затвердження НД  організація-розробник  в  тижневий

строк подає замовнику документи згідно з п. 3.2, а також копію  до-

кумента про затвердження НД для формування "Справи НД".

 

     3.6. Затвердженим у встановленому  порядку  НД  організація-за

мовник  у  10-денний  строк   надає   шифр   у   відповідності   до

'Класифікації   нормативних    документів    України    в    галузі

будівництва'.

 

  4. РЕЄСТРАЦІЯ І ОБЛІК НД

 

     4.1. ДСТ та ТУ підлягають  обов'язковій  державній  реєстрації

Держстандартом України в установленному порядку.

 

     4.2. Організація-замовник веде облік затверджених  нею  НД  за

формою згідно з додатком 3.

 

     4.3.   Управлінням   державних   нормативів    і    стандартів

Мінбудархітектури України є власником справ державних  НД,  створює

архів затверджених ДСТ та ДБН, а також веде облік ВБН,  РБН  і  ТУ,

погоджених с Міністерством.

 

     4.4. Справа НД містить:

     1) затверджений примірник НД з підписами  розробників  та  уз-

годжуючих  організацій,  копію  НД  (для  ДСТ,  ТУ)  -  із  штампом

реєстрації Держстандартом України.

     2) технічне завдання на розробку НД;

     3) оригінали документів по узгодження остаточної редакції про-

екту НД;

     4) зведення відгуків на проект НД з  оригіналами  або  копіями

відгуків, протокол розбіжностей (якщо він є);

     5) пояснювальну записку до проекту  НД  і  копію  супровідного

листа  про  подання  проекту  НД  на   затвердження   з   переліком

документів, що додаються;

     6) копію документа про затвердження НД;

     7) копію листа по подання ДСТ, ТУ на державну реєстрацію в Де-

ржстандарт України.

 

  5. СКАСУВАННЯ НД

 

     5.1. Скасування НД  здійснює  організація-замовник  на  основі

пропозиції ГО, БО /ТК/ за наслідками перевірки НД.

     Якщо НД скасовують у зв'язку із затвердженням нового з тією  ж

назвою, зберігається його шифр з відповідною зміною цифр року  зат-

вердження.

 

     5.2. Рішення про скасування НД замовник приймає за  6  місяців

до його  скасування  з  відповідною  інформацією  Мінбудархітектури

України.

 

     5.3. Мінбудархітектури України інформує про скасування НД.

 

  6. ВИДАННЯ НД

 

     6.1. Порядок видання, перевидання та розповсюдження НД  в  га-

лузі будівництва встановлює Мінбудархітектури України.

 

     6.2. НД видають на українській і російській  мовах  (в  аутен-

 

                                             ДБН А.1.1-3-93 С.4

                                             ------------------

 

тичному перекладі) в одній обкладинці форматами 210 х 297 або 148 х

210 мм.

 

     6.3. Затверджені НД при необхідності допускається  видавати  у

вигляді збірників декількох НД, але при цьому належить:

     робити спільну обкладинку збірника, а НД  включати  в  збірник

без обкладинки, замінюючи її титульними аркушами;

     вміщувати на обкладинці збірника позначення  усіх  НД,  що  до

нього увійшли;

     вміщувати в кінці збірника його зміст.

 

     6.4.  При  перевиданні  НД  належить  враховувати  всі  зміни,

затверджені до нього. До позначення (шифру) перевиданого із змінами

документа додається зірочка, наприклад: ДБН  В.2.1-3-93*.  Зірочкою

також належить позначати змінені пункти.

 

     6.5. Інформацію про затверджені НД і про внесені в  них  зміни

забезпечує Мінбудархітектури України шляхом періодичної  публікації

змін будівельних норм, а також щорічного видання "Переліку нормати-

вних  документів  в  галузі  будівництва,  що  діють  на  території

України".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             ДБН А.1.1-3-93 С.4

                                             ------------------

                                             ДОДАТОК 1

                                             Обов'язковий

 

           ФОРМА ЛИСТА ПРО НЕУЗГОДЖЕННЯ ПРОЕКТУ НД

 

                                             Керівнику

                                             організації-роз--

                                             робника

 

/Про неузгодження проекту НД/

 

Проект

-----------------------------------------------------------------

                  /найменування НД/

  не може бути узгоджений внаслідок викладених нижче зауважень.

 

 ---------------------------------------------------------------

 |NN зп| Номер розділу, |  Текст пункту, |  Пропозиція узгод-  |