Порядок надання вихідних даних для проектування об'єктів містобудування. №489 Додаток


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 20 травня 2009 р.  № 489

 

ПОРЯДОК

надання вихідних даних для проектування

об’єктів містобудування

 

Загальна частина

1. Цим Порядком визначається склад та зміст вихідних даних для проектування об’єктів містобудування і механізм їх надання.

2. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

завдання на проектування — документ, у якому містяться обґрунтовані в межах законодавства вимоги замовника (забудовника) до планувальних, архітектурних, інженерних і технологічних рішень та властивостей об’єкта архітектури, його основних параметрів, вартості та організації його будівництва і який складається відповідно до містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки, технічних умов;

зона впливу об’єкта містобудування — встановлена навколо об’єкта містобудування зона прямого або опосередкованого його впливу на довкілля, умови життя та здоров’я людей, що проживають на прилеглій території;

містобудівне обґрунтування — вид містобудівної документації, в якому відповідно до державних будівельних та інших норм, стандартів і правил, положень містобудівної документації визначаються містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки (об’єкта будівництва), обов’язкові для врахування при відведенні земельної ділянки та/або проектуванні об’єкта;

містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки — документ, що містить комплекс містобудівних і архітектурних вимог до проектування і будівництва щодо поверховості та щільності забудови земельної ділянки, відступів будинків і споруд від червоних ліній, меж земельної ділянки, її благоустрою та озеленення, інші вимоги до об’єктів містобудування, встановлені законодавством та містобудівною документацією;

об’єкт містобудування — окрема будівля або споруда, їх комплекси, комунікації та споруди інженерної і транспортної інфраструктури, об’єкт благоустрою, садово-паркової та ландшафтної архітектури, монументального і монументально-декоративного мистецтва;

технічні умови — комплекс умов та вимог до інженерного забезпечення об’єкта містобудування, які повинні відповідати його розрахунковим параметрам, зокрема водопостачання, каналізації,

тепло-, енерго- і газопостачання, радіофікації, зовнішнього освітлення, відведення зливових вод, телефонізації, телебачення, диспетчеризації, пожежної та техногенної безпеки.

Склад та зміст вихідних даних

3. Основними складовими вихідних даних є:

містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки;

технічні умови;

завдання на проектування.

4. Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, розташованої у межах населеного пункту, встановлюються місцевими правилами його забудови.

У разі відсутності місцевих правил забудови або при намірі забудови земельної ділянки за межами населеного пункту містобудівні умови і обмеження забудови земельних ділянок встановлюються рішенням відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування на підставі містобудівного обґрунтування, яке підлягає громадському обговоренню.

До містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки не можуть включатися вимоги щодо архітектурних та інженерних рішень об’єкта архітектури, його внутрішнього оздоблення, інші умови і вимоги, якщо вони не встановлені законодавством, містобудівною документацією, не зумовлені необхідністю збереження існуючої забудови, довкілля і охорони пам’яток історії та культури.

Вимоги до змісту та форми містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки визначаються Мінрегіонбудом.

5. Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки складаються з текстової (додаток 1) та графічної частин.

Графічна частина містить:

ситуаційну схему місця розташування земельної ділянки з відображенням зони впливу об’єкта містобудування;

схему використання земельної ділянки з відображенням планувальних обмежень, граничної площі забудови, благоустрою, інших видів використання, пропонованого розташування будівель і споруд, в’їздів-виїздів, наявних інженерних мереж;

схему (модель) об’ємно-просторового рішення.

6. У технічних умовах зазначаються:

1) основні відомості, зокрема найменування та адреса об’єкта містобудування, замовника, проектувальника, вид будівництва;

2) джерела водо-, тепло-, енерго- і газопостачання;

3) місце приєднання до відповідних інженерних мереж, вимоги до обладнання вузлів приєднання;

4) основні розрахункові інженерні параметри об’єкта містобудування:

для водопостачання — гарантована кількість і якість води господарсько-питного користування, тиск у місці підключення, умови використання систем зворотного та повторного промислового водопостачання, будівництва резервуарів чистої води, використання води на технічні потреби, насосних станцій для підкачування води, водомірних вузлів, обґрунтовані вимоги до збільшення пропускної здатності діючих мереж, витрати води на пожежогасіння;

для каналізації — кількість і якість стічних вод, вимоги до впровадження роздільних систем промислової та господарсько-побутової каналізації, локальних очисних споруд промислових стоків, споруд і обладнання для утилізації або використання осадів, усереднювачів, вимірювачів стоків, решіток тощо, обґрунтовані вимоги до збільшення пропускної здатності діючих мереж;

кількість і види твердих промислових та господарсько-побутових відходів, заходи щодо їх утилізації чи захоронення;

для теплопостачання — теплові навантаження абонента (максимальні та середні теплові потоки) із зазначенням видів теплоносія (гаряча вода, пара) і за видами теплоспоживання (опалення, вентиляція, кондиціювання повітря, гаряче водопостачання) з урахуванням перспективних навантажень; параметри теплоносія, гідравлічний режим у місці приєднання до теплової мережі з урахуванням збільшення теплових навантажень у системі теплопостачання (тиск, включаючи статичний), температура теплоносія, а для води в тепломережі — також метод та графік центрального регулювання подачі тепла в систему теплопостачання;

обґрунтовані вимоги до збільшення пропускної здатності діючих мереж, потужності теплогенератора, а також розширення або реконструкції установок для хімічного водоочищення та очищення конденсату теплового джерела; кількість, якість, режим відкачування зворотного конденсату, вимоги до його очищення, необхідність використання вторинних енергоресурсів на підприємстві, будівництва резервного джерела тепла або резервної тепломагістралі з урахуванням підвищення надійності теплопостачання об’єкта; вимоги до контрольно-вимірювальних приладів з диспетчеризації; межі балансової та експлуатаційної відповідальності енергопостачальної організації перед абонентом;

для електропостачання — електричні навантаження об’єкта; характеристика мережі в місці підключення (підстанція, електростанція або лінія електропередачі, розподільне обладнання, секції розподільного устаткування, комірки); напруга, для якої повинні бути розраховані повітряні або кабельні лінії, що живлять об’єкт; прогнозовані межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності; вимоги до компенсації реактивної потужності; вимоги до ведення обліку електроенергії; специфічні вимоги до електроустановок об’єкта, що приєднуються до ліній живлення енергопостачальної організації (необхідність резервного живлення, автоматичного захисту на вводах, виділення у разі потреби відповідальних навантажень на окремі резервні лінії живлення тощо); резервна потужність для об’єктів, що підключатимуться в перспективі; режим роботи електротермічного устаткування, систем електричного опалення і електронагрівання; розрахункові значення струмів короткого замикання, вимоги до релейного захисту, автоматики, зв’язку, ізоляції та захисту від перенапруги; інші обґрунтовані вимоги щодо виконання проекту електропостачання; в разі потреби умови використання електроенергії для систем опалення;

для газопостачання — параметри діючого та проектного газопроводів, напрямки трасування або перекладення діючих газопроводів, особливі умови до проектування вентиляції, герметизації, обладнання люків колодязів та перехрещення газопроводів з іншими видами інженерних комунікацій;

для зливової каналізації — пропускна спроможність та вид водовідведення;

для кабельних мереж (телефонізація, радіофікація, електрозв’язок, диспетчеризація, Інтернет) — необхідна ємність вводу та умови прокладення кабелю від існуючої мережі;

для телебачення — електричний розрахунок пристроїв системи, умови розміщення телевізійних антен, вибір обладнання та захист заземлення щогл телевізійних антен;

5) вимоги щодо зовнішнього освітлення;

6) вимоги щодо встановлення лічильників обліку споживання холодної та гарячої води, теплової енергії, природного газу, забезпечення їх цілорічної експлуатації;

7) завдання на розроблення спеціального розділу “Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)” — для об’єктів, перелік яких наведено у додатку 2;

8) вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки об’єкта містобудування (ступінь вогнестійкості будівлі/споруди, будівництво в разі потреби пожежних депо, пожежних постів і пожежних резервуарів, забезпечення об’єкта системами протипожежного захисту тощо);

9) вимоги щодо визначених в установленому законодавством порядку об’єктів, що можуть спричинити виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру, вплинути на стан захисту населення і територій, проекти будівництва яких підлягають державній експертизі з питань техногенної безпеки.

За відсутності на відповідній території необхідного джерела водо-, тепло-, електро-, газопостачання, його недостатньої потужності або за бажанням замовника може бути передбачено застосування автономних систем інженерного забезпечення в установленому законодавством порядку.

У технічних умовах обов’язково передбачаються виключно ті роботи і в тих обсягах, що необхідні для здійснення інженерного забезпечення проектованого об’єкта. В технічних умовах не допускається дублювання положень державних норм, стандартів і правил.

Типові форми технічних умов затверджує Мінрегіонбуд за погодженням із заінтересованими центральними органами виконавчої влади згідно з їх повноваженнями.

Технічні умови повинні містити графічний матеріал — викопіювання із затвердженої містобудівної документації (детального плану за наявності, схеми планування території на місцевому рівні або генерального плану населеного пункту) із нанесенням відповідних інженерних мереж та місць приєднання до них об’єкта містобудування.

7. Склад завдання на проектування залежить від особливостей об’єкта містобудування і умов будівництва.

Зміст завдання повинен відповідати містобудівним умовам і обмеженням забудови земельної ділянки.

Вимоги щодо змісту та форми завдання, а також перелік даних, що додаються до завдання, встановлює Мінрегіонбуд.

8. У разі відсутності місцевих правил забудови громадяни, які є власниками або користувачами земельних ділянок у селах, селищах та містах районного значення, замість вихідних даних можуть отримати у органі містобудування та архітектури будівельний паспорт об’єкта містобудування. Порядок надання будівельного паспорта встановлюється регіональними правилами забудови. Форму будівельного паспорта затверджує Мінрегіонбуд.

Надання вихідних даних

9. Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки та технічні умови надаються:

власникові/користувачеві земельної ділянки;

особі, щодо якої прийнято рішення про передачу (надання) земельної ділянки із земель державної чи комунальної власності в порядку, визначеному земельним законодавством;

уповноваженій ними особі (підприємству, установі, організації).

10. Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки надаються:

виконавчими органами сільських, селищних, міських рад — у разі розташування земельної ділянки в межах населеного пункту;

місцевими держадміністраціями — в разі розташування земельної ділянки за межами населеного пункту.

11. Замовник, що має намір забудови належної йому на праві власності або користування земельної ділянки, або особа, щодо якої прийнято рішення про передачу (надання) земельної ділянки із земель державної чи комунальної власності в порядку, визначеному земельним законодавством, або уповноважена ними особа (далі — заявник) звертається до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування із заявою (клопотанням) щодо наміру забудови земельної ділянки, в якій зазначаються призначення будівлі, споруди та орієнтовні характеристики забудови.

 

 

До заяви (клопотання) додаються:

засвідчена нотаріально копія установчих документів — для юридичної особи, засвідчена нотаріально копія свідоцтва про державну реєстрацію — для суб’єкта підприємницької діяльності, копія документа, що посвідчує фізичну особу — для громадянина, а також засвідчена нотаріально копія довіреності — для уповноваженої особи;

засвідчена нотаріально копія документа, що засвідчує право заявника на земельну ділянку (державного акта на право власності/постійного користування земельною ділянкою, договору оренди, згоди власника земельної ділянки на реалізацію наміру забудови, якщо ділянка не перебуває у власності заявника і орендується із земель приватної власності), або рішення про передачу (надання) заявникові земельної ділянки із земель державної чи комунальної власності в порядку, визначеному земельним законодавством (за наявності);

передпроектні роботи (за наявності).