Правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 18 грудня 1998 р. N 2024

Київ

Про правовий режим зон санітарної охорони водних об'єктів

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ №717 від 15.05.2003 )

Відповідно до статті 93 Водного кодексу України Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити правовий режим зон санітарної охорони водних об'єктів, що додається.

2. Міністерству охорони здоров'я, Міністерству охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки, Міністерству агропромислового комплексу, Державному комітетові по водному господарству, Державному комітетові з питань житлово-комунального господарства, Державному комітетові по геології і використанню надр, Державному комітетові лісового господарства та Державному комітетові по земельних ресурсах привести у тримісячний термін свої рішення у відповідність із цією постановою. ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів N 717 від 15.05.2003 )

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 18 грудня 1998 р. N 2024

ПРАВОВИЙ РЕЖИМ

зон санітарної охорони водних об'єктів

Загальні положення

1. З метою забезпечення охорони водних об'єктів у районах

забору води для централізованого водопостачання населення,

лікувальних та оздоровчих потреб встановлюються зони санітарної

охорони (ЗСО).

ЗСО водних об'єктів створюються на всіх господарсько-питних

водопроводах незалежно від їх підпорядкованості або типу джерела

водопостачання.

2. Залежно від типу джерела водопостачання (поверхневий,

підземний), ступеня його захищеності і ризику мікробного та

хімічного забруднення, особливостей санітарних, гідрогеологічних і

гідрологічних умов, а також характеру забруднюючих речовин

встановлюються межі ЗСО та їх окремих поясів.

3. Межі ЗСО водних об'єктів визначаються проектом

землеустрою.

Межі ЗСО водних об'єктів встановлюються органами місцевого

самоврядування на їх території за погодженням з державними

органами земельних ресурсів, санітарно-епідеміологічного нагляду,

охорони навколишнього природного середовища, водного господарства

та геології.

У разі розташування ЗСО на територіях двох і більше областей

їх межі встановлюються Кабінетом Міністрів України за поданням

Держжитлокомунгоспу та за погодженням з МОЗ, Мінекобезпеки,

Держкомземом, Держводгоспом, Держкомгеології та відповідними

органами місцевого самоврядування. ( Абзац третій пункту 3 із

змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів N 717

від 15.05.2003 )

4. ЗСО поверхневих та підземних водних об'єктів входять до

складу водоохоронних зон і поділяються на три пояси особливого

режиму:

перший пояс (суворого режиму) включає територію розміщення

водозабору, майданчика водопровідних споруд і водопідвідного

каналу;

другий і третій пояси (обмежень і спостережень) включають

територію, що призначається для охорони джерел водопостачання від

забруднення.

5. Усі водозабори повинні мати обладнання для систематичного

контролю відповідності об'єму фактичної подачі води проектній

потужності водозабору та дозволи на спеціальне водокористування.

Правовий режим першого поясу ЗСО

6. У межах першого поясу ЗСО:

для поверхневих джерел водопостачання:

1) здійснюється:

планування території для відведення поверхневого стоку за її

межі, озеленення, огородження та забезпечення постійною охороною

або охоронною сигналізацією;

огородження акваторії буями, іншими попереджувальними

знаками, встановлення над водоприймачами водозаборів бакенів з

освітленням на судноплавних водних об'єктах;

проведення будівельних робіт з метою відведення стічних вод у

найближчу систему побутової каналізації чи на місцеві очисні

споруди;

встановлення водонепроникних приймачів для нечистот та

побутових відходів з наступним їх вивезенням та дезінфекуванням у

разі відсутності каналізації;

обладнання водозаборів рибозахисними пристроями;

2) забороняється:

скидання будь-яких стічних вод, а також купання, прання

білизни, вилов риби, водопій худоби та інші види водокористування,

що впливають на якість води;

перебування сторонніх осіб, розміщення житлових та

громадських будівель, організація причалів плаваючих засобів,

застосування пестицидів, органічних і мінеральних добрив,

прокладення трубопроводів, видобування гравію чи піску, проведення

днопоглиблювальних та інших будівельно-монтажних робіт,

транспорту, енергетики, промисловості і сільського господарства, а

також внесення можливих змін у технологію виробництва промислових

і сільськогосподарських підприємств, пов'язаного з ризиком

забруднення джерел водопостачання стічними водами;

виявлення об'єктів, що забруднюють джерела водопостачання;

розроблення планів впровадження конкретних водоохоронних

заходів у терміни, погоджені з органами державної

санітарно-епідеміологічної служби та водного господарства на

місцях;

виконання заходів щодо санітарного благоустрою території

населених пунктів та інших об'єктів (каналізування, обладнання

водонепроникних вигребів тощо);

2) забороняється:

відведення у водні об'єкти стічних вод, що не відповідають

санітарним правилам і нормам (СанПіН 4630-88 "Охорона поверхневих

вод від забруднення") та нормам Водного кодексу України;

для підземних джерел водопостачання:

1) здійснюється:

виявлення, тампонування (або відновлення) старих, недіючих,

свердловин та таких, які неправильно експлуатуються, що створюють

небезпеку забруднення використовуваного водоносного горизонту;

буріння нових свердловин та проведення будь-якого нового

будівництва за обов'язковим погодженням з органами державної

санітарно-епідеміологічної служби та геології на місцях;

2) забороняється:

закачування відпрацьованих (зворотних) вод у підземні

горизонти з метою їх захоронення, підземного складування твердих

відходів і розробки надр землі, що може призвести до забруднення

водоносного горизонту;

розміщення складів паливно-мастильних матеріалів, а також

складів пестицидів і мінеральних добрив, накопичувачів промислових

стічних вод, нафтопроводів та продуктопроводів, що створюють

небезпеку хімічного забруднення підземних вод.