Зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України у сфері поводження з відходами


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 11 жовтня 2002 р. N 1518

Зміни,

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів

України у сфері поводження з відходами

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 20 червня

1995 р. N 440 "Про затвердження Порядку одержання

дозволу на виробництво, зберігання, транспортування, використання,

захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі

токсичних промислових відходів, продуктів біотехнології та інших

біологічних агентів" із змінами, внесеними постановою Кабінету

Міністрів України від 7 травня 1998 р. N 656

(Офіційний вісник України, 1998 р., N 19, ст. 701):

а) у тексті постанови слова "токсичних промислових відходів"

виключити;

б) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою:

слова "Мінекобезпеки" та "Держнаглядохоронпраці" замінити

відповідно словами "Мінекоресурсів" та "Мінпраці";

пункт 5 доповнити абзацом такого змісту:

"Дозвіл на транспортування отруйних речовин як небезпечного

вантажу видається Мінекоресурсів за наявності договору

обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення

небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при

перевезенні небезпечних вантажів".

2. У Порядку ведення реєстру місць видалення відходів,

затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня

1998 р. N 1216 (Офіційний вісник України, 1998 р.,

N 31, ст. 1181):

а) у тексті Порядку слова "Мінекобезпеки" та

"Держкомгеології" замінити словом "Мінекоресурсів";

б) у додатку 1 до Порядку слово "Мінекобезпеки" замінити

словом "Мінекоресурсів".

3. У пункті 4 Порядку виявлення та обліку безхазяйних

відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від

3 серпня 1998 р. N 1217 (Офіційний вісник України,

1998 р., N 31, ст. 1182), слово "Мінекобезпеки" замінити словом

"Мінекоресурсів".

4. У Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на

утворення та розміщення відходів, затвердженому постановою

Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 р. N 1218

(Офіційний вісник України, 1998 р., N 31, ст. 1183):

а) у тексті Порядку слово "Мінекобезпеки" замінити словом

"Мінекоресурсів";

б) пункт 8 викласти у такій редакції:

"8. Власники відходів, для яких платежі за розміщення

відходів усіх класів небезпеки не перевищують 10 гривень на рік,

власники побутових відходів, що уклали договори на розміщення

відходів з підприємствами комунального господарства, та власники

відходів, які одержали ліцензію на збирання і заготівлю окремих

видів відходів як вторинної сировини, звільняються від одержання

лімітів на утворення та розміщення відходів";

в) пункт 12 доповнити абзацами такого змісту:

"ліцензія на здійснення операцій у сфері поводження з

небезпечними відходами (у разі одержання лімітів на утворення та

розміщення відходів, включених до розділу А Жовтого переліку

відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від

13 липня 2000 р. N 1120 (Офіційний вісник України,

2000 р., N 29, ст. 1217);

дозвіл на експлуатацію об'єкта поводження з небезпечними

відходами на відповідній території, виданий органом місцевого

самоврядування";

г) у додатку 1 до Порядку слова "Міністерство охорони

навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України",

"екологічної безпеки" та "Мінекобезпеки" замінити відповідно

словами "Міністерство екології та природних ресурсів України",

"екології та природних ресурсів" та "Мінекоресурсів";

ґ) у додатку 2 до Порядку слово "Мінекобезпеки" замінити

відповідно словом "Мінекоресурсів".

5. У Порядку ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення

та утилізації відходів, затвердженому постановою Кабінету

Міністрів України від 31 серпня 1998 р. N 1360

(Офіційний вісник України, 1998 р., N 35, ст. 1307):

а) у тексті Порядку слово "Мінекобезпеки" замінити словом

"Мінекоресурсів";

б) абзаци другий і третій пункту 2 викласти у такій редакції:

"відходи - будь-які речовини, матеріали і предмети, що

утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого

використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник

повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення;

небезпечні відходи - відходи, що мають такі фізичні, хімічні,

біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють або

можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного

середовища і здоров'я людини та які потребують спеціальних методів

і засобів поводження з ними";

в) у додатку до Порядку слово "Мінекобезпеки" замінити словом

"Мінекоресурсів".

6. У постанові Кабінету Міністрів України від 13 липня

2000 р. N 1120 "Про затвердження Положення про

контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та

їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків

відходів" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 29, ст. 1217):

а) у Положенні, затвердженому зазначеною постановою:

абзац другий пункту 2 викласти у такій редакції:

"відходи - будь-які речовини, матеріали і предмети, що

утворюються у процесі людської діяльності і

не мають подальшого використання за місцем

утворення чи виявлення та яких їх власник

повинен позбутися шляхом утилізації чи

видалення";

пункт 4 доповнити абзацом такого змісту:

"Транскордонне перевезення відходів як вторинної сировини,

для яких Кабінетом Міністрів України встановлено квоти на ввезення

в Україну для утилізації, допускається тільки в межах таких квот

та за умови відповідного підтвердження";

б) пункт 42 Жовтого переліку відходів, затвердженого

зазначеною постановою, викласти у такій редакції:

"42. Відпрацьовані нафтопродукти, A3020 Y8 AC030".

не придатні для використання

за призначенням (у тому

числі відпрацьовані моторні,

індустріальні масла та їх

суміші)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 11 жовтня 2002 р. N 1518

Київ

Про внесення змін до деяких постанов

Кабінету Міністрів України у сфері

поводження з відходами

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України у сфері

поводження з відходами зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ

Інд. 33