ДСТУ Б В.2.2-21:2008. СТУ Б В.2.2-21:2008. Дома и сооружения. Метод определения удельных теплозатрат на отопление домов


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Будинки і споруди

МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ

ПИТОМИХ ТЕПЛОВИТРАТ

НА ОПАЛЕННЯ БУДИНКІВ

ДСТУ Б В.2.2-21:2008

Київ

Мінрегіонбуд України

2009

ПЕРЕДМОВА

  1. РОЗРОБЛЕНО: Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій (НДІБК)

РОЗРОБНИКИ: Г. Фаренюк, канд.техн.наук (науковий керівник), Ю. Слюсаренко, канд.техн.наук,

Є. Колесник

ЗА УЧАСТЮ: Науково-дослідний інститут будівельної фізики, Росія (Ю. Матросов, канд. техн. наук); Академія енергетики України (Ю. Ковальчук, д-р техн. наук); Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут "НДІпроектреконструкція" (Г. Онищук, д-р екон. наук; Г. Агєєа, канд. тех. наук); Донбаська національна академія будівництва і архітектури (М. Тимофеев, канд. техн. наук, С. Сахновська); Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка

(А. Строй, д-р техн наук.; В. Чернявський, канд. тех. наук; О. Чумуріна, канд. тех. наук)

  1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 28.11.08 № 546, чинний з 2009-06-01

3УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

с.

ВступIV

1 Сфера застосування1

2 Нормативні посилання1

з Терміни та визначення понять2

4 Суть методу3

5 Вибір об'єкта випробувань3

6 Обладнання та засоби контролювання3

7 Підготовка до випробувань4

8 Проведення випробувань5

9 Обробка результатів випробувань..5

10 Аналіз результатів випробувань8

11 Оцінювання похибки результатів випробувань8

12 Вимоги безпеки9

Додаток А10

Журнал запису виміряних та розрахованих параметрів10

Додаток Б11

Визначення теплових надходжень крізь світлопрозорі конструкції будинку від сонячної радіації11

Додаток В17

Форма протоколу випробувань17

ВСТУП

Цей стандарт розроблено з метою визначення у натурних умовах показника питомих тепловитрат на опалення будинку та оцінки відповідності показника вимогам ДБН В.2.6 31.

Встановлений цим стандартом метод дозволяє визначати загальний коефіцієнт теплопередачі теплоізоляційної оболонки будинку.

Стандарт є базовим, що забезпечує визначення параметрів енергетичного паспорта будинків при проведенні натурного енергетичного обстеження будинків, що експлуатуються.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Будинки та споруди

Метод визначення питомих тепловитрат на опалення будинків

Здания и сооружения

Метод определения удельных теплопотерь на отопление зданий

Buildings and structures

Method for determination of specific heat consumption for buiding heating

___________________________________________________________________________________________

Чинний від 2009-06-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює метод експериментального визначення в натурних умовах питомих тепловитрат на опалення та нагрівання повітря, що інфільтрується в результаті природної вентиляції (далі - питомі тепловитрати на опалення) будинків та оцінки відповідності нормативним вимогам.

Цей стандарт поширюється на опалювані приміщення, групи приміщень (квартири) житлових та громадських будинків.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДБН В.2.5 24-2003 Інженерне обладнання будинків і споруд. Електрична кабельна система опалення

ДБН В.2.6-31:2006 Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель

ДСТУ 2837-94 (ГОСТ 3044-94) Перетворювачі термоелектричні. Номінальні статичні характеристики перетворення

ДСТУ 2857-94 (ГОСТ 6616-94) Перетворювачі термоелектричні. Загальні технічні умови

ДСТУ 3756-98 (ГОСТ 30619-98) Енергозбереження. Перетворювачі теплового потоку термоелектричні загального призначення. Загальні технічні умови

ДСТУ 4179 2003 Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови

ДСТУ-Н Б А.2.2 5:2007 Проектування. Настанова з розроблення та складання енергетичного паспорта будинків при новому будівництві та реконструкції

ДСТУ Б В.2.2-19:2007 Будинки та споруди. Метод визначення повітропроникності огороджувальних конструкцій в натурних умовах

ДСТУ Б В.2.6 17-2000 (ГОСТ 26602.1 99) Конструкції будинків і споруд. Блоки віконні та дверні. Методи визначення опору теплопередачі

ГОСТ 8.207-76 ГСИ. Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы обработки результатов наблюдений. Основные положения (ДСВ. Прямі вимірювання з багатократними спостереженнями. Методи обробки результатів спостережень)

ГОСТ 1791-67 Проволока из никелевого и медно-никелевых сплавов для удлиняющих проводов к термоэлектрическим преобразователям. Технические условия (Дріт з нікелевого та мідно-нікелевих сплавів для подовжувальних проводів до термоелектричних перетворювачів. Технічні умови)

ГОСТ 6570-96 Счетчики электрической активной и реактивной энергии индукционные. Общие технические условия (Лічильники електричної активної та реактивної енергії індукційні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 8711-93 (МЭК 51-2-84) Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 2. Особые требования к амперметрам и вольтметрам (Прилади аналогові показувальні електровимірювальні прямої дії та допоміжні частини до них. Частина 2. Особливі вимоги до амперметрів та вольтметрів)

ГОСТ 9245-79 Потенциометры постоянного тока измерительные. Общие технические условия

(Потенціометри постійного струму вимірювальні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 9736-91 Приборы электрические прямого преобразования для измерения неэлектрических величин. Общие технические требования и методы испытаний (Прилади електричні прямого перетворення для вимірювання неелектричних величин. Загальні технічні вимоги та методи випробувань)

ГОСТ 16617-87 Электроприборы отопительные бытовые. Общие технические условия (Електроприлади опалювальні побутові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 26253-84 Здания и сооружения. Метод определения теплоустойчивости ограждающих конструкций (Будинки та споруди. Метод визначення теплостійкості огороджувальних конструкцій)

ГОСТ 26254-84 Здания и сооружения. Метод определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций (Будинки та споруди. Метод визначення опору теплопередачі огороджувальних конструкцій)

ГОСТ 26629-85 Здания и сооружения. Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций (Будинки та споруди. Метод тепловізійного контролю теплоізоляції огороджувальних конструкцій)

ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) Безопасность бытовых и аналоговых электрических приборов. Общие требования и методы испытаний (Безпека побутових та аналогових електричних приладів. Загальні вимоги та методи випробувань)

СНиП 2.01.01-82 Строительная климатология и геофизика (Будівельна кліматологія та геофізика)

СНиП ІІІ-4-80* Техника безопасности в строительстве (Техніка безпеки в будівництві)

З ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використано терміни, установлені в ДБН В.2.6-31: теплоізоляційна оболонка будинку, питомі витрати теплової енергії, клас енергетичної ефективності, енергетичний паспорт будинку.

Нижче подано терміни, вжиті в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять.

3.1 енергетичне обстеження (енергетичний аудит, енергоаудит)

Визначення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів на обігрівання будинку під час його експлуатації, що включає проведення аналізу архітектурно-планувальних рішень, інструментального встановлення теплотехнічних показників теплоізоляційної оболонки будинку та енергетичних характеристик інженерного обладнання, структури енерговитрат упродовж опалювального періоду, визначення відповідності фактичних питомих тепловитрат нормативним значенням, визначення потенціалу енергозбереження, розробки обґрунтованих заходів з підвищення рівня енергетичної ефективності будинку

3.2 підвищення енергетичної ефективності будинку

Комплекс конструктивних заходів, що приводять до зниження витрат теплової енергії на опалення будинку при обов'язковому забезпеченні оптимальних мікрокліматичних умов приміщень

3.3 термін ефективної експлуатації теплоізоляційної оболонки та її елементів

Експлуатаційний період, упродовж якого шар теплової ізоляції конструкцій теплоізоляційної оболонки будинку зберігає свої теплоізоляційні властивості на рівні проектних показників, що підтверджується результатами лабораторних випробувань і зазначено в умовних роках експлуатації (терміну служби)

3.4 загальний коефіцієнт теплопередачі теплоізоляційної оболонки будинку

Показник, що характеризує інтенсивність теплопередачі через теплоізоляційну оболонку будинку і враховує трансмісійну та інфільтраційну складові, чисельно дорівнює осередненій за площею густині теплового потоку, віднесеній до різниці температур внутрішнього і зовнішнього повітря в 1 К на площі

3.5 теплова ізоляція

Властивість сукупності огороджувальних конструкцій, що утворюють замкнутий об'єм внутрішнього простору будівлі, чинити опір переносу теплоти між приміщенням та зовнішнім середовищем, а також між приміщеннями з різною температурою повітря

3.6 інфільтрація

Проникнення повітря через огороджувальні конструкції із зовнішнього середовища в приміщення за рахунок перепаду тиску повітря зовнішнього та внутрішнього середовищ, що формується вітровим та тепловим факторами

3.7 приміщення

Частина будинку, що має замкнутий зовнішніми та внутрішніми огороджувальними конструкціями об'єм

3.8 група приміщень

Частина будинку, що складається з кількох приміщень, які поєднуються дверними прорізами з замкнутим об'ємом відповідно до 3.7

4 СУТЬ МЕТОДУ

4.1 Суть методу полягає в тому, що в опалювальний період для визначених інтервалів часу у приміщеннях, що випробовуються, та (або) будинку в цілому вимірюють витрату теплової енергії на опалення, середню температуру повітря всередині та ззовні приміщення та інтенсивність сумарної сонячної радіації на горизонтальну поверхню. Для цих же інтервалів часу розраховуються величини загальних тепловтрат через огороджувальні конструкції теплоізоляційної оболонки будинку, що дорівнюють виміряним витратам теплової енергії на опалення та сумарним теплонадходженням (побутовим та через вікна від сонячної радіації). Визначають лінійну залежність розрахованих загальних тепловтрат при відповідних різницях температур внутрішнього і зовнішнього повітря. За цією залежністю, а також за розмірами внутрішніх приміщень та огороджувальних конструкцій розраховується загальний коефіцієнт теплопередачі теплоізоляційної оболонки будинку, питомі тепловитрати на опалення будинку за опалювальний період.

4.2 Визначення питомих тепловитрат на опалення будинку за опалювальний період дозволяє з'ясувати кількісно відповідність нормативним вимогам енергетичних та теплотехнічних параметрів теплової ізоляції, встановити клас енергетичної ефективності будинку та визначити вплив окремих заходів з енергозбереження в будинку.

5 ВИБІР ОБ'ЄКТА ВИПРОБУВАНЬ

5.1 Об'єктами випробувань є житлові багатоквартирні та одноквартирні будинки, громадські будинки, квартира, приміщення або група приміщень у будинку, які опалюються і експлуатуються не менше одного року. Об'єкт випробувань повинен мати систему опалення, обладнану пристроями автоматичного регулювання, що забезпечують задане підведення теплоти для підтримки температури в приміщеннях на рівні розрахункової згідно з додатком Г ДБН В.2.6-31 в залежності від призначення будинку, та обладнану пристроєм для вимірювання витрати енергії (тепловим або електричним лічильником) на опалення об'єкта випробувань.

5.2 Зовнішні огороджувальні конструкції повинні знаходитись в стані, що забезпечує нормальну експлуатацію об'єкта в опалювальний період: вікна, балконні двері, вхідні двері повинні мати ущільнювальні прокладки в стулках.

5.3 У разі відсутності в об'єкті випробувань лічильника теплової енергії або неможливості його ввімкнення до існуючої системи водяного опалення пристрої опалення в приміщеннях, що випробовуються, вимикають. Замість них встановлюється електрична система опалення, наприклад, за допомогою електричних нагрівальних приладів із термостатами, що під'єднуються до електролічильника, який дозволяє реєструвати витрату спожитої енергії.

Також рекомендується заміна на період випробувань існуючої системи опалення на електричну систему в одноквартирних будинках.

6 ОБЛАДНАННЯ ТА ЗАСОБИ КОНТРОЛЮВАННЯ

6.1 Під час випробування об'єкта за показником питомих тепловитрат на опалення необхідно експериментальне визначити наступні величини:

  • витрати теплової енергії на опалення будинку та (або) окремих його приміщень;
  • температуру внутрішнього повітря об'єму, що випробовується;
  • температуру зовнішнього повітря;
  • сумарну (пряму та розсіяну) сонячну радіацію на горизонтальну поверхню за умов хмарності;
  • побутові тепловиділення.

6.2 Для вимірювання витрати енергії на вході водяної системи опалення в будинок (приміщення, групу приміщень або квартири) використовують лічильник теплової енергії, що складається з:

- первинного перетворювача витрати гарячої води, що врізається в трубопровід із більш низькою температурою (зворотний трубопровід);

- двох первинних перетворювачів температури, один з яких встановлюється на трубопроводі, що подає гарячу воду в систему опалення (подавальному трубопроводі), другий - на трубопроводі, що повертає воду, яка пройшла через систему опалення, в тепломережу (зворотному трубопроводі);