ДНАОП 0.00-5.08-96. Інструкції про порядок видачі дозволу на виготовлення, ремонт і реконструкцію об'єктів котлонагляду і здійснення нагляду за виконанням цих робіт ДНАОП 0.00-5.08-96


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

(Держнаглядохоронпраці)

 

Н А К А З

6 березня 1996 р.

 

№ 40

 

 

 

Про затвердження Інструкції про порядок видачі дозволу на виготовлення, ремонт і реконструкцію об??єктів котлонагляду і здійснення нагляду за виконанням цих робіт

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

“20” березня_1996 р.

 

 

за № 128/1153

 

 

Керівник реєструючогооргану ________________

 

 

(підпис)

 

 

Згідно з пунктом 4 Положення про Державний комітет України по нагляду за охороною праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.05.93 № 328, Правилами будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 26.05.94 № 51, Правилами будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 18.10.94 № 104

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Інструкцію про порядок видачі дозволу на виготовлення, ремонт і реконструкцію об??єктів котлонагляду і здійснення нагляду за виконанням цих робіт, що додається.

2. Зазначену Інструкцію ввести в дію з 31 березня 1996 року.

3. З метою поліпшення роботи щодо виготовлення безпечних об??єктів котлонагляду та запобіганню нещасним випадкам і аваріям при їх експлуатації, ремонті, реконструкції та монтажі територіальним управлінням Держнаглядохоронпраці, міністерствам, відомствам встановити нагляд за виконанням вимог даної Інструкції.

4. Вважати такою, що не застосовується на території України, Інструкцію по нагляду за виготовленням об??єктів котлонагляду, затверджену Держгіртехнаглядом СРСР 16 лютого 1982 р.

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника Голови комітету Штефана П.Т.

 

Перший заступникГолови Комітету

 

С.А. Сторчак

Наказ підготовлений управлінням по нагляду в енергетиці, будівництві, при експлуатації підйомних споруд та котлонагляду

 

 

 

Г.О. Мокроусов

Візували:

 

 

Заступник Голови Комітету

 

П.Т. Штефан

Начальник управління нормативно-правового забезпечення охорони праці

 

 

М.А. Миленький

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНОнаказом Державного комітетуУкраїни по нагляду за охороною працівід 06.03.96 № 40

 

Зареєстровано в Міністерствіюстиції України

 

“20” березня 1996 р.

 

за № 128/115/3

 

Керівник реєструючого органу _______________________

І Н С Т Р У К Ц І Япро порядок видачі дозволу на виготовлення, ремонт і реконструкцію об’єктів котлонагляду і здійснення нагляду за виконанням цих робіт

Про внесення змін до Інструкції про порядок видачі дозволу на виготовлення, ремонт і реконструкцію об'єктів котлонагляду і здійснення нагляду за виконанням цих робіт  

Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 17 жовтня 1996 року N 164

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 листопада 1996 р. за N 650/1675

На виконання вимог ДСТУ 1.3-93 Про порядок розроблення, побудови, викладу, оформлення, узгодження, затвердження, позначення та реєстрації технічних умов НАКАЗУЮ:

1. Внести такі зміни до Інструкції про порядок видачі дозволу на виготовлення, ремонт і реконструкцію об'єктів котлонагляду і здійснення нагляду за виконанням цих робіт, затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 06.03.96 N 40, зареєстрованої Міністерством юстиції України від 20.03.96 за N 128/1153:

пункт 6.1.2 викласти в такій редакції: "Технічні умови на виготовлення (проект)".

2. Головному редактору журналу "Охорона праці" Яковенку М. Г. опублікувати цей наказ у черговому номері журналу.

Голова Комітету

С. П.Ткачук

1. Визначення термінів

Наведені нижче в Інструкції терміни вживаються в такому значенні:

1.1. Правила — це Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці від 26.05.94 № 51, Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці від 18.10.94 №104, Правила будови та безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води, затверджені Держгіртехнаглядом СРСР від 09.01.90.

1.2. Об’єкти котлонагляду (незалежно від їх параметрів роботи) — це парові та водогрійні котли, паропідігрівачі, економайзери, трубопроводи пари та гарячої води, посудини, що працюють під тиском.

1.3. Деталі і складальні одиниці — це:

На котлах — барабани, обечайки, денця, камери (колектори), трубні решітки, панелі, ширми, блоки (укрупнені складальні одиниці), арматура, прилади безпеки;

На посудинах — корпуси, обечайки, денця, кришки, трубні решітки, фланці корпусів, укрупнені складальні одиниці, мембранні запобіжні пристрої, арматура, прилади безпеки;

На трубопроводах пари та гарячої води в межах котлів та посудин, а також поза ними — згини, відводи, гнуті труби, трійники, компенсатори, розвилки, переходи, редукційно-охолоджувальні установки, редукційні установки, швидко діючі редукційно-охолоджувальні установки, блоки (укрупнені складальні одиниці), арматура, прилади безпеки, мембранні запобіжні пристрої (МЗП).

1.4. Головна організація — організація, яка уповноважена Держнаглядохоронпраці виконувати науково-дослідні роботи щодо вдосконалення парових та водогрійних котлів, посудин, працюючих під тиском, трубопроводів для пари та гарячої води незалежно від граничних параметрів режимів роботи (далі — головна організація).

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Інструкція про порядок видачі дозволу на виготовлення, ремонт і реконструкцію об’єктів котлонагляду і здійснення нагляду за виконанням цих робіт (далі — Інструкція) розроблена на основі Правил.

Ця Інструкція поширюється на всі установи, підприємства, організації України, незалежно від їх відомчої (галузевої) належності та форм власності, які здійснюють виготовлення, ремонт та реконструкцію об’єктів котлонагляду незалежно від їх параметрів роботи, деталей та складальних одиниць.

Ця Інструкція встановлює порядок видачі органами Держнаглядохоронпраці дозволів на виготовлення, ремонт та реконструкцію об’єктів котлонагляду, деталей та складальних одиниць та нагляду за додержанням вимог нормативних документів при їх виготовленні, ремонті і реконструкції.

Для парових котлів з робочим тиском до 0,07 МПА (0,7кгс/см2) та водогрійних котлів з температурою до 115OС дозвіл видається тільки на їх виготовлення.

2.2. Дана Інструкція призначена для інспекторського складу органів Держнаглядохоронпраці (далі — інспектор), технічних експертів експертно-технічних центрів (далі — ЕТЦ) та інженерно-технічних працівників (далі — ІТП), які пов’язані з проектуванням, виготовленням, ремонтом та реконструкцією об’єктів котлонагляду.

2.3. На органи Держнаглядохоронпраці України покладається:

2.3.1. Видача підприємствам та організаціям (далі — підприємство) незалежно від форм власності та відомчої належностi дозволів:

— на виготовлення об’єктів котлонагляду, деталей і складальних одиниць, які передбачені Правилами;

— на реконструкцію та ремонт об’єктів котлонагляду;

2.3.2. Контроль за додержанням підприємствами-виготівниками об’єктів котлонагляду, ремонтними підприємствами нормативних документів — Правил, державних стандартів, технічних умов, документів на проектування, виготовлення, ремонт, реконструкцію (далі — НД).

2.3.3. Контроль за усуненням підприємствами-виготівниками, ремонтними підприємствами виявлених недоліків під час виготовлення, монтажу, експлуатації, ремонту, реконструкції об’єктів котлонагляду та їх деталей, складальних одиниць.

2.3.4. Контроль за допуском до виконання робіт зварників, своєчасною перевіркою знань НД інженерно-технічних працівників, які займаються проектуванням, виготовленням, ремонтом та реконструкцією об’єктів котлонагляду та їх деталей, складальних одиниць.

2.3.5. Участь у періодичних, типових та кваліфікаційних, попередніх (заводських) та приймальних випробуваннях дослідних та головних зразків об’єктів котлонагляду та їх деталей, складальних одиниць.

2.3.6. Дозвіл на виготовлення, реконструкцію або ремонт об’єктів котлонагляду видається територіальним управлінням підприємству, яке має передбачені конструкторською та технічною документацією технічні засоби та умови для якісного виконання вказаних робіт та контролю якості виробу в цілому, окремих його деталей, а також зварних з’єднань у відповідності з НД на виготовлення, реконструкцію, ремонт, укомплектованому навченими та атестованими фахівцями.

Дозвіл на виготовлення може видаватися як на певну кількість об’єктів, що випускаються серійно (згідно з ГОСТ 15.001), так і на поодинокі об’єкти (згідно з ГОСТ 14.004). Дозвіл може бути оформлений також на декілька різнотипових поодиноких об’єктів котлонагляду. У цьому випадку необхідно вказати найменування об’єктів, ТУ та креслень загального виду об’єктів котлонагляду, на виготовлення яких видано дозвіл.

Для котлів і посудин, які виготовляються серійно, оформляється дозвіл на виготовлення дослідного зразка.

При виготовленнi об’єкта котлонагляду з використанням деталей і складальних одиниць, які виготовлені на інших підприємствах, необхідно подати копію дозволу територіального управління на виготовлення вказаних деталей та складальних одиниць.

2.3.7. При зміні паспортної характеристики об’єкта котлонагляду або при переході на виготовлення об’єкта іншої моделі підприємству повинен бути виданий новий дозвіл.

В окремих випадках для підприємств, які випускають велику кількість поодиноких об’єктів або невелииих партій, передбачених даною Інструкцією, порядок оформлення дозволу на виготовлення об’єктів та контролю за дотриманням Правил при їх виготовленні по узгодженню з Держнаглядохоронпраці України (далі — Комі — тет) може бути змінений.

Дозвіл на реконструкцію видається на конкретний об’єкт котлонагляду з урахуванням його фактичного стану (строк та умови експлуатації, ступінь зносу окремих вузлів та деталей, режим використання та ін.).

2.3.8. Виготовлення або ремонт об’єктів котлонагляду з відступами від державних стандартів або технічних умов може бути допущене тільки з дозволу організації, яка затвердила або узгодила відповідний документ. Якщо цей документ був погоджений з наглядовим органом іншої держави, то відступи погоджуються також з Комітетом.

2.3.9. Копія дозволу Комітету або іншої організації на виготовлення об’єктів котлонагляду з відступами від НД вкладається в паспорт кожного об’єкта котлонагляду.

3.ВИДАЧА ДОЗВОЛУ НА ВИГОТОВЛЕННЯОБ’ЄКТІВ КОТЛОНАГЛЯДУ

3.1. Дозвіл на виготовлення видається територіальним управлінням підприємству, що розпочинає виготовлення об’єктів котлонагляду, на які поширюються Правила:

3.1.1. Парових та водогрійних котлів, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари та гарячої води в межах котлів та посудин, а також поза ними, їх деталей і складальних одиниць згідно з п.1.3 даної Інструкції.

3.2. Дозвіл на виготовлення об’єктів котлонагляду видається підприємству:

3.2.1. Яке вперше розпочинає виготовлення об’єктів котлонагляду, деталей та складальних одиниць, а також для власних потреб та на експорт.

3.2.3. При виготовленні дослідного зразка об’єкта котлонагляду.

3.2.4. По закінченні строку дії раніше виданого дозволу або після зняття територіальним управлінням заборони на випуск об’єктів, яка була накладена раніше за порушення технології та НД підприємством-виготівником.

3.2.5. При зміні паспортних характеристик об’єктів котлонагляду.

3.2.6. Дозвіл на виготовлення об’єктів котлонагляду з відступами від Правил може бути виданий як виняток тільки Комітетом. При цьому підприємство-виготівник подає в Комітет відповідне технічнічне обгрунтування, а також висновки головної організації і територіального управління.

3.3. Дозвіл видається строком на 3 роки за формою, наведеною у додатку № 1. При видачі дозволу на разове виготовлення вказується кількість об’єктів, деталей, складальних одиниць.

3.4. Видача дозволів підприємствам на виготовлення об’єктів котлонагляду, що не підлягають згідно з Правилами реєстрації в органах Держнаглядохоронпраці, їх деталей і складальних одиниць, територіальні управління можуть передавати підпорядкованим їм державним інспекціям котлонагляду та підйомних споруд.

4. ВИДАЧА ДОЗВОЛУ ПІДПРИЄМСТВУ, ЯКЕ ВПЕРШЕРОЗПОЧИНАЄ СЕРІИНЕ ВИГОТОВЛЕННЯ ОБ’ЄКТІВКОТЛОНАГЛЯДУ

4.1. Дозвіл на виготовлення об’єктів котлонагляду (установочної партії) підприємству, що вперше розпочинає їх виготовлення, видається територіальним управлінням на підставі заяви підприємства, в якій вказуються тип, модель (конструктивне виконання) та робочі параметри (тиск пари, газу, рідини та максимально можлива їх температура, характеристика середовища) об’єктів котлонагляду, деталей, складальних одиниць, які підлягають виготовленню, номерів складальних креслень, технічних умов.

4.2. До заяви додаються:

4.2.1. Зразок заповненого паспорта об’єкта котлонагляду або посвідчення про якість виготовлення деталі, складальної одиниці, на виготовлення яких видається дозвіл.