ДНАОП 0.00-4.22-98. Типове положення про експертно-технічний центр Держнаглядохоронпраці України


Top of Form

Про затвердження Типового положення про експертно-технічний центр Держнаглядохоронпраці

Наказ Комітету по нагляду за охороною праці України від 2 листопада 1998 року N 213

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 8 лютого 1999 р. за N 77/3370

Із змінами і доповненнями, внесениминаказом Комітету по нагляду за охороною праці України  Міністерства праці та соціальної політики України(Держнаглядохоронпраці)від 7 липня 1999 року N 125

Відповідно до Положення про Комітет по нагляду за охороною праці України, затвердженого Указом Президента України від 09.03.98 N 182/98, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типове положення про експертно-технічний центр Держнаглядохоронпраці, що додається.

2. Науково-технічному управлінню подати Головному управлінню охорони праці Комітету відповідні матеріали для включення зазначених нормативних актів до банку даних автоматизованого інформаційного фонду.

3. Науково-технічному управлінню вжити заходів щодо видання Типового положення необхідним тиражем та забезпечення ним зацікавлених міністерств, інших органів центральної виконавчої влади, підприємств, установ, організацій.

4. Головному редактору журналу "Охорона праці" опублікувати Типове положення в найближчому випуску журналу.

5. Вважати таким, що втратило чинність, Положення про експертно-технічний центр (госпрозрахунковий підрозділ) Держнаглядохоронпраці України, затверджене наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 21.11.94 N 116.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на Першого заступника Голови Комітету С. О. Сторчака.

  Голова Комітету 

С. П. Ткачук 

    

ЗАТВЕРДЖЕНОнаказом Держнаглядохоронпрацівід 2 листопада 1998 р. N 213

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 8 лютого 1999 р. за N 77/3370 

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯпро експертно-технічний центр Держнаглядохоронпраці

1. Експертно-технічний центр Держнаглядохоронпраці (далі - ЕТЦ) є державним госпрозрахунковим підприємством, створеним Комітетом по нагляду за охороною праці України з метою проведення робіт та надання послуг з питань охорони праці, на які не передбачено бюджетного фінансування. ЕТЦ засновується на державній власності, реорганізується і ліквідується Комітетом по нагляду за охороною праці України, має самостійний баланс, рахунки в установах банків і печатку зі своїм найменуванням. ЕТЦ у своїй діяльності керується своїм Статутом.

2. Основними завданнями ЕТЦ є:

2.1 експертиза проектів будівництва (реконструкції, технічного переоснащення) підприємств і виробничих об'єктів, наукових розробок з питань нових технологій, засобів виробництва, засобів колективного та індивідуального захисту працівників щодо їх відповідності нормативним актам про охорону праці;

2.2 експертиза перед видачею дозволів на:

уведення в експлуатацію нових і реконструйованих об'єктів виробничого та соціально-культурного призначення;

початок роботи підприємств, установ і організацій;

розроблення нових технологій, виготовлення, застосування нових машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів виробництва, у тому числі придбаних за кордоном, відповідно до вимог нормативних актів;

виготовлення, випробовування, монтаж, ремонт, реконструкцію, налагодження та експлуатацію парових і водогрійних котлів і посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари й гарячої води, підйомних споруд, устаткування та технологічних об'єктів газового комплексу;

2.3 обстеження технічного стану будівель, споруд, інженерних мереж та їх паспортизація;

2.4 технічний огляд, випробування та реєстрація об'єктів, щодо яких це передбачено нормативними актами про охорону праці;

2.5 державна реєстрація та облік великотоннажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування;

2.6 експертиза, за дорученням органів Держнаглядохоронпраці, об'єктів, машин і механізмів, при експлуатації яких стався нещасний випадок.

(пункт 2 в редакції наказу Держнаглядохоронпраці від 07.07.99 р. N 125)

3. Зазначені у пункті 2 завдання є обов'язковими для оцінки технічного стану об'єктів і виконуються експертно-технічними центрами Держнаглядохоронпраці.

експертні висновки на проекти проведення геологічних та маркшейдерських робіт, відгуки на проекти правил, стандартів, інструкцій тощо;

(абзац третій підпункту 6.3 пункту 6 в редакції наказу Держнаглядохоронпраці від 07.07.99 р. N 125)

технічні паспорти про реєстрацію та технічний огляд великотоннажних автомобілів та технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування.

6.4. Надають методичну допомогу:

разом з установами та закладами державної санепідслужби (у межах їх компетенції) власникам підприємств - з питань організації роботи щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці на робочих місцях та охорони надр;

(абзац перший підпункту 6.4 пункту 6 в редакції наказу Держнаглядохоронпраці від 07.07.99 р. N 125)

підприємствам, установам, організаціям та громадянам-підприємцям - в підготовці нормативних актів про охорону праці.

6.5. Організують та проводять навчання з питань охорони праці визначених категорій працівників, атестацію зварювальників і фахівців неруйнівного контролю (за наявності відповідних дозволів і ліцензій).

7. Експертно-технічні центри Держнаглядохоронпраці мають право:

вносити до відповідних центрів ліцензування подання на анулювання виданої ліцензії на право виконання проектних робіт;

звертатися до територіальних управлінь Держнаглядохоронпраці з пропозиціями щодо зупинення експлуатації небезпечних об'єктів.

8. Експертно-технічні центри в процесі виконання покладених на них завдань взаємодіють з територіальними управліннями Держнаглядохоронпраці.

9. Відносини між ЕТЦ і підприємствами, установами та організаціями регулюються договорами, що укладаються на відповідний строк або на виконання окремих обсягів робіт. Договір підписується керівниками підприємства та ЕТЦ.

10. Керівник ЕТЦ приймається на роботу Головою Держнаглядохоронпраці на контрактній основі.

(пункт 10 із змінами, внесеними згідно з наказом Держнаглядохоронпраці від 07.07.99 р. N 125)

11. Спеціалісти, що виконують роботи згідно з пунктом 2 цього Положення, проходять процедуру сертифікації (атестації) за встановленим Комітетом по нагляду за охороною праці України порядком.

12. ЕТЦ веде бухгалтерський облік фінансово-господарських операцій, складає звітність, своєчасно проводить розрахунки з бюджетом за податками та іншими платежами згідно з чинним законодавством.

13. Контроль за якістю робіт і фінансово-господарською діяльністю ЕТЦ здійснюється Комітетом по нагляду за охороною праці України або, за наказами Комітету, територіальними управліннями.

(пункт 13 із змінами, внесеними згідно з наказом Держнаглядохоронпраці від 07.07.99 р. N 125)

Начальник науково-технічногоуправління Держнаглядохоронпраці 

 В. В. Толмачов