ДНАОП 0.00-4.04-93. Положення про порядок накладення штрафів на підприємства, установи і організації за порушення нормативних актів про охорону праці


 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

ПОСТАНОВА

 

від 17 вересня 1993 р. № 754

 

Київ

 

 

Про затвердження Положення про порядок

накладення штрафів на підприємства, уста-

нови і організації за порушення нормативних

актів про охорону праці

 

 

            На виконання Закону України “Про охорону праці” Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

            1. Затвердити Положення про порядок накладення штрафів на підприємства, установи і організації за порушення нормативних актів про охорону праці, що додається.

 

            2. Внести до Положення про Державний комітет України по нагляду за охороною праці, затвердженого постановою  Кабінету Міністрів України від 4 травня 1993 р. № 328, такі зміни і доповнення:

 

            пункт 5 доповнити підпунктом 6 такого змісту:

 

            “6/ накладати штрафи на підприємства, установи і організації незалежно від форм власності та господарювання у разі порушення нормативних актів про охорону праці, невиконання розпоряджень посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища”;

 

            підпункти 6 — 14 пункту 5 вважати відповідно підпунктами 7 — 15.

 

 

Прем’єр-міністр України

Л. КУЧМА

Міністр

Кабінету Міністрів України

В. ПУСТОВОЙТЕНКО

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 17 вересня 1993 р. № 754

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок накладення штрафів на підприємства,

установи і організації за порушення нормативних

актів про охорону праці

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

            1. Це Положення визначає порядок накладення штрафів на підприємства, установи і організації /надалі — підприємства/ незалежно від форм власності та видів їх діяльності.

 

            2. На підприємства можуть бути накладені штрафи за:

установу, організацію

 

“           “                       19        р.

 

м.__________________________

/місце прийняття/

 

 

            Я,_________________________________________________________________________________

/посада, прізвище, ініціали/

розглянувши акт комплексної перевірки стану безпеки і умов праці

від “____”_____________19.,          складений_________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

/посади, прізвища, ініціали осіб, які підписали акт/

_____________________________________________________________________________________

та інші матеріали про порушення_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

/назва і адреса підприємства, прізвище, ім”я, по батькові керівника/ нормативних актів про охорону праці, невиконання розпоряджень посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, встановив:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

            На підставі статті 31 Закону України “Про охорону праці” від 14 жовтня 1992р. та Положення про порядок накладення штрафів на підприємства, установи і організації за порушення нормативних актів про охорону праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1993 р. № 754, вирішено накласти на підприємство

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

/назва та адреса підприємства/

штраф у сумі__________________________________________________________карбованців.

 

            Зазначення сума штрафу перераховується: до державного фонду охорони праці — 15 відсотків, до галузевого фонду охорони праці — 15 відсотків, до регіонального фонду охорони праці — 20 відсотків і до фонду охорони праці підприємства, з якого стягується штраф, — 50 відсотків.

 

            Ця постанова може бути оскаржена власником підприємства, установи і організації або уповноваженим ним органом протягом місяця у судовому порядку.

 

            Несплата штрафу протягом місяця після остаточного вирішення спору тягне за собою нарахування на суму штрафу пені в розмірі 2 відсотків за кожний день прострочення.

 

____________________________________________

/посада особи, яка прийняла

____________________________________________

постанову/

 

 

М.П._______________________________________

/підпис, дата/

 

            Постанова про стягнення штрафу з підприємства мною одержана:

 

_____________________________________________________

/посада/

“           “_____________199            р.

.________________   ______________________________

/підпис/           /прізвище, ініціали/