ДНАОП 0.00-4.09-93. Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства .


ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ

ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держнаглядохоронпраці України

3.08.93 № 72

ЗАРЕЄСТРОВАНО

В Міністерстві юстиції України

30.09.93 № 141

Зміни

Затверджені наказом

Держнаглядохоронпраці України

3.02.94 № 8

Зареєстровані

в Міністерстві юстиції України

24.02.94 № 31/240

ДНАОП 0.00-4.09-93

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

ПРО КОМІСІЮ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІДПРИЄМСТВА

ЗМІСТ

НАКАЗ

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОМІСІЮ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІДПРИЄМСТВА

ПРО ДОПОВНЕННЯ ДО ТИПОВОГО ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОМІСІЮ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ

ПІДПРИЄМСТВА

мотивів небезпечної для його здоров'я чи життя виробничої ситуації на підприємстві, де відсутня профспілкова організація;

в обговоренні питань охорони праці власником або уповноваженим ним органом, профспілковим комітетом чи органом самоврядування трудового колективу (за погодженням з цими органами).

9. Комісію очолює голова, який обирається на її засіданні.

Ўз складу Комісії обирається також заступник голови та секретар Комісії.

Не рекомендується обирати головою Комісії керівника підприємства.

На посаду секретаря бажано обирати працівника служби охорони праці з тим, щоб він відповідав за організаційні питання: скликання засідань, ведення документації, оформлення рішень та доведення їх до сторін тощо.

10. Члени Комісії виконують свої обов'язки, як правило, на громадських засадах. При залученні до окремих перевірок, проведенні навчання вони можуть звільнятися від основної роботи на передбачений колективним договором термін із збереженням за ними середнього заробітку.

11. Комісія здійснює свою діяльність на основі планів, що розробляються на квартал, півріччя чи рік і затверджується нею.

12. Комісія проводить засідання по мірі необхідності, але не менш одного разу на квартал.

13. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутня від кожної із сторін більшість її членів.

14. Рішення Комісії оформляються протоколами і мають рекомендаційний характер, впроваджуються в життя наказами власника. При незгоді власника з рекомендаціями Комісії він дає аргументовану відповідь.

15. Комісія не менше одного разу на рік звітує про свою роботу на загальних зборах (конференції) трудового колективу.

Загальні збори (конференція) трудового колективу вправі вносити зміни до складу Комісії, розпустити Комісію у випадку визнання її діяльності незадовільною та провести нові вибори.

П О Г О Д Ж Е Н О: з Міністерством праці, Міністерством охорони здоров'я, Міністерством внутрішніх справ, Державним комітетом з ядерної та радіаційної безпеки, Федерацією профспілок України, ЦК профспілки працівників АН України, Радою профспілки працівників Збройних сил України, Радою профспілки залізничників і транспортних будівельників України, Радою Федерації профспілки працівників кооперації та інших форм вільного підприємництва, Незалежною профспілкою гірників України.

ПРО ДОПОВНЕННЯ ДО ТИПОВОГО ПОЛОЖЕННЯ

ПРО КОМІСІЮ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ

ПІДПРИЄМСТВА

Наказ Державного комітету України

по нагляду за охороною праці

від 3 лютого 1994 р. № 8

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

24 лютого 1994 р. за № 31/240

На виконання Закону України "Про пожежну безпеку" НАКАЗУЮ:

1. Доповнити Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 03.08.93 № 72, пунктом 16 у такій редакції:

“16. У виняткових випадках комісія з питань охорони праці може виконувати функції пожежно-технічної комісії."

Голова Комітету А.Ф.Дюба