ДНАОП 0.00-4.15-98. Положення про розробку інструкцій з охорони праці


МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

КОМІТЕТ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ

ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО розробку інструкцій

З ОХОРОНИ ПРАЦІ

Київ 1998

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держнаглядохоронпраці

29.01.98 № 9

Зареєстровано

Міністерство юстиції України

07.04.98 № 226/2666

ДНАОП 0.00-4. 15-98

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО РОЗРОБКУ ІНСТРУКЦІЙ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ

Київ 1998

ЗМІСТ:

НАКАЗ Про затвердження Положення про

розробку інструкцій з охорони праці

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2. ЗМІСТ І ПОБУДОВА ІНСТРУКЦІЙ

3. ВИКЛАДЕННЯ ТЕКСТУ ІНСТРУКЦІЙ

4. ПОРЯДОК РОЗРОБКИ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА ВВЕДЕННЯ ІНСТРУКЦІЙ В ДІЮ

5. РЕЄСТРАЦІЯ, ОБЛІК І ВИДАННЯ ІНСТРУКЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ

6. ПЕРЕГЛЯД, ПРИПИНЕННЯ ЧИННОСТІ ТА СКАСУВАННЯ ІНСТРУКЦІЙ

Додаток 1 " Форма титульного аркуша примірної інструкції з охорони праці"

Додаток 2 " Форма заголовного аркуша примірної інструкції з охорони праці"

Додаток 3 " Форма титульного аркуша інструкції з охорони праці, що діє на підприємстві"

Додаток 4 " Форма першої сторінки інструкції з охорони праці, що діє на підприємстві"

Додаток 5 " Форма останньої сторінки інструкції з охорони праці, що діє на підприємстві"

Додаток 6 " Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві"

Додаток 7 " Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві"

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

КОМІТЕТ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ УКРАЇНИ

Н А К А З

м. Київ

29.01.98 № 9

Зареєстровано

Міністерстві юстиції України

07.04.98 №226/2666

Про затвердження Положення про

розробку інструкцій з охорони праці

На виконання Закону України «Про охорону праці», згідно з п. 3.1 ДНАОП 0.00-4.14-94 «Положення про опрацювання, прийняття, перегляд та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці» і з метою забезпечення єдиного системного і комплексного підходу до розробки, затвердження і розповсюдження інструкцій з охорони праці та підвищення ефективності їх застосування на підприємствах, в установах і організаціях (далі – підприємства)

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про розробку інструкцій з охорони праці (додається).

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, виробничим, науково-виробничим та іншим об’єднанням підприємств, які здійснюють функції управління майном, що перебуває у загальнодержавній власності:

2.1. Вжити необхідних підготовчих заходів щодо забезпечення до 31 грудня 1998 року виконання вимог цього Положення базовими організаціями з питань нормотворчої діяльності в сфері охорони праці, науково-дослідними, проектно-конструкторськими, проектно-технологічними та іншими організаціями–розробниками нормативних актів про охорону праці, а також удосконалення організації розробки, введення в дію та застосування інструкцій з охорони праці на підпорядкованих підприємствах;

2.2. Опрацювати, при необхідності, і подати до Національного НДІ охорони праці пропозиції щодо внесення змін і доповнень до зведеного плану розроблення (перегляду) державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці на 1998 р. і наступні роки стосовно інструкцій з охорони праці, подальше застосування яких виявиться недоцільним у зв’язку з введенням в дію цього Положення;

2.3. Організувати перевірку до 1 червня 1998 року базовими організаціями типових інструкцій з охорони праці на їх відповідність чинному законодавству України про працю та охорону праці, цьому Положенню, іншим нормативним актам, сучасному рівню організації праці і технології виробництва, а також проведення аналізу ефективності їх дії. За результатами проведеної перевірки та аналізу включити до розділу «Відомчі документи» галузевих планів розроблення (перегляду) нормативних актів про охорону праці на 1998 і наступні роки відповідні роботи стосовно типових інструкцій з охорони праці, подальше застосування яких без перегляду і змін виявиться недоцільним.

3. Директору Національного НДІ охорони праці Ткачуку К.Н.:

3.1. Забезпечити координацію роботи базових організацій з питань нормотворчої діяльності в сфері охорони праці, науково-дослідних, проектно-конструкторських, проектно-технологічних та інших організацій–розробників інструкцій з охорони праці, подання їм відповідної методичної допомоги і реєстрацію затверджених інструкцій в порядку, встановленому цим Положенням;

3.2. Провести до 1 червня 1998 року перевірку інструкцій з охорони праці, що належать до державних міжгалузевих нормативних актів про охорону праці, на їх відповідність чинному законодавству України про працю та охорону праці, цьому Положенню, іншим нормативним актам, сучасному рівню організації праці і технології виробництва, а також провести аналіз ефективності дії цих інструкцій з метою визначення доцільності подальшого їх застосування без перегляду і змін;

3.3. Забезпечити узагальнення зазначених у п. 2.2 цього наказу пропозицій та результатів перевірки інструкцій, передбаченої п. 3.2, опрацювання на їх основі відповідних змін і доповнень до зведеного плану розроблення (перегляду) ДНАОП, узгодити їх з галузевими управліннями (відділами) Комітету і подати на затвердження в установленому порядку;

3.4. У тижневий термін після реєстрації в Міністерстві юстиції України цього Положення забезпечити його тиражування і розсилку міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським

________________________________________________________

(місце видання )

Додаток 3

до п. 4.3.9 Положення

про розробку інструкцій з охорони праці

Форма титульного аркуша інструкції

з охорони праці, що діє на підприємстві

______________________________________________________________________________________

(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)

ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ № ____________

(назва)

________________________________________________________

(місце видання )

Додаток 4

до п. 4.3.9 Положення

про розробку інструкцій з охорони праці

Форма першої сторінки інструкції

з охорони праці, що діє на підприємстві

______________________________________________________________________________________

(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)

ЗАТВЕРДЖено

Наказ ___________________

_________________________

(посада роботодавця

_________________________

і найменування підприємства)

______________ № ________

(число, місяць, рік)

ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ № _________________

(назва)

(Текст інструкції)

Додаток 5

до п. 4.3.9 Положення

про розробку інструкцій з охорони праці

Форма останньої сторінки інструкції

з охорони праці, що діє на підприємстві

(Текст інструкції)

_________________________________________________________________________________

(посада керівника підрозділу /організації/ - розробника) (особистий підпис) (прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)

служби охорони праці

підприємства______________ __________________________

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

Юрисконсульт ______________ __________________________

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

Головний технолог*______________ __________________________

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

_______________________________

* У разі потреби проект інструкції узгоджується з іншими зацікавленими службами, підрозділами і посадовими особами підприємства, перелік яких визначає служба охорони праці.

Додаток 6

до п. 5.1 Положення

про розробку інструкцій з охорони праці

Журнал реєстрації інструкцій

з охорони праці на підприємстві

№ п/п

Дата

реєстрації

Найменування

інструкції

Дата затвердження інструкції і введення її в дію

Код або номер

інструкції

Плановий термін перегляду

інструкції

Посада, прізвище, ініціали особи, яка проводила

реєстрацію

Підпис особи, яка проводила реєстрацію

1

2

3

4

5

6

7

8

Формат А4 (210 Х 297)

Додаток 7

до п. 5.3 Положення

про розробку інструкцій з охорони праці

Журнал обліку видачі інструкцій

з охорони праці на підприємстві

№ п/п

Дата

реєстрації

Код або

номер інструкції

Найменування

інструкції

Підрозділ (служба), якому видана інструкція

Кількість виданих примірників

Посада, прізвище, ініціали

одержувача інструкції

Підпис одержувача інструкції

1

2

3

4

5

6

7

8

Формат А4 (210 Х 297)