ДНАОП 0.00-4.20-94. Положення про порядок проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво та реконструкцію виробничих об’єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці .


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 23 червня 1994 р. N 431 Київ

Про порядок проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво та реконструкцію виробничих об'єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 57 від 18.01.99 N 234 від 01.03.2006 }

Відповідно до статті 24 Закону України "Про охорону праці" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про порядок проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво та реконструкцію виробничих об'єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці, що додається.

Міністерствам, іншим центральним органам державної виконавчої влади, Урядові Криму, місцевим державним адміністраціям забезпечити виконання вимог цього Положення.

2. Державному комітетові по нагляду за охороною праці за погодженням з Міністерством у справах будівництва і архітектури та відповідними органами державного нагляду Міністерства охорони здоров'я, Міністерства внутрішніх справ, Державного комітету з ядерної та радіаційної безпеки затвердити до 1 жовтня 1994 р. Методику проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво та реконструкцію виробничих об'єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці.

Прем'єр-міністр України В.МАСОЛ

Міністр Кабінету Міністрів України І.ДОЦЕНКО

Інд.42

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 23 червня 1994 р. N 431

ПОЛОЖЕННЯ про порядок проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво та реконструкцію виробничих об'єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці

{ У тексті Положення та додатку до нього слова "Держнаглядохоронпраці" та "Державний комітет України по нагляду за охороною праці" замінено відповідно словами "Держпромгірнагляд" та "Державний департамент промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 234 від 01.03.2006 }

1. Це Положення визначає порядок проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво (реконструкцію, технічне переоснащення) виробничих об'єктів, впровадження нових технологій, виготовлення засобів виробництва, засобів колективного та індивідуального захисту на відповідність їх нормативним актам про охорону праці (далі експертиза проектної документації з питань охорони праці).

2. Основними завданнями експертизи проектної документації з питань охорони праці є:

визначення достатності та якості проектних рішень щодо забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці;

виявлення відхилень від вимог нормативних актів про охорону праці.

3. Експертиза проектної документації з питань охорони праці провадиться в обов'язковому порядку щодо всіх проектів на будівництво та реконструкцію виробничих об'єктів і виготовлення засобів виробництва незалежно від форм власності та джерел фінансування.

Експертиза проектної документації з питань охорони праці на будівництво (реконструкцію, технічне переоснащення) виробничих об'єктів є складовою частиною комплексної державної експертизи інвестиційних програм і проектів будівництва. ( Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 57 ( 57-99-п ) від 18.01.99 )

4. Експертизу проектної документації з питань охорони праці проводять експертно-технічні центри Держпромгірнагляду з урахуванням висновків органів і закладів санітарно-епідеміологічної служби МОЗ, органів державного пожежного нагляду управління пожежної охорони МВС, Держатомнагляду (на підконтрольних об'єктах).

( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 57 ( 57-99-п ) від 18.01.99 )

5. Для одержання експертного висновку на відповідність проектної документації з питань охорони праці власник проекту або уповноважений ним орган укладає договір щодо проектів:

на будівництво (реконструкцію, технічне переоснащення) - з відповідною службою Укрінвестекспертизи, яка залучає на договірних засадах експертно-технічні центри Держпромгірнагляду;

на впровадження нових технологій, виготовлення засобів виробництва, колективного та індивідуального захисту - безпосередньо з експертно-технічними центрами Держпромгірнагляду з поданням заяви і загальної пояснювальної записки до проекту.

( Пункт 5 в редакції Постанови КМ N 57 ( 57-99-п ) від 18.01.99 )

6. Вартість робіт, пов'язаних з проведенням експертизи проектної документації з питань охорони праці крім пов'язаних з будівництвом (реконструкцією, технічним переоснащенням) визначається згідно з тарифами, затвердженими Держпромгірнаглядом за погодженням з Мінекономіки та Мінфіном. Сума оплати надходить за рахунок органу, що здійснює експертизу.

( Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 57 ( 57-99-п ) від 18.01.99 )

Вартість робіт, пов'язаних з проведенням експертизи проектної документації з питань охорони праці на будівництво

Посада керівника органу

Держпромгірнагляду ______________ _________________ (підпис) (прізвище та ініціали)

МП