ДНАОП 0.00-5.10-96. Типовая инструкция для операторов (машинистов) паровых и водогрейных котлов


Государственный нормативный акт об охране труда

УТВЕРЖДЕНО

Приказ Госнадзорохрантруда

30.04.96 № 74

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Министерство юстиции Украины

05.06.96 № 267/1292

НПАОП 00.0–5.10–96

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ДЛЯ ОПЕРАТОРОВ (МАШИНИСТОВ)

ПАРОВЫХ И ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ

Про затвердження Змін до типових інструкцій деяких професій

Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого наглядувід 1 жовтня 2007 року N 232

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2007 р. за N 1207/14474

З метою приведення нормативно-правових актів з охорони праці у відповідність до вимог законодавства та відповідно до Положення про Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2006 N 1640, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

Зміни до Типової інструкції для інженерно-технічних працівників, які здійснюють нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів, затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 20.10.94 N 107, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 13.03.95 за N 58/594, що додаються.

Зміни до Типової інструкції для осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами, затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 20.10.94 N 107, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 13.03.95 за N 60/596, що додаються.

Зміни до Типової інструкції для осіб, відповідальних за утримання вантажопідіймальних кранів в справному стані, затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 20.10.94 N 107, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 13.03.95 за N 59/595, що додаються.

Зміни до Типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) стрілових самохідних (автомобільних, гусеничних, залізничних, пневмоколісних) кранів, затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 25.09.95 N 135, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 10.10.95 за N 371/907, що додаються.

Зміни до Типової інструкції з безпечного ведення робіт для стропальників (зачіплювачів), які обслуговують вантажопідіймальні крани, затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 25.09.95 N 135, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 10.10.95 за N 372/908, що додаються.

Зміни до Типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) баштових кранів, затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 14.11.95 N 175, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 27.11.95 за N 425/961, що додаються.

Зміни до Типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) портальних кранів, затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.01.96 N 13, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 12.02.96 за N 63/1088, що додаються.

Зміни до Типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) кранів мостового типу (мостових, козлових, напівкозлових), затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 20.03.96 N 45, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 26.03.96 за N 143/1168, що додаються.

Зміни до Типової інструкції для операторів (машиністів) парових та водогрійних котлів, затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 30.04.96 N 74, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 05.06.96 за N 267/1292, що додаються.

2. Начальнику управління організації державного нагляду в металургії, машинобудуванні, енергетиці, будівництві та котлонагляду Іванченку В. І. відповідно до визначеного порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного забезпечення Прохорову В. В. ужити заходів щодо включення зазначеного наказу до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.

4. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та спецроботи Кравцю В. Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах масової інформації.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Дєньгіна А. П.

 Т. в. о. Голови Держгірпромнагляду Г. Суслов 

ЗАТВЕРДЖЕНОнаказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого наглядувід 1 жовтня 2007 р. N 232

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2007 р. за N 1208/14475 

Зміни до Типової інструкції для операторів (машиністів) парових та водогрійних котлів, затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 30.04.96 N 74, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 05.06.96 за N 267/1292

1. Пункт 1.2 Типової інструкції після слів "котлів даного типу" доповнити словами та цифрами "та пройшли навчання та інструктажі з охорони праці відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 N 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за N 231/10511".

2. У абзаці десятому пункту 1.6 Типової інструкції слова та цифри "Правилами безпеки в газовому господарстві, затвердженими наказом Держпроматомнагляду СРСР від 26.10.94 р. N 3" замінити словами та цифрами "Правилами безпеки систем газопостачання України, затвердженими наказом Держнаглядохоронпраці від 01.10.97 N 254, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 15.05.98 за N 318/2758".

 Начальник управління організації державного нагляду у металургії, машинобудуванні, енергетиці, будівництві та котлонагляду В. І. Іванченко  

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ДЛЯ ОПЕРАТОРОВ (МАШИНИСТОВ)

ПАРОВЫХ И ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая Типовая инструкция разработана на основе Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов (далее Правила), утвержденных приказом Госнадзорохрантруда Украины от 26 мая 1994 года № 51, распространяется на все ведомства, предприятия, организации Украины независимо от их ведомственной (отраслевой) принадлежности и частных лиц, которые являются владельцами котлов, определяет права и обязанности операторов (машинистов) (далее операторов) паровых и водогрейных котлов (далее котлов), а также устанавливает порядок безопасного их обслуживания.

1.2. Для управления и обслуживания котлов, экономайзеров, трубопроводов и вспомогательного оборудования (питательных насосов, установок золоудаления и т. д.) владелец обязан назначить операторов, имеющих удостоверение на право обслуживания котлов данного типа.

1.3. На основании настоящей инструкции с учетом местных условий эксплуатации владельцем должна быть разработана и утверждена в установленном порядке производственная инструкция.

1.4. Во время работы оператор должен иметь при себе удостоверение на право обслуживания котлов.

1.5. Персонал котельной должен четко знать и выполнять все требования, изложенные в производственной инструкции.

1.6. К обслуживанию котлов могут быть допущены лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, с целью определения их физического состояния и соответствия требованиям, предъявляемым к этой профессии.

Непериодическая проверка знаний операторов котлов проводится не реже 1 раза в 12 месяцев.

Внеочередные проверки знаний у них проводятся:

а) при переходе на другое предприятие;

б) в случае перевода на обслуживание котлов другого типа;

в) при переводе обслуживаемых котлов на другой вид топлива;

г) при перерыве в работе более 6 месяцев;

д) по решению администрации или по требованию инспектора Госнадзорохрантруда.

Комиссия по проверке знаний назначается приказом по предприятию, участие в ее работе инспектора Госнадзорохрантруда не обязательно.

При переводе персонала на обслуживание котлов, работающих на газообразном топливе, должна быть проведена дополнительная проверка знаний в порядке, установленном «Правилами безопасности в газовом хозяйстве», утвержденными приказом Госпроматомнадзора СССР от 26.10.94 № 3.

При перерыве в работе по специальности более 12 месяцев операторы котлов проходят проверку знаний в комиссии предприятия и в случае удовлетворительных результатов проверки допускаются к стажировке для восстановления необходимых навыков по программе, утвержденной администрацией предприятия (владельцем котла).

1.7. Если котлы обслуживаются в смене несколькими операторами, то они должны непосредственно подчиняться и выполнять указания старшего оператора, назначенного администрацией предприятия, руководством цеха, участка.

1.8. Прием смены и ее сдача должны производиться с соблюдением требований Правил внутреннего распорядка.

1.9. При приеме смены оператор (старший оператор) обязан ознакомиться с записями в сменном журнале и совместно с оператором (старшим оператором), сдающим смену, проверить исправность работающих котлов и относящегося к ним оборудования, приборов и средств защиты: экономайзеров, бойлеров, деаэраторов, сепараторов непрерывной продувки предохранительных клапанов, водоуказательных приборов, автоматических сигнализаторов предельно допустимых уровней воды, манометров,

2.6.2. Причины аварийной остановки котла записать в сменном журнале.

2.6.3. При появлении течи в заклепочных швах или в местах вальцовки труб, свищей на трубах поверхностей нагрева котла, а также при других повреждениях и неисправностях котла, арматуры, не требующих немедленной остановки котла, срочно сообщить об этом администрации и сделать запись в сменном журнале.

2.6.4. При аварийной остановке котла оператор должен:

а) прекратить подачу топлива и воздуха, резко ослабить тягу;

б) как можно быстрее удалить горящее топливо из топки; в исключительных случаях, при необходимости, горящее топливо залить водой, наблюдая за тем, чтобы струя воды не попадала на стенки котла и обмуровки;

в) после прекращения горения в топке открыть на некоторое время дымовую заслонку, а в ручных топках — топочные дверцы;

г) отключить котел от главного паропровода;

д) выпускать пар через приподнятые предохранительные клапаны или аварийный выхлопной вентиль в п. 2.6.1.

2.6.5. При остановке котла из-за загорания сажи или уноса топлива в экономайзере, пароперегревателе или газоходах немедленно прекратить подачу топлива и воздуха в топку, прекратить тягу, остановив дымососы и дутьевые вентиляторы, и полностью перекрыть воздушные и газовые заслонки. Если возможно, заполнить газоход паром и после прекращения горения провентилировать топку.

2.6.6. При пожаре в котельной с котлами, работающими на газообразном топливе, немедленно отключить газопровод котельной с помощью задвижки, установленной вне помещения котельной.

Аварийная остановка котлов на тепловых электростанциях должна осуществляться в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденных Министерством энергетики и электрификации СССР 20.02.89.

2.7. При выполнении ремонтных работ оператор должен:

2.7.1. До начала проведения каких-либо работ внутри котла, соединенного с другими работающими котлами общими трубопроводами (паропровод, питательные, дренажные, спускные линии и т.п.), а также перед осмотром или ремонтом элементов, работающих под давлением, отключить котел от всех трубопроводов заглушками.

При этом допускается отключение котлов с давлением свыше 39 кгс/см2 двумя запорными органами, если между ними имеется дренажное устройство с диаметром условного прохода не менее 32 мм, имеющее прямое соединение с атмосферой. В этом случае приводы запорных органов, а также вентилей открытых дренажей запереть на замок так, чтобы исключалась возможность ослабления плотности их при запертом замке. Ключ от замка должен храниться у лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов (начальника котельной). При работе на газовом, жидком и пылевидном топливе котел надежно разобщить с общим топливопроводом.

2.7.2. Открывание люков и лючков, а также ремонт элементов котлов производить только при полном отсутствии давления. Перед открыванием люков и лючков, расположенных в пределах водяного пространства, воду из элементов котлов и экономайзеров удалить.

2.7.3. Выполнение работ внутри топок и газоходов котла производить только при температуре 50—60 оС по письменному разрешению (наряду-допуску) лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов (начальника котельной) после соответствующей проверки места работы. Пребывание внутри котла или газохода при этих температурах не должно превышать 20 мин.

2.7.4. Перед началом работы топку и газоходы хорошо провентилировать, осветить и надежно защитить от возможного проникновения газов и пыли из газоходов работающих котлов. При этом чистота воздуха в топке и газоходах должна соответствовать требованиям санитарных норм.

При работе на газообразном или пылевидном топливе необходимо также надежно отключить котел заглушкой от общего газо- или пылепровода. Чистота воздуха в топке или газоходах должна быть подтверждена анализом.

2.7.5. На вентилях, задвижках и заслонках при отключении участков трубопроводов и газоходов, а также на пусковых устройствах дымососов, дутьевых вентиляторов и питателях топлива вывесить плакаты: «Не включать, работают люди». При этом у пусковых устройств дымососов, дутьевых вентиляторов и питателей топлива снять плавкие вставки. Установку и снятие заглушек производить по наряду-допуску.

2.7.6. При работе в котле, на его площадках и в газоходах для электроосвещения применять напряжение не выше 12 в.

2.7.7. Перед закрытием люков и лазов проверить, нет ли внутри котла людей или посторонних предметов, а также наличие исправности устройств, устанавливаемых внутри котла.