ДНАОП 0.00-5.14-93. Інструкція про порядок технічного розслідування і обліку випадків втрат вибухових матеріалів на підприємствах, в організаціях та об’єктах, розташованих на території України


ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Голови Держнагляд-

охоронпраці України

(Наказ від 14.09.93 р. N 85)

 

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок технічного розслідування

і обліку випадків втрат вибухових матеріалів

на підприємствах, в організаціях та об'єктах,

розташованих на території України

 

Обов'язкова для всіх міністерств,

відомств, підприємств, організацій,

юридичних та фізичних осіб

 

Київ

 

 

Дата введення " 1 " липня 1994 р.

 

1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Ця інструкція поширюється на розслідування і облік випадків втрат промислових вибухових матеріалів на всіх підприємствах, в установах та об'єктах, розташованих на територі України.

Інструкція встановлює порядок технічного розслідування і обліку випадків втрат промислових вибухових матеріалів.

Вимоги даної інструкції обов'язкові для виканання посадовими особами і працівниками підприємств, організацій та установ (незалежно від форм власності), зв'язаних з виготовленням, перевозкою, зберіганням, використанням і обліком вибухових матеріалів, а також об'єднань, корпорацій, концернів, асоціацій, міністерств та відомств. Вимоги цієї інструкції підлягають виконанню і працівниками відповідних проектних і науково-дослідних організацій.

 

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Розслідуванню підлягають всі випадки втрат (розкрадання, розкидання, втрачення) вибухових матеріалів, які сталися на підприємствах, в організаціях і на об'єктах України.

2.2. Розслідування має на меті встановити обставини і причини втрат вибухових матеріалів, виявити допущені порушення встановленого порядку зберігання, обліку, охорони, транспортування і використання ВМ, а також визначити винних осіб і заходи по запобіганню подібним випадкам.

2.3. Кожен випадок втрати ВМ повинен бути зареєстрований на підприємстві і в органах держнаглядохоронпраці (інспекції, управлінні, Комітеті) в спеціальному журналі відповідно до додатка 1.

 

3. ТЕХНІЧНЕ РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ОБЛІК ВИПАДКІВ ВТРАТ ВМ

3.1. Керівник підприємства, організації про випадок втрати ВМ повинен негайно повідомити органам держнаглядохоронпраці, внутрішніх справ, прокуратури, служби безпеки, а також вищестоящій господарчій організації. Керівники підприємств, які не повідомили про випадок втрати ВМ, несуть відповідальність, як за приховування нещасного випадку.

3.2. Керівник підприємства (технічний керівник робіт) зобов'язаний прийняти заходи по забезпеченню збереження документів і предметів, зв'язаних з фактом втрати вибухових матеріалів і, до прибуття комісії, припинити на місці випадку всі роботи, крім зв'язаних з попередженням можливих дальших втрат ВМ, рятуванням людей і ліквідацією аварії, а також вжити заходи для розшукування втрачених ВМ.

3.3. Всі випадки втрат ВМ розслідує комісія, у склад якої входять представники органів держнаглядохоронпраці (голова комісії, підприємства і вищестоящої господарчої організації. Представник місцевого органу внутрішніх справ включається в склад комісії по узгодженню.

Склад комісії призначається наказом (розпорядженням) територіального управління держнаглядохоронпраці по узгодженню з керівниками організацій (підприємств), які направляють своїх представників для участі в розслідуванні.

В окремих випадках, за узгодженням з територіальним управлінням держнаглядохоронпраці, розслідування обставин і причин втрати ВМ може бути доручено адміністрації підприємства.

3.4. Склад комісії по технічному розслідуванню причин та умов втрати вибухових матеріалів, які привели до надзвичайної події, визначається Державним комітетом України по нагляду за охороною праці і відповіним міністерством та відомством, за узгодженням з Міністерством внутрішніх справ України.

Примітки: 1. В особливих випадках комісії по технічному розслідуванню втрат ВМ утворюються по вказівці Кабінету Міністрів України.

2. Розслідування нещасних випадків, зв'язаних з втратами ВМ, повинні здійснюватися у відповідності з "Положенням про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах та організаціях", з врахуванням вимог даної інструкції.

3.5. Представники органів держнаглядохоронпраці мають право, в разі необхідності, самостійно проводити технічне розслідування обставин та причин випадків втрат ВМ і по результатах розслідування приймати рішення, керуючись Положенням про Держнаглядохоронпраці України.

3.6. До з'ясування обставин втрати вибухових матеріалів і прийняття заходів по усуненню його причин, відповідним органом держнаглядохоронпраці у підприємств може бути вилучено дозвіл на право проведення підривних робіт (робіт з вибуховими матеріалами).

3.7. Комісія по технічному розслідуванню випадку втрати ВМ після прибуття на місце зобов'язана розпочати розслідування і в десятиденний термін скласти акт по формі відповідно до додатка 2.

3.8. За вимогою комісії адміністрація підприємства зобов'язана:

- в разі необхідності запросити для участі в розслідуванні фахівців для утворення експертної комісії;

- провести технічні розрахунки, лабораторні дослідження, випробування та інші необхідні роботи;

- надати транспорт, засоби зв'язку і робоче приміщення, необхідні для розслідування;

- забезпечити друкування і розмноження необхідних матеріалів.

Витрати на проведення технічних розрахунків, лабораторних досліджень, випробувань та інших робіт, які проводяться запрошеними фахівцями, оплачує підприємство, де стався випадок втрати ВМ.

3.9. Члени комісії мають право під час розслідування одержувати письмові і усні пояснення від керівників підприємства, його структурних підрозділів, очевидців та інших осіб.

3.10. Кожне письмове пояснення підписується особою, яка його дає, а протокол опитування, крім опитуваної особи, підписується також членом комісії, який склав цей протокол.

3.11. Експертна комісія, при необхідності, утворюється розпорядженням голови комісії по розслідуванню випадку втрат ВМ.

Питання, які потребують експертної оцінки та матеріали з висновками експертної комісії оформляються письмово.

Розкидання ВМ

будь-яке розміщення вибухових матеріалів в місцях, які не відповідають встановленному по рядку їх зберігання та використання

Втрачення ВМ

загублення вибухових матеріалів внаслідок по рушення порядку їх зберігання, транспортуван ня, доставки, використання та обліку при відсутності данних, що вказують на розкрадання

Втрата ВМ

термін узагальнюючий, який охоплює розкрадан ня, розкидання та втрачення вибухових ма теріалів

Технічне розслідування

розслідування, яке на відміну від карного, має розслідування на меті встановити обставини та причини втрат ... ВМ і розробити заходи по запобіганню подібним випадкам