Лист від 10.01.2003 № 30-34-356 Щодо надання роз’яснення стосовно права працівників державних проектних, проектно-конструкторських, пошукових та інших установ і організацій, які брали участь у розробленні проектної документації на різних її стадіях,


Враховуючи численні запити, що надходять до Держбуду з приводу пенсійного забезпечення працівників, що займаються проектною діяльністю, Комітет звернувся з відповідним запитом до Міністерства юстиції України, Міністерства освіти і наукиУкраїни та Міністерства праці та соціальної політики України.

Наводимо текст відповіді Мін’юсту України

Лист Мін’юсту України від 10.01.2003 № 30-34-356

Щодо надання роз’яснення

У Міністерстві юстиції України розглянуто лист від 06.12.2002 № 5/4-395 щодо надання роз’яснення стосовно права працівників державних проектних, проектно-конструкторських, пошукових та інших установ і організацій, які брали участь у розробленні проектної документації на різних її стадіях, на призначення їм пенсій згідно із Законом України „Про наукову і науково-технічну діяльність”.

Частиною другою статті 19 Конституції України встановлено, що органи державної влади, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України та законами України.

Відповідно до Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 30.12.97 № 1396/97, Мін’юст не наділений правом тлумачення та надання роз’яснення чинного законодавства України з порушеного Вами питання.

Враховуючи наведене, в межах повноважень Міністерства юстиції України повідомляється.

Офіційне тлумачення законів України дає Конституційний Суд України (статті 147 та 150 Конституції України).

Згідно з абзацами другим, третім, дев’ятим та одинадцятим статті 1 Закону України „Про наукову і науково-технічну діяльність” наукова діяльність – інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання і використання нових знань. Основними її формами є фундаментальні та прикладні наукові дослідження;

науково-технічна діяльність – інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання і використання нових знань у всіх галузях техніки і технологій. Її основними формами (видами) є науково-дослідні, дослідно-конструкторські, проектно-конструкторські, технологічні, пошукові та проектно-пошукові роботи, виготовлення дослідних зразків або партій науково-технічної продукції, а також інші роботи, пов’язані з доведенням наукових і науково-технічних знань до стадії практичного їх використання;

науковий працівник – вчений, який за основним місцем роботи та відповідно до трудового договору (контракту) професійно займається науковою, науково-технічною, науково-організаційною або науково-педагогічною діяльністю та має відповідну кваліфікацію незалежно від наявності наукового ступеня або вченого звання, підтверджену результатами атестації;

науково-дослідна (науково-технічна) установа (далі – наукова установа) – юридична особа незалежно від форми власності, що створена в установленому законодавством порядку, для якої наукова або науково-технічна діяльність є основною і становить понад 70 відсотків загального річного обсягу виконаних робіт.

Відповідно до частини третьої статті 24 вищезгаданого Закону постановою Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2001 р. № 1571 затверджено Перелік посад наукових (науково-педагогічних) працівників державних підприємств, установ, організацій, перебування на яких дає право на призначення пенсій та виплати грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до статті 24 Закону України „Про наукову і науково-технічну діяльність”.

Згідно з пунктом 2 зазначеного Переліку до наукових установ і організацій належать науково-дослідні, дослідні, проектні, пошукові, проектно-конструкторські, технологічні, проектно-технологічні, конструкторські організації, науково-технічні центри, науково-технічні комплекси, науково-виробничі об’єднання, інші наукові установи, організації.

Одночасно інформуємо, що центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику, зокрема, у сфері пенсійного забезпечення, є Міністерство праці та соціальної політики України, що діє відповідно до Положення про нього, затвердженого Указом Президента України від 30.08.00 № 1035.

Відповідно до підпункту 36 пункту 4 зазначеного Положення Міністерство праці та соціальної політики України відповідно до покладених на нього завдань, зокрема, проводить інформаційно-роз’яснювальну, консультаційну роботу з питань, що входять в його компетенцію.

Головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики, зокрема, у сфері наукової, науково-технічної діяльності, є Міністерство освіти і науки України, яке діє відповідно до Положення про нього, затвердженого Указом Президента України від 7 червня 2000 року № 773/2000.

В.о. Державного секретаря

Л. Горбунова

__________________

Надруковано:

Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України.

“Інформаційний бюлетень”, №2, лютий, 2003 р., К.: “Укрархбудінформ”