ВБН Д.2.2-218-045.1-2004. БН Д.2.2-218-045.1-2004. Ведомственные ресурсные элементные сметные нормы. Содержание автомобильных дорог и мостов


УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ

УКРАЇНИ "УКРАВТОДОР"

УКРАЇНСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ВИРОБНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРДОРТЕХНОЛОГІЯ"

ВІДОМЧІ РЕСУРСНІ ЕЛЕМЕНТНІ КОШТОРИСНІ НОРМИ

Утримання автомобільних доріг та мостів

ВБН Д.2.2-218-045.1-2004

ДиректорГ.С. Мельничук

Головний інженерГ.П.Жучко

Начальник відділуІ.П.Овсієнко

Київ 2004

ПЕРЕДМОВА

1. РОЗРОБЛЕНО

Державним виробничо-технологічним підприємством "Укрдортехнологія"

Директор Г.С. Мельничук

Головний інженер Г.П.Жучко

Виконавці:

І.П. Овсієнко, В.А. Карпенко, О.В. Сєріков

Л.М. Паламаренко, Л.Г. Матюшина

ВНЕСЕНО

Управління автомобільних доріг, Науково-технічним управлінням Державної корпорації "Укравтодор"

2. 3АТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ

Наказом Міністерства Транспорту України від 28 травня 2001 р. № 325

Наказом Української державної корпорації "Укравтодор" від 26 квітня 2001 р. № 99

Відомчі будівельні норми

Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми на утримання автомобільних доріг і мостів

ВБН Д.2.2-218-045.1-2004

1. Загальні положення

1.1Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми на утримання автомобільнихдоріг і мостів розроблено на виконання доручення Кабінету Міністрів України від22.03.99 № 24132/31 щодо впровадження положень концепції однорівневої систе-ми ціноутворення для визначення вартості утримання автомобільних доріг і мостіву поточних цінах на матеріально-технічні і трудові ресурси.

1.2Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми призначені:

для визначення складу і потреби в ресурсах (витрати труда робітників, зайнятих на утриманні автомобільних доріг і мостів, робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів, будівельних матеріалів, виробів і конструкцій), необхідних при здійсненні утримання автомобільних доріг і мостів.

Отримані на підставі ресурсних елементних кошторисних норм дані про склад і обсяги ресурсів можуть бути використані для визначення тривалості робіт, складання технологічної документації, одиничних розцінок і визначення норм витрати і списання матеріалів.

1.3Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми відбивають середньо-галузевий рівень витрати ресурсів на прийняту будівельну техніку, технологію таорганізацію виконання робіт і можуть використовуватися усіма замовниками іпідрядниками, незалежно від форми власності.

 1. Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми враховують специфічні умо-ви виконання робіт (організація робочих місць, розосередженість обсягів робіт,обмежені можливості застосування високопродуктивних засобів механізції, під-вищене використання ручної праці при виконанні робіт і транспортуванні матеріа-лів у робочій зоні, тощо).
 2. Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми на утримання автомобільнихдоріг і мостів є обов'язковими для робіт, що здійснюються за рахунок бюджетнихкоштів або коштів підприємств, установ і організації державної власності. Приздійсненні утримання за рахунок інших джерел фінансування їх застосуванняобумовлюється контрактом.

1.6Порядок розроблення, викладання та оформлення відомчих елементних ко-шторисних норм відповідають вимогам ДСТУ 1.5-93 (Державна система стандар-тизації України) та ДБН А.1.1-2- 93 "Порядок розробки вимоги до побудови, викладута оформлення нормативних документів".

1.7Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми розроблено в складі восьмизбірників, найменування і порядкові номери яких наведено нижче:

 1. Земляне полотно
 2. Дорожній одяг
 3. Безпека руху
 4. Зимове утримання доріг
 5. Озеленення
 6. Штучні споруди (мости і труби)
 7. Обстановка доріг8. Навантажувально-розвантажувальні роботи

1.8Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми об'єднано в групи. Опис скла-ду робіт і одиниця виміру наведено для групи в цілому. Номер зашифровано трьо-ма числами через тире, де :

перше число - номер збірника відомчих ресурсних елементних кошторисних норм;

друге число - номер групи, до якої включено норму;

третє число - номер групи.

Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми містять таки показники: - витрати труда робітників, зайнятих на роботах, люд-год.; - середній розряд робіт, визначений для ланки робітників, зайнятих на роботах; - витрати труда машиністів, люд-год.;

- час експлуатації та перелік будівельних машин, механіхмів, механізованого виробничого знаряддя (механізованого інструменту), маш-год.; - норми витрат матеріалів, виробів і конструкцій у фізичних одиницях виміру.

1.9 Норми витрат труда робітників, зайнятих на роботах, машиністів і часу експлуатації будівельних машин у відомчих ресурсних елементних кошторисних нормах на утримання, автомобільних доріг визначено на підставі діючих технологій виробництва і технологічних карт виробничих процесів з урахуванням додаткових витрат труда робітників, зайнятих на роботах по утриманню автомобільних доріг, ненормовані роботи (розосередженість обсягів робіт, багаторазова організація робочих місць, додаткові переходи в процесі труда, багаторазова заміна інструментів і пристосувань, підвищене використання ручної праці при виконанні робіт і транспортуванні матеріалів у робочій зоні, обмежені можливості застосування високопродуктивних засобів механізації тощо), пов'язані з організацією нормативного комплексного процесу.

 1. Норми витрати матеріальних ресурсів визначено на підставі загальних виро-бничих норм витрати матеріалів, технологічних карт та іншої технологічної доку-ментації, а також з урахуванням мінімальних норм втрат і відходів матеріалів.
 2. Опис складу робіт, передбачених нормами, містить перелік основних проце-сів виконання робіт. Виконання дрібних, допоміжних і супутніх операцій нормамивраховано, але в описі складу робіт їх, як правило, не згадано.
 3. Нормами враховано роботи з розвантаження будівельних матеріалів, виробіві конструкцій на приоб'єктному складі, витрати на транспортування матеріалів,виробів і конструкцій від приоб'єктного складу до місця установки (укладки) абомонтажу (внутрішньобудівельний транспорт), а також витрати на транспортуванняматеріалів і сміття, одержуваних у процесі виконання робіт, до місця, їх складу-вання на будівельному майданчику.

 1. Норми не враховують вивезення будівельного сміття.
 2. Нормами передбачено виконання робіт з використанням готових розчинів ібетонних сумішей, за винятком випадків, обговорених у технічній частині абоописах складу робіт.
 3. Час використання механізованого виробничого інструменту включено в но-рми трудовитрат робітників, зайнятих на роботах, і наведено в нормах збірниківдовідково (в дужках). Амортизаційні відрахування, витрати на їх ремонт і перемі-щення враховуються у складі накладних витрат.

Час експлуатації механізованого виробничого інструменту використовується для визначення витрат енергоносіїв, вартість яких включається до складу прямих витрат на матеріальні ресурси.

 1. Норми на окремі види робіт і конструкції, не охоплені збірниками, слід роз-робляти додатково і затверджувати в складі проекту (робочого проекту) у встанов-леному порядку.
 2. На підставі потреби в матеріально-технічних і трудових ресурсах, визначе-ної за відомчими ресурсними елементними кошторисними нормами, і вартості ре-сурсів у поточних цінах обчислюються прямі витрати.

Правила визначення прямих витрат за складовими, накладних витрат, кошторисного прибутку та інших витрат наведені в ВБН Д.1.1-218-1-2001.

Відомчі будівельні норми

Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми на утримання автомобільних доріг і мостів

ВБН Д.2.2-218-045.1-2004

І. Технічна частина

(до збірників з 1 по 8)

1.1 Галузь застосування

Цей збірник містить ресурсні елементні кошторисні норми на утримання автомобільних доріг і мостів, необхідні для визначення потреби в ресурсах при виконанні робіт по утриманню автомобільних доріг загального користування і мостів.

1.2 Загальні вказівки

1.2.1Цими нормами враховано роботи по утриманню автомобільних доріг загального користування, роботи, що виконуються при утриманні мостів та інших споруд, роботи до догляду за покриттям проїзної частини доріг, роботи по благоустрою та озелененню автомобільних доріг.

 1. Роботи, що виконуються з порушенням вимог технічних умов, вважаються браком.
 2. Доставка до місця робіт цементо-грунтових сумішей, чорних кам'яних матеріалів та протиожеледних матеріалів нормами не врахована. Витрати на виконання цих робіт слід перебачити додатково.
 3. Доставка води урахована нормами на середню відстань . При відстані більшій на кожний кілометр доставки додавати до норм машино-годин поливально-мийних машин 2,8 маш.-год.

1.2.5При проведенні робіт на одній половині проїжджої частини дороги при систематичному русі транспорту по другій, до норм витрат праці робітників, машинстів, часу експлуатації будівельних машин і механізмів застосовується коефіцієнт 1,2.

1.2.6При виконанні робіт в охоронних зонах діючих повітряних ліній електропередачі високої напруг до витрат труда робітників-будівельників та експлуатації машин застосовується коефіцієнт 1,2.

 1. Плата за пробіг автомобілів до місця виконання робіт (від автотранспортного підприємства до пункту першого навантаження) або повернення їх після закінчення робіт (від пункту останнього розвантаження до автотранспортного підприємства) враховується додатково у випадку, коли обидва пункти (першого навантаження та останнього розвантаження) знаходяться за межею населеного пункту, в якому розташоване автотранспортне підприємство. При цьому оплачується пробіг.
 2. Перехід робітників від одного місця робіт до іншого місця робіт нормами не передбачено. На перехід робітників приймати 0,24 люд.-год. на переходу.

2 НОРМИ

Збірник 1 Земляне полотно

Група 16 Прочищення водовідвідних канав вручну для відведення води з узбіч

Склад робіт:Прибирання сторонніх предметів. Розпушування грунту. Зрізування укосів канавок. Викидання грунту. Розрівнювання викинутого грунту на обрізі.

Вимірник: канави

Шифр

Найменування ресурсу

Одиниця

1-16-1

ресурсу

виміру

1

2

3

4

1

Витрати труда робітників-будівельників

люд.-год.

0,92

2

Середній розряд робіт

2

Група 36 Очищення проїжджої частини доріг біля бордюрних каменів від нанесеного грунту вручну з використанням навантажувача Т-156 і трактора МТЗ-80 з причепом

Склад робіт: Установлення та переставлення огороджуючих знаків. Очищення проїжджої частини від нанесеного грунту біля бордюрних каменів Завантаження нанесеного грунту в кузов трактора.

Вимірник: очищення

Шифр ресурсу

Найменування ресурсу

Одиниця виміру

1-36-1

1

2

3

4

1

Витрати труда робітників-будівельників

люд.-год.

0,31

2

Середній розряд

1,0

3

Витрати труда машиністів

люд.-год.

0,62

Машини та механізми

203-1811

Навантажувачі одноковшові пневмоколісні ва-

маш.-год.

0,31

нтажопідйомністю 2 т

201-0410

Трактори пневмоколісні потужністю 59 кВт

маш.-год.

0,31

[80 к. с.]

Збірник 2 Дорожній одяг

Група 23 Очищення вручну щебеневого, гравійного покриття і бруківки від грязі при товщині шару до

Склад робіт:

Очищення основи від пилу і грязі перед укладанням асфальтобетонної суміші скребачками або лопатами. Підмітання основи мітлами і волосяними щітками.

Вимірник:

очищеної основи

Шифр ресурсу

Найменування ресурсу

Одиниця виміру

2-23-1

1

2

3

4

1

2

Витрати труда робітників-будівельників Середній розряд робіт

люд.-год.

3,16 1,0

Група 55 Очищення проїзної частини доріг біля бордюрів вручну від нанесеного грунту

Склад робіт:Установка та перестановка огороджуючих знаків. Очищення проїзної частини від нанесеного грунту біля бордюрів. Завантаження нанесеного грунту в кузов автомобіля.

Вимірник: очищення

Шифр ресурсу

Найменування ресурсу

Одиниця виміру

2-55-1

1

2

3

4

1

2

Витрати труда робітників-будівельників Середній розряд робіт

люд.-год.

0,47 2,0