ДСТУ ISO 9000-2001. Системи управління якістюосновні положення та словник


 

ДСТУ ISO 9000-2001

(Видано ISO в 2000)

 

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

 

 

 

 

СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА СЛОВНИК

 

(ISO 9000:2000, IDT)

 

 

 

 

 

 

 

Київ

ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ

2001

 

ПЕРЕДМОВА

 

1.             ВНЕСЕНО Державним науково-дослідним інститутом метрології вимірювальних і управляючих систем (ДНДІ «Система») спільно з Технічним комітетом стандартизації «Управління якістю і забезпечення якості» (ТК93)

2.             НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держстандарту України від 27 червня 2001 p.№ 317

3.             Стандарт відповідає міжнародному стандарту ISO 9000:2000 Quality management systems – Fundamentals and vocabulary (Системи управління якістю. Основні положення та словник)

Ступінь відповідності – ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4.             НА ЗАМІНУ ДСТУ 3230-95

5.             ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ О. Герус; В. Горопацький; Л. Гудик; І. Єршова, канд. техн. наук; Т. Панат; В. Паракуда, канд. техн. наук; А. Сухенко (керівник розробки); Ю. Тройнін; Л. Шишкіна

 

ЗМІСТ

                                                                                                                                                           с.

Передмова до міжнародного стандарту ISO 9000:2000................................................. IV

Національний вступ................................................................................................................. V

Вступ............................................................................................................................................. VI

0.1 Загальні положення........................................................................................................... VI

0.2 Принципи управління якістю............................................................................................ VI

1 Сфера застосування............................................................................................................... 1

2 Основні положення систем управління якістю.......................................................... 1

2.1 Доцільність систем управління якістю.......................................................................... 1

2.2 Вимоги до систем управління якістю і вимоги до продукції..................................... 2

2.3 Підхід до систем управління якістю.............................................................................. 2

2.4 Процесний підхід............................................................................................................... 3

2.5 Політика і цілі у сфері якості.......................................................................................... 3

2.6 Роль найвищого керівництва в системі управління якістю......................................... 4

2.7 Документація...................................................................................................................... 5

2.8 Оцінювання систем управління якістю.......................................................................... 5

2.9 Постійне поліпшення........................................................................................................ 6

2.10 Роль статистичних методів............................................................................................ 7

2.11 Системи управління якістю та інші об’єкти системи управління............................ 7

2.12 Взаємозв’язок між системами управління якістю та моделямидосконалості.................................................................................................................... 7

3 Терміни та визначення........................................................................................................ 8

3.1 Терміни стосовно якості.................................................................................................. 8

3.2 Терміни стосовно управління........................................................................................... 9

3.3 Терміни стосовно організації........................................................................................... 10

3.4 Терміни стосовно процесів та продукції........................................................................ 11

3.5 Терміни стосовно характеристик..................................................................................... 12

3.6 Терміни стосовно відповідності..................................................................................... 13

3.7 Терміни стосовно документації...................................................................................... 14

3.8 Терміни стосовно перевірки............................................................................................ 15

3.9 Терміни стосовно аудиту.................................................................................................. 16

3.10 Терміни стосовно забезпечення якості вимірювання............................................... 17

 

Додаток А. Методологія, використана для розроблення словника...................... 18

Додаток Б. Перелік державних стандартів України, гармонізованих з

міжнародними стандартами.............................................................................................. 28

Бібліографія........................................................................................................................... 29

Абетковий покажчик українських термінів................................................................ 30

Абетковий покажчик англійських термінів................................................................ 32

 

ПЕРЕДМОВА ДО МІЖНАРОДНОГО СТАНДАРТУ ISO 9000:2000

 

ISO (Міжнародна організація з стандартизації) – це всесвітня федерація національних органів стандартизації (комітетів – членів ISO). Міжнародні стандарти розробляють, як правило, технічні комітети ISO. Кожний комітет-член, зацікавлений у предметній галузі діяльності, для якої було створено технічний комітет, має право бути представлений у цьому технічному комітеті. Міжнародні урядові та неурядові організації, які взаємодіють з ISO, також беруть участь у роботах. З усіх питань стандартизації у галузі електротехніки ISO тісно співпрацює з Міжнародною електротехнічною комісією (ІЕС).

Міжнародні стандарти готують згідно з правилами, викладеними у Директивах ISO/IEC, частина 3.

Прийняті технічними комітетами проекти міжнародних стандартів розсилають комітетам-членам на голосування. Опублікування їх як міжнародних стандартів вимагає ухвалення щонайменше 75 % комітетів-членів, що беруть участь у голосуванні.

Слід звернути увагу на те, що деякі елементи цього міжнародного стандарту можуть бути об’єктом патентних прав. ISO не несе відповідальності за ідентифікацію будь-якого чи всіх цих патентних прав.

Міжнародний стандарт ISO 9000 розроблено Технічним комітетом ISO/TC 176 «Управління якістю і забезпечення якості», Підкомітетом SC 1 «Поняття та термінологія».

Це друге видання скасовує та замінює ISO 8402:1994.

Додаток А до цього міжнародного стандарту – лише довідковий. Він містить схеми понять, які є графічним поданням відношень між термінами у конкретних понятійних полях, з систем управління якістю.

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

 

Цей державний стандарт є ідентичним перекладом міжнародного стандарту ISO 9000:2000 Quality management systems – Fundamentals and vocabulary.

Технічним комітетом, відповідальним за цей стандарт, є ТК 93 «Управління якістю і забезпечення якості».

Стандарт описує основні положення систем управління якістю та встановлює відповідну термінологію. Довідковий додаток А містить схеми понять, які е графічним відтворенням взаємозв’язків між термінами у спеціальних понятійних галузях, що стосуються систем управління якістю.

Цей стандарт замінює ДСТУ 3230-95 «Управління якістю та забезпечення якості. Терміни та визначення».

У стандарт внесено такі редакційні зміни:

а)    термін «міжнародний стандарт» замінено на «державний стандарт»;

б)    стандарт доповнено довідковим додатком Б, який містить перелік державних стандартів України, гармонізованих з міжнародними стандартами;

в)    стандарт доповнено абетковим покажчиком українських термінів.

Міжнародні документи ISO/TR 10017, ISO 3534-2, ISO 10006:1997, ІЕС 60050-191-1990, VIM:1993, ISO 10012, ISO 19011 не прийнято як національні стандарти в Україні, і чинні документи замість них відсутні, Копії цих міжнародних документів у разі потреби можна отримати в Національному фонді міжнародних документів.

ВСТУП

 

0.1 Загальні положення

Стандарти серії ISO 9000 розроблено для сприяння організаціям, незалежно від їх типу та чисельності працівників, у впровадженні та забезпеченні функціонування ефективних систем управління якістю.

ISO 9000 описує основні положення систем управління якістю і визначає термінологію для систем управління якістю.

ISO 9001 установлює вимоги до системи управління якістю, якщо організація потребує продемонструвати свою спроможність поставляти продукцію, що відповідає вимогам замовників і застосовних регламентів, а також прагне до підвищення задоволеності замовників.

ISO 9004 містить настанови щодо результативності та ефективності системи управління якістю. Метою цього стандарту є поліпшення показників діяльності організації, а також задоволення замовників та інших зацікавлених сторін.

ISO 19011 містить рекомендації щодо здійснення аудиту систем управління якістю і систем управління навколишнім середовищем.

Разом вони формують узгоджену серію стандартів на системи управління якістю, яка сприяє взаєморозумінню в національній та міжнародній торгівлі.

0.2 Принципи управління якістю

Для того щоб успішно керувати організацією і забезпечувати її функціонування, необхідно спрямовувати та контролювати її діяльність систематично і відкрито. Успіху можна досягти завдяки впровадженню та актуалізуванню певної системи управління, розробленої для постійного поліпшення показників діяльності, з урахуванням потреб усіх зацікавлених сторін. Управління організацією охоплює управління якістю поряд з іншими аспектами управління.

Встановлено вісім принципів управління якістю, які найвище керівництво може використовувати для поліпшення показників діяльності організації.

а)    Орієнтація на замовника

Організації залежать від своїх замовників і тому повинні розуміти поточні та майбутні потреби замовників, виконувати їхні вимоги і прагнути до перевищення їхніх очікувань.

б)    Лідерство

Керівники встановлюють єдність мети та напрямів діяльності організації, їм слід створювати та підтримувати таке внутрішнє середовище, в якому працівники можуть бути повністю залучені до виконання завдань, що стоять перед організацією.

в)    Залучення працівників

Працівники на всіх рівнях становлять основу організації, і їхнє повне залучення дає змогу використовувати їхні здібності на користь організації.

г)    Процесний підхід

Бажаного результату досягають ефективніше, якщо діяльністю та пов’язаними з нею ресурсами управляють як процесом.

д)    Системний підхід до управління

Ідентифікування, розуміння та управління взаємопов’язаними процесами як системою сприяє організації у результативнішому та ефективнішому досягненні її цілей.

е)    Постійне поліпшення

Постійне поліпшення діяльності організації в цілому слід вважати незмінною метою організації.

ж)   Прийняття рішень на підставі фактів

Ефективні рішення приймають на підставі аналізування даних та інформації.

й)    Взаємовигідні стосунки з постачальниками

Організація та її постачальники є взаємозалежними, і взаємовигідні стосунки підвищують спроможність обох сторін створювати цінності.

Ці вісім принципів управління якістю формують основу стандартів на системи управління якістю, які входять до стандартів серії ISO 9000.

 

ДСТУ ISO 9000-2001

 

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

 

СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА СЛОВНИК

 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕННИЯ КАЧЕСТВОМОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕННЯ И СЛОВАРЬ

 

QUALITY MANAGEMENT SYSTEMSFUNDAMENTALS AND VOCABULARY

 

 

Чинний від 2001-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей державний стандарт описує основні положення систем управління якістю, які є предметом стандартів серії ISO 9000, і визначає відповідні терміни. Дію цього державного стандарту поширюють на:

а)    організації, що прагнуть досягнути переваги завдяки впровадженню системи управління якістю;

б)    організації, що прагнуть отримати впевненість у тому, що їхні постачальники виконуватимуть їхні вимоги до продукції;

в)    замовників продукції;

г)    усі сторони, зацікавлені в єдиному розумінні термінології, яку використовують у сфері управління якістю (наприклад, постачальників, замовників, регламентувальні органи);

д)    усі сторони, внутрішні чи зовнішні стосовно організації, які здійснюють оцінювання або аудит системи управління якістю на відповідність вимогам ISO 9001 (наприклад, аудиторів, регламентувальні органи, органи з сертифікації);

е)    осіб, внутрішніх чи зовнішніх стосовно організації, які провадять консультування або підготовку з питань системи управління якістю, прийнятної для цієї організації;

ж)   розробників відповідних стандартів.

2 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

2.1 Доцільність систем управління якістю

Системи управління якістю можуть сприяти організаціям у підвищенні задоволеності замовників.

Замовники вимагають продукцію, характеристики якої задовольняють їхні потреби та очікування. Ці потреби та очікування оформлюють разом у вигляді технічних умов на продукцію і позначають як вимоги замовників. Вимоги замовників

можуть бути зазначені замовником у контракті або визначені безпосередньо організацією. У кожному з цих випадків саме замовник остаточно визначає прийнятність продукції. Зміна потреб та очікувань замовників, а також конкурентний тиск і технічний прогрес змушують організації постійно вдосконалювати свою продукцію та процеси.

Підхід, що базується на застосуванні систем управління якістю, спонукає організації аналізувати вимоги замовників, визначати процеси, які сприяють отриманню продукції, прийнятної для замовника, і забезпечувати постійний контроль цих процесів. Система управління якістю може бути основою для постійного поліпшення, яке дозволяє збільшити ймовірність підвищення задоволеності замовника та інших зацікавлених сторін. Вона дає організації та її замовникам упевненість у її спроможності поставляти продукцію, яка постійно відповідає вимогам.

2.2 Вимоги до систем управління якістю і вимоги до продукції

У стандартах серії ISO 9000 розмежовують вимоги до систем управління якістю і вимоги до продукції.