ДСТУ 4522:2006. Жито. технічні умови


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЖИТО. ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ДСТУ-4522:2006

ІЗ ЗМІНАМИ ЗГІДНО НАКАЗУ Держспоживстандарту ЗМІНА^з 1 - №307 від 28.08.2009

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

2009

ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО: Дочірнє підприємство Державної акціонерної компанії «Хліб України» «Київський інститут хлібопродуктів», Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва УААН, Український інститут експертизи сортів рослин, Черкаська обласна державна хлібна інспекція

РОЗРОБНИКИ: Г. Гуменюк, д.-р. с.-г. наук; В. Бурцев, канд. біол. наук; Л. Унтілова; Т. Лагута; В. Кириченко, д-р. с.-г. наук; І. Панченко, канд. с. - г. наук; О. Гончар, канд. с. - г. наук; О. Шовгун; 3. Кубів

 1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 28 лютого 2006 р. № 54
 2. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 16990-88, (ГОСТ 16991-71 вилучений згідно зміни 1) і ГОСТ 27850-88)

Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено. Стосовно врегулювання прав власності треба

звертатися до Держспоживстандарту України

Держспоживстандарт України. 2007 ДСТУ 4522:2006

ЗМІСТ

 1. Сфера застосування
 2. Нормативні посилання
 3. Терміни та визначення понять
 4. Технічні вимоги
 5. Вимоги безпеки і охорони довкілля
 6. Правила приймання
 7. Методи контролювання
 8. Транспортування і зберігання
 9. Гарантії постачальника

Додаток А Максимально допустимий рівень у житі токсичних елементів і мікотоксинів

Додаток Б Характеристика зовнішніх ознак ураженого фузаріозом зерна жита, а також знебарвленого і рожевозабарвленого нефузаріозного зерна

Додаток В Допустимі розбіжності між двома паралельними визначаннями фузаріозних і рожевозабарвлених зерен

Додаток Г Бібліографія

ДСТУ 4522:2006

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЖИТО Технічні умови

РОЖЬ Технические условия

RYE

Specifications

Чинний від 2007-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на зерно жита, призначене для використовування на продовольчі та кормові потреби і для експортування.

Показники, характеристики та норми якості жита за класами подано у таблиці 1; обов'язкові вимоги до зерна жита, що гарантують безпеку життя і здоров'я людини, тварин та довкілля — у 4.1, 4.3 (стан, запах, колір зерна, зараженість шкідниками, вологість), у 5.1 (токсичні елементи, мікотоксини і пестициди), у 5.2 (вимоги безпеки і виробничої санітарії), у 5.3 та 5.4 (охорона довкілля).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2422-94 Зерно заготівельне і постачальне. Терміни та визначення ДСТУ 3355-96 Продукція сільськогосподарська рослинна. Методи відбору проб у процесі карантинного огляду та експертизи

ДСТУ EN 12955-2001 Продукти харчові. Визначання афлатоксину В, та суми афлатоксинів В1( В2, Gt та G2 у зернових культурах, фруктах з твердою шкіркою та похідних від них продуктах. Метод високоефективної рідинної хроматографії за допомогою постколонкової дериватизації та очищення на імунній колонці (EN 12955:1999, ЮТ)

ДСТУ EN ISO 15141-1-2001 Продукти харчові. Визначання охратоксину А у зерні та продуктах із зернових культур. Частина 1. Метод високоефективної рідинної хроматографії з очищанням силікагелем

ДСТУ EN ISO 15141-2-2001 Продукти харчові. Визначання охратоксину А у зерні та продуктах із зернових культур. Частина 2. Метод високоефективної рідинної хроматографії з очищанням бікарбонатом

ЗМІНА 1 ДСТУ 4117:2007 Зерно та продукти його переробки. Визначення показників якості методом інфрачервоної спектроскопії^’

(ДСТУ-П-4117-2002 Зерно і продукти його переробки. Визначення показників якості методом інфрачервоної спектроскопії вилучено згідно зміни 1)

ГОСТ 17,2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 10840-64 Зерно. Методы определения натуры (Зерно. Методи визначання натури)

ГОСТ 10967-90 Зерно. Методы определения запаха и цвета (Зерно. Методи визначання запаху і кольору)

ГОСТ 13496.20-87 Комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения остаточных количеств пестицидов (Комбікорми, комбікормова сировина. Метод визначання залишкової кількості пестицидів)

ГОСТ 13586.3-83 Зерно. Правила приемки и методы отбора проб (Зерно. Правила приймання і методи відбирання проб)

ГОСТ 13586.4-83 Зерно. Методы определения зараженности и поврежденности вредителями (Зерно. Методи визначання зараженості і пошкоджуваності шкідниками)

ГОСТ 13586.5-93 Зерно. Метод определения влажности (Зерно. Метод визначання вологості)

ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия (Ваги лабораторні загальної призначеності і зразкові. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 25706-83 Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические требования (Лупи. Типи, основні параметри. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ26927-86Сырьеипродуктыпищевые.Методыопределения ртути

(Сировина і продукти харчові. Методи визначання ртуті)

ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов (Сировина і продукти харчові. Готування проб. Мінералізація для визначання вмісту токсичних елементів)

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка (Сировина і продукти харчові. Метод визначання миш'яку)

ГОСТ26931-86Сырьеипродуктыпищевые.Методыопределения меди

(Сировина і продукти харчові. Методи визначання міді)

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца (Сировина і продукти харчові. Методи визначання свинцю)

ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия (Сировина і продукти харчові. Методи визначання кадмію)

ГОСТ26934-86Сырьеипродуктыпищевые.Методыопределения цинка

(Сировина і продукти харчові. Методи визначання цинку)

ГОСТ 27676-88 Зерно и продукты его переработки. Метод определения числа падения (Зерно і продукти його переробляння. Метод визначання числа падання) ГОСТ28001-88Зернофуражное, продукты его переработки, комбикорма.

Методы определения микотоксинов: Т-2 токсина, зеараленона (Ф-2) и охратоксина А (Зерно фуражне, продукти його переробляння, комбікорми. Методи визначання мікотоксинів: Т-2 токсину, зеараленону (Ф-2) і охратоксину А)

ГОСТ 28396-89 Зерновое сырье, комбикорма. Методы определения патулина (Зернова сировина, комбікорми. Методи визначання патуліну)

ГОСТ 28419-97 Зерно. Метод определения сорной и зерновой примесей на анализаторе У1-ЕАЗ-М (Зерно. Метод визначення смітної і зернової домішок на аналізаторі У1-ЕАЗ-М)

ГОСТ 28666.1-90 (ИСО 6639/1-86) Зерновые и бобовые. Определение скрытой зараженности насекомыми. Часть 1. Общие положения (Зернові і бобові. Визначання прихованої зараженості комахами. Частина 1. Загальні положення)

ГОСТ 28666.2-90 (ИСО 6639/2-86) Зерновые и бобовые. Определение скрытой зараженности насекомыми. Часть 2. Отбор проб (Зернові і бобові. Визначання прихованої зараженості комахами. Частина 2. Відбирання проб)

ГОСТ 28666.3-90 (ИСО 6639/3-86) Зерновые и бобовые. Определение скрытой зараженности насекомыми. Часть 3. Контрольный метод (Зернові і бобові. Визначання прихованої зараженості комахами. Частина 3. Контрольний метод)

ГОСТ 28666.4-90 (ИСО 6639/4-86) Зерновые и бобовые. Определение скрытой зараженности насекомыми. Часть 4. Ускоренные методы (Зернові і бобові. Визначання прихованої зараженості комахами. Частина 4. Прискорені методи)

ГОСТ 29143-91 (ИСО 712-85) Зерно и зернопродукты. Определение влажности (рабочий контрольный метод) (Зерно і зернопродукти. Визначання вологості (робочий контрольний метод)

ГОСТ 29144-91 (ИСО 711-85) Зерно и зернопродукты. Определение влажности (базовый контрольный метод)(Зерно і зернопродукти. Визначання вологості (базовий контрольний метод)

ГОСТ 30483-97 Зерно. Методы определения общего и фракционного содержания сорной и зерновой примесей; содержания мелких зерен и крупности; содержания зерен пшеницы, поврежденных клопом-черепашкой; содержания металломагнитной примеси (Зерно. Методи визначання загального і фракційного вмісту смітної і зернової домішок; вмісту дрібних зерен і крупності; вмісту зерен пшениці, пошкоджених клопом-черепашкою; вмісту металомагнітної домішки)

ГОСТ 30498-97 (ИСО 3093-82) Зерновые культуры. Определение числа падения (Зернові культури. Визначання числа падання).

З. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використано терміни та відповідні їм визначення понять згідно з ДСТУ 2422 та чинними в Україні документами:

зерновий склад

Юридична особа, яка на праві власності має зерносховище(-а) і сертифікат на відповідність послуг зі зберігання зерна та продуктів його переробляння

зернова домішка

Неповноцінні зерна жита та інших культурних рослин, що їх за стандартами віднесено до зернової домішки.

 1. Засміченість зерна

Домішки органічного й неорганічного походження, що підлягають видаленню із зерна жита у разі його використовування за цільовою призначеністю. Домішки поділяють на зернову і смітну.

 1. До зернової домішки жита відносять:
 2. бите зерно

Частки зерна, утворені внаслідок механічної дії

 1. щупле зерно

Зерно ненаповнене, зморщене, легковаге, здеформоване внаслідок несприятливих умов розвитку і визрівання

 1. давлене зерно

Зерно здеформоване, сплющене внаслідок механічної дії

 1. ЗМІНА 1 проросле зерно. Зерно із корінцем і ростком, що вийшли за межі оболонки або зерно із втраченим корінцем і ростком, але здеформоване, з явно зміненим кольором оболонки внаслідок проростання

(проросле зерно

Зерно із корінцями або ростками, що вийшли за межі оболонки, або з ростком, що розірвав, але не вийшов на поверхню оболонки, та зерно із втраченим корінцем і ростком вилучено згідно зміни 1)

 1. морозобійне зерно

Зерно, пошкоджене заморозками під час визрівання, зі зміненим кольором (білувате або потемніле)

 1. пошкоджене зерно

Зерно зі зміненим від кремового до світло -коричневого кольором оболонки і ендосперму внаслідок самозігрівання, висушення та ураження хворобами

 1. поїдене зерно

Зерно, поїдене шкідниками незалежно від ступеня його пошкодження

 1. недозріле зерно

Зерно, що не досягло повної зрілості; із зеленуватим відтінком, легко деформується у разі натиснення.

 1. До смітної домішки жита відносять:
 2. мінеральну домішку

Обмежено допустима домішка мінерального походження (пісок, грудочки землі, галька тощо)

 1. органічну домішку

Домішки рослинного походження (частинки стеблин, листків, стрижні колосся, остюки, плівки тощо), рештки шкідників зерна, насіння дикорослих неотруйних рослин

 1. шкідливу домішку

Домішки рослинного походження, шкідливі для здоров'я людини і тварин

 1. зіпсоване зерно

Зерно з явно зіпсованим ендоспермом від коричневого до чорного кольору та зерно зі світлим ендоспермом, що у разі незначного натиснення розсипається

 1. фузаріозне зерно

Зерно, уражене грибами роду фузаріум, білувате, іноді з плямами оранжево - рожевого кольору, легковаге, щупле, нежиттєздатне.

 1. Склад основного зерна, зернової і смітної домішок
 2. До основного зерна жита відносять:
 • цілі та пошкоджені зерна жита, що за характером пошкодження не віднесено до зернової і смітної домішок;
 • дрібне зерно — ціле зерно жита, що пройшло крізь сито з розміром вічок 1,4 мм х 20 мм.
 1. До зернової домішки жита відносять:
 • зерна жита давлені, щуплі, пророслі, пошкоджені самозігріванням чи під час сушіння, биті і поїдені незалежно від характеру і розміру їхнього пошкодження;
 • у житі 1; 2; 3-го класів — зерна пшениці, полби, тритикале і ячменю, цілі і пошкоджені, не віднесені за характером їхнього пошкодження до смітної домішки;
 • у житі 4 класу зерна і насіння інших зернових та зернобобових культур, які за характером їхнього пошкодження, відповідно до стандартів на ці культури, ЗМІНА 1 не віднесено до смітної домішки (віднесено до зернової домішки. вилучено згідно зміни 1)
 1. До смітної домішки жита відносять:
 • домішки, що проходять крізь сито з вічками діаметром 1,0 мм;
 • у залишку на ситі з вічками діаметром 1,0 мм: мінеральну, органічну та шкідливу домішки; насіння бур'янів; зіпсоване зерно жита, пшениці, ЗМІНА 1 полби, тритикале і ячменю;
 • (фузаріозні зерна; вилучено згідно зміни 1)
 • у житі 1; 2; 3-го класів — зерна і насіння всіх інших культурних рослин, крім незіпсованих зерен пшениці, ЗМІНА 1 полби, тритикале і ячменю;
 • у житі 4-го класу — зерна та насіння зернових і зернобобових культур, що віднесені, згідно зі стандартами на ці культури, за характером їхнього пошкодження до смітної домішки, а також насіння олійних культур.
 1. Сажкове зерно

Зерно, у якого борідка або частина поверхні забруднена спорами сажки. вилучено згідно зміни 1)

4 ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

 1. Залежно від показників якості жито розподіляють на 4 класи. Показники якості кожного класу подано у таблиці 1.
 2. Зерно жита, залежно від його якості, рекомендують використовувати: 1; 2; 3-го класів — для переробляння на борошно та інші продовольчі потреби, 4-го класу — для кормових потреб.
 3. Жито усіх класів повинно бути незіпріле та без теплового пошкодження під час сушіння; мати властивий здоровому зерну нормальний запах (без затхлого, солодового, пліснявого, сторонніх запахів) та колір; не допускають заражування зерна жита, крім зараження кліщем не вище II ступеня.
 4. За згодою зернових складів, інших суб'єктів підприємницької діяльності, вологість зерна та вміст зернової і смітної домішок у житі допускають вище граничних норм за можливості доведення такого зерна до показників якості, поданих у таблиці 1.
 5. Зерно жита, яке формують для експортування, повинно бути у здоровому стані, мати нормальний запах та колір, бути не зараженим шкідниками. Інші показники його якості зазначають у контракті між постачальником і покупцем зерна жита.
 6. ЗМІНА 1 У разі невідповідності граничній нормі якості жита хоча б за одним із показників його переводять у нижчий клас.