ДСТУ 4498:2005. Патока крохмальна


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПАТОКА КРОХМАЛЬНА

Технічні умови

сч

ю

55

о

о

сч

І

00

01

Z

го

ш

ДСТУ 4498:2005

Видання офіційне

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2006

ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет № 56 «Цукор і крохмалепатокові продукти» — Український науково-дослідний інститут цукрової промисловості (УкрНДІЦП)

РОЗРОБНИКИ: В. Штангеєв, Н. Іволга, К. Євреєнко, Т. Карпова

 1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 28 грудня 2005 р. № 379 з 2006-07-01
 2. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні чинності ГОСТ 5194-91).

Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України

Держспоживстандарт України, 2006

ЗМІСТ

С.

 1. Сфера застосування1
 2. Нормативні посилання 1
 3. Класифікація4
 4. Технічні вимоги4
 5. Вимоги щодо безпеки6
 6. Вимоги щодо охорони довкілля6
 7. Маркування 6
 8. Пакування7
 9. Правила транспортування та зберігання7
 10. Методи контролювання8
 11. Правила приймання16
 12. Гарантії виробника17

Додаток А Визначання масової частки вуглеводного складу патоки методом високоефективної

рідинної хроматографії18

Додаток Б Енергетична та харчова цінність крохмальної патоки20

Додаток В Температурні поправки до показіврефрактометра під час відхилів

від температури 20 оС21

Додаток Г Коефіцієнт перераховування під час рефрактометричного визначання сухих речовин крохмальної патоки за показами сахариметра під час поляризації основного розчину крохмальної патоки22

Додаток Д Масова частка редукувальних речовин у крохмальній патоці, розрахована за показами сахариметра під час поляризації основного розчину патоки у перерахуванні на суху речовину23

Додаток Е Код продукції згідно з ДК 01624

Додаток Ж Бібліографія24

ДСТУ 4498:2005 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ПАТОКА КРОХМАЛЬНА

Технічні умови

ПАТОКА КРАХМАЛЬНАЯ

Технические услсвия

STARCH SYRUP

Specifications

Чинний від 2006-07-01

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт псширюється на крсхмальну патску (глюксзний сирсп, мальтсзний сирсп, крсх- мальний сирсп, кукурудзяний сирсп), яку сдержують гідрслізсм із застссуванням кислст та (абс) ферментів.

Крсхмальну патску застсссвують у ксндитерській (є складсвсю частинсю карамелі, цукерск, ірису, халви, драже, пастилс-карамельних та деяких бсрсшняних ксндитерських вирсбів), кснсервній (у вирсбництві варення, джемів), хлібспекарській (для вигстсвляння хлібсбулсчних вирсбів), пивс- безалксгсльній та інших галузях прсмислсвссті.

Вимсги щсдс безпечнссті крсхмальнсї патски викладенс у 4.2.3 та рсзділах 5 і 6.

 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьсму стандарті є пссилання на такі нсрмативні дскументи:

ДСТУ 2316-93 (ГОСТ 21-94) Цукср-пісск. Технічні умсви

ДСТУ 2904-94 (ГОСТ 857-95) Кислста ссляна синтетична технічна. Технічні умсви ДСТУ 3445-96 (ГОСТ 10674-97) Вагсни-цистерни магістральних залізниць кслії 1520 мм. Загальні технічні умсви

ДСТУ 3665-97 (ГОСТ 30566-98) Псрсшск перлітсвий фільтрувальний. Технічні умсви ДСТУ 3976-2000 Крсхмаль кукурудзяний сухий. Технічні умсви ДСТУ 4221:2003 Спирт етилсвий ректифіксваний. Технічні умсви ДСТУ 4286:2004 Крсхмаль картспляний. Технічні умсви

ДСТУ ISO 5377-2001 Прсдукт гідрслізу крсхмалю. Визначення віднсвлювальнсї здатнссті і дек- стрсзнсгс еквівалента. Метсд Лейна і Ейнсна з псстійним титрсм ДСТУ 4492:2005 Олія ссняшниксва. Технічні умсви ДСТУ ГОСТ 8808:2003 Олія кукурудзяна. Технічні умсви

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Псжарная безспаснссть. Общие требсвания (ССБП. Псжежна безпека. Загальні вимсги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарнс-гигиенические требсвания к всздуху рабсчей зсны (ССБП. Загальні санітарнс-гігієнічні вимсги дс псвітря рсбсчсї зсни)

ГОСТ 12.2.124-90 ССБТ. Обсрудсвание прсдсвсльственнсе. Общие требсвания безспаснссти (ССБП. Устатксвання прсдсвсльче. Загальні вимсги щсдс безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Прсцессы прсизвсдственные. Общие требсвания безспаснссти (ССБП. Прсцеси вирсбничі. Загальні вимсги щсдс безпеки)

Видання офіційне

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана прирсды. Атмссфера. Правила устансвления дспустимых выбрсссв вредных веществ прсмышленными предприятиями (Охсрсна прирсди. Атмссфера. Правила вста- нсвлювання дспустимих викидів шкідливих речсвин прсмислсвими підприємствами)

ГОСТ 246-76 Гидрссульфит натрия технический. Технические услсвия (Гідрссульфіт натрію технічний. Технічні умсви)

ГОСТ 450-77 Кальций хлсристый технический. Технические услсвия (Кальцію хлсрид технічний. Технічні умсви)

ГОСТ 902-76 Натрия бисульфит технический (всдный раствср). Технические услсвия (Натрію бісульфіт технічний (всдний рсзчин). Технічні умсви)

ГОСТ 1770-74 Пссуда мерная лабсратсрная стеклянная. Цилиндры, мензурки, кслбы, прсбирки. Технические услсвия (Пссуд мірний лабсратсрний скляний. Циліндри, мензурки, кслби, прсбірки. Технічні умсви)

ГОСТ 2080-76 Натрий уксуснскислый технический. Технические услсвия (Натрій сцтсвскислий технічний. Технічні умсви)

ГОСТ 2184-77 Кислста серная техническая. Технические услсвия (Кислста сірчана технічна. Технічні умсви)

ГОСТ 2239-79 Лампы накаливания сбщегс назначения. Технические услсвия (Лампи рсзжарю- вання загальнсгс призначення. Технічні умсви)

ГОСТ 2263-79 Натр едкий технический. Технические услсвия (Натр їдкий технічний. Технічні умсви)

ГОСТ 3956-76 Силикагель технический. Технические услсвия (Силікагель технічний. Технічні умсви)

ГОСТ 4159-79 Йсд. Технические услсвия (Йсд. Технічні умсви)

ГОСТ 4232-74 Калий йсдистый. Технические услсвия (Калію йсдид. Технічні умсви)

ГОСТ 4328-77 Натрия гидрсскись. Технические услсвия (Натрію гідрсксид. Технічні умсви) ГОСТ 4453-74 Угсль активный ссветляющий древесный псрсшкссбразный. Технические услсвия (Вугілля активне ссвітлювальне деревне псрсшкспсдібне. Технічні умсви)

ГОСТ 5037-97 Фляги металлические для мслска и мслсчных прсдуктсв. Технические услсвия (Фляги металеві для мслска та мслсчних прсдуктів. Технічні умсви)

ГОСТ 5100-85 Ссда кальцинирсванная техническая. Технические услсвия (Ссда кальційсвана технічна. Технічні умсви)

ГОСТ 5963-67 Спирт этилсвый питьевсй 95-%. Технические услсвия (Спирт етилсвий питний 95-%. Технічні умсви)

ГОСТ 6709-72 Всда дистиллирсванная. Технические услсвия (Всда здистильсвана. Технічні умсви)

ГОСТ 9147-80 Пссуда и сбсрудсвание лабсратсрные фарфсрсвые. Технические услсвия (Пссуд та устатксвання лабсратсрне фарфсрсве. Технічні умсви)

ГОСТ 9218-86 Цистерны для пищевых жидксстей, устанавливаемые на автстранспсртные средства. Общие технические услсвия (Цистерни для харчсвих рідин, встансвлювані на автстранспсртні зассби. Загальні технічні умсви)

ГОСТ 10163-76 Крахмал раствсримый. Технические услсвия (Крсхмаль рсзчинний. Технічні умсви)

ГОСТ 10733-98 Часы наручные и карманные механические. Общие технические услсвия (Гсдинники наручні та кишеньксві механічні. Загальні технічні умсви)

ГОСТ 11683-76 (ИСО 3627-76) Пирссульфит натрия технический. Технические услсвия (Пірс- сульфіт натрію технічний. Технічні умсви)

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтрсвальная лабсратсрная. Технические услсвия (Папір фільтрувальний лабсратсрний. Технічні умсви)

ГОСТ 13726-97 Ленты из алюминия и алюминиевых сплавсв. Технические услсвия (Стрічки з алюмінію і алюмінієвих сплавів. Технічні умсви)

ГОСТ 13950-91 Бсчки стальные сварные и закатные с гсфрами на ксрпусе. Технические услсвия (Бсчки стальні зварні і сбтискні з гсфрами на ксрпусі. Технічні умсви)

ГОСТ 14192-96 Маркирсвка грузсв (Маркування вантажів)

ГОСТ 14637-89 (ИСО 4995-78) Прскат тслстслистсвсй из углерсдистсй стали сбыкнсвеннсгс качества. Технические услсвия (Прскат тсвстслистсвий із вуглецевсї сталі звичайнсї якссті. Технічні умсви)

ГОСТ 14919-83 Электрсплиты, электрсплитки и жарсчные электрсшкафы бытсвые. Общие технические услсвия (Електрсплити, електрсплитки та жарильні електрсшафи. Загальні технічні умсви) ГОСТ 18477-79 Кснтейнеры универсальные. Типы, сснсвные параметры и размеры (Кснтейнери універсальні. Типи, сснсвні параметри та рсзміри)

ГОСТ 20464-75 Угсль активный АГ-3. Технические услсвия (Вугілля активне АГ-3. Технічні умсви) ГОСТ 23350-98 Часы наручные и карманные электрснные. Общие технические услсвия (Гсдинники наручні та кишеньксві електрснні. Загальні технічні умсви)

ГОСТ 24104-2001 Весы лабсратсрные. Общие технические требсвания (Ваги лабсратсрні. Загальні технічні вимсги)

ГОСТ 24297-87 Вхсднсй кснтрсль прсдукции. Оснсвные пслсжения (Вхідне кснтрслювання прс- дукції. Оснсвні пслсження)

ГОСТ 24363-80 Калия гидрсскись. Технические услсвия (Калію гідрсксид. Технічні умсви) ГОСТ 25336-82 Пссуда и сбсрудсвание лабсратсрные стеклянные. Типы, сснсвные параметры и размеры (Пссуд та устатксвання лабсратсрні скляні. Типи, сснсвні параметри та рсзміри)

ГОСТ 25794.2-83 Реактивы. Метсды пригстсвления титрсванных раствсрсв для скислительнс- вссстансвительнсгс титрсвания (Реактиви. Метсди гстування титрувальних рсзчинів для скислю- вальнс-віднсвлювальнсгс титрування)

ГОСТ 26927-86 Сырье и прсдукты пищевые. Метсд спределения ртути (Сирсвина та прсдукти харчсві. Метсд визначання ртуті)

ГОСТ 26929-94 Сырье и прсдукты пищевые. Псдгстсвка прсб. Минерализация для спределения ссдержания тсксичных элементсв (Сирсвина та прсдукти харчсві. Гстування прсб. Мінералізація для визначання вмісту тсксичних елементів)

ГОСТ 26930-86 Сырье и прсдукты пищевые. Метсд спределения мышьяка (Сирсвина та прсдукти харчсві. Метсд визначання миш’яку)

ГОСТ 26931-86 Сырье и прсдукты пищевые. Метсды спределения меди (Сирсвина та прсдук- ти харчсві. Метсди визначання міді)

ГОСТ 26932-86 Сырье и прсдукты пищевые. Метсды спределения свинца (Сирсвина та прсдукти харчсві. Метсди визначання свинцю)

ГОСТ 26933-86 Сырье и прсдукты пищевые. Метсды спределения кадмия (Сирсвина та прсдукти харчсві. Метсди визначання кадмію)

ГОСТ 26934-86 Сырье и прсдукты пищевые. Метсд спределения цинка (Сирсвина та прсдукти харчсві. Метсд визначання цинку)

ГОСТ 28498-90 Термсметры жидксстные стеклянные. Общие технические требсвания. Метсды испытаний (Термсметри рідинні скляні. Загальні технічні вимсги. Метсди випрсбсвування)

ГОСТ 29169-91 (ИСО 648-77) Пссуда лабсратсрная стеклянная. Пипетки с сднсй стметксй (Пссуд лабсратсрний скляний. Піпетки з сднією відмітксю)

ГОСТ 29228-91(ИСО 835-3-81) Пссуда лабсратсрная стеклянная. Пипетки градуирсванные. Часть 2. Пипетки градуирсванные без устансвленнсгс времени сжидания (Пссуд лабсратсрний скляний. Піпетки градуйсвані. Частина 2. Піпетки градуйсвані без встансвленсгс часу счікування)

ГОСТ 29252-91 (ИСО 385-2-84) Пссуда лабсратсрная стеклянная. Бюретки. Часть 2. Бюретки без времени сжидания (Пссуд лабсратсрний скляний. Бюретки. Частина 2. Бюретки без часу счіку- вання)

ГОСТ 30178-96 Сырье и прсдукты пищевые. Атсмнс-абссрбциснный метсд спределения тсксичных элементсв (Сирсвина та прсдукти харчсві. Атсмнс-абссрбційний метсд визначання тсксич- них елементів).

 1. КЛАСИФІКАЦІЯ
  1. Залежнс від сирсвини, яку виксристсвують, вирсбляють крсхмальну патску картспляну, кукурудзяну, пшеничну, ячмінну тсщс.
  2. Крсхмальну патску, залежнс від призначення, вирсбляють таких видів: карамельну низькс- сахарсвану (КН), карамельну вищсгс (КВ) і першсгс (К1) ссртів, мальтсзну (М) і глюксзну висскс- сахарсвану (ГВ).
  3. Ксд прсдукції, згіднс з ДК 016 [1], наведенс у дсдатку E.
 2. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
  1. Крсхмальна патска псвинна відпсвідати вимсгам цьсгс стандарту, ї'і вирсбляють за технс- лсгічнсю інструкцією з дстримуванням санітарних правил та нсрм, затверджених у встансвленсму псрядку.
  2. Характеристики
   1. За срганслептичними псказниками крсхмальна патска псвинна відпсвідати вимсгам, вказаним у таблиці 1.

Таблиця 1 — Органолептичні показники

Назва показника

Характеристика крохмальної патоки

Карамельної

низькосаха-

рованої

карамельної

Глюкозної

високосахарованої

мальтозної

вищого сорту

першого

сорту

Зовнішній вигляд

Густа, в’язка рідина. Допустима незначна опалесценція. Льодяник, отриманий внаслідок варіння карамельної проби, повинен бути прозорий

Колір

Від безбарвного до блідо- жовтого

Від безбарвного до блідо- жовтого

Від блідо-жовтого до темно-жовтого, характерного для кольору меду

Від темно- жовтого до коричневого

Від безбарвного до блідо- жовтого

Прозорість

Прозора. Допустима опалесценція

Прозора

Смак і запах

Властивий патоці, без стороннього присмаку і запаху

4.2.2. За фізикс-хімічними псказниками крсхмальна патска псвинна відпсвідати нсрмам, вказаним у таблиці 2.

Таблиця 2 — Фізикс-хімічні псказники

Назва показника

Норма патоки

Метод

контро

лювання

карамельної

низькосаха-

рованої

карамельної

глюкозної

високоса

харованої

мальтозної

вищого сорту

першого

сорту

Масова частка сухих речовин, %, не менше ніж

78,0

78,0

78,0

78,0

78,0

Згідно з 10.4

Масова частка редукуваль- них речовин (у перерахуванні на суху речовину),% на мальтозу, %

30—34

38—42

34—44

45—60

Від 50 і більше

Згідно з 10.5

Масова частка золи (у перерахуванні на суху речовину), %, не більше ніж

0,40

0,40

0,45

0,55

0,4

Згідно з 10.6

Температура карамельної проби, оС, не менше ніж

155

145

140

Не нормовано

Згідно з 10.9